نادر آرمیان

www.naderarmian.ir

مکاتب فکری ژاپن و نقش آنها در رفتار اقتصادی
ساعت ۳:٥٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٤/۱٧  کلمات کلیدی: اقتصاد ، فرهنگ

 برخی خصوصیات ویژه ژاپن عبارتند از:

1- دارا بودن کاراترین نظام مدیریت (همکاری در مدیریت مشاغل و اتفاق نظر و هماهنگی در تصمیم گیری)

2- همزیستی و نه تضاد بین " ارزشهای اخلاقی و معنوی" و " توسعه چشمگیر اقتصادی"

3- ایفای نقش کامل دولت در تشویق، راهنمایی و کنترل نظام اقتصادی که بیشتر توسط بخش خصوصی بویژه شرکتهای بزرگ اداره می شود

4- حفظ و نگهداری الگوی مصرف سنتی همراه با میل به پس انداز بالا

5- دارا بودن شبکه اطلاعاتی قوی و پیشرفته در سطح ملی و بین المللی

6- وجود هماهنگی و وحدت ملی در سراسر جامعه

7- داشتن جامعه ای متشکل و گروه گرا که اهداف ملی ، بالاترین ارزش های گروهی آن است

8- جامعه ای مرکب از مردمی نسبتا متجانس از لحاظ زبان، ایدئولوژی، نژاد و درآمد

9- وجود روابط صنعتی موزون با نظام اشتغال مادام العمر و سطح پایین اعتصابات

10- وجدان کار به عنوان یک ارزش عالی پذیرفته شده توسط عموم مردم و برخورداری از تحصیلات عالی و دانش فنی- تخصصی

یکی از عمده ترین عوامل زمینه ساز توسعه ژاپن نوع فرهنگ، اعتقادات و ارزشهایی است که به انگیزه های رفتاری و حرکتهای جمعی مردم این کشور شکل بخشیده است و منتج از تعالیمی است که در طی قرنها توسط مکاتب فکری مهمی چون شینتوئیسم، بودیسم و کنفسیوس انجام گرفته است . این اصول و ارزشها تمام ابعاد زندگی این جامعه را فراگرفته و بخصوص در مدیریت، روابط کارگری، رفتار اقتصادی و اجتماعی آنها کاملا مشهود است.

شینتو: در مرام شینتو به مفهوم تقدس سرزمین و امپراطور بسیار بها داده می شود و این در طول تاریخ عاملی جهت تشکل و اتحاد در برابر آشوبهای داخلی و تجاوزات خارجی بوده است. در قرن 13 که این تهدید وجود داشت شینتو بوسیله بودیسم که مفاهیم فلسفی عمیق تری دارد- محو و نابود گردد توسط علمای این مکتب بازسازی شد(ایزشینتو) و با تفسیر جدید از آن بر پایه ی آیین کنفسیوس حیات دوباره یافت. نهضت دوم از بازسازی مفاهیم شینتو (فوکوشینتو) در مقدس شمردن سرزمین، امپراطور و مردم ژاپن پا را فراتر گذاشته و مدعی تفوق و برتری نژاد ژاپنیها بر دیگر ملل جهان شد و صریحا از مردم ژاپن خواست تا رسالت حکمروایی بر تمام دنیا را به دوش بگیرند و اجازه دهند تا تمام جهان از برکات حاکمیت امپراطور متنعم شوند.

این باور وجود دارد که گسترش این تعالیم بر تجدید و اعاده قلمرو پادشاهی در طی سالهای 1867- 68 و نیز وحدت و همبستگی ملیتاثیر بسیار داشته است و به علاوه عاملی مهم و تعیین کننده در توسعه طلبی های نظامی قبل از جنگ ژاپن به شمار می رفته است . در دوره ی میجی شینتو به ابزار سیاسی در دست سیاستمداران تبدیل شد. ص. 70

بودا: آئین بودا اول بار در 538 میلادی وارد ژاپن شد. در قرن هفتم با حمایت خانواده سلطنتی اهمیت خاصی بین ژاپنیها یافت (بخصوص فرقه ی ماهایانای آن). " بودیسم ماهایانا " می آموزد که هرکس می تواند با تمرین ، خودسازی و انضباط فردی به تدریج بر مرتبه ی بودا (مطلق وجود) نائل آید. بودیسم ژاپنی بر اهمیت نهادهای بشری، اصول اخلاقی علمی، وجدان کاری، خیر و رفاه انسانها و مبانی اخلاقی خانواده تاکید دارد. ص. 72

از ابتدای معرفی آیین بودا کاهنان بودایی با قبول مشاغل مختلف در رده های مختلفو تحمل کارهای سنگین و کمک مادی و معنوی به مردم به تبلیغ آن پرداختند. ص.73

ذن بودیسمیکی دیگر از فرقه های مهم بودایی است که در چین ظهور یافت و در 1185-1333 وارد ژاپن شد. آیین ذن بیشتر مورد توجه و علاقه طبقه نظامیان قرار گرفت و اثرات و نتایج قابل توجهی بر شیوه زندگی روزمره و طرز تفکر آنها گذاشت. ص. 73

بر طبق این مکتب با کوشش فردی، خودسازی و بروز قدرتهای نهانی فردی می توان به حقیقت مطلق دست یافت . این مکتب همچنین اعتقاد دارد که خودخواهی و اندیشه به خواسته های فردی یا گرایشات فردی، محدودیتی برای گسترش فکری در رسیدن به حقیقت مطلق پدید می آورد. در نتیجه به فکر دیگران بودن و رفاه تمام جهانیان را در نظر داشتن درک حقیقت مطلق و روشنی ضمیر را ممکن می سازد.

بودیسم در چارچوب اصول اصلی مذهب بومی ژاپنیها "شینتو" به تحکیم اصولی می پردازد که ویژگیهای رفتاری ژاپنیها را در تمام ابعاد و بخصوثص فعالیتهای اقتصادی آنان را شدیدا متاثر می سازد. ص. 74

رهبران بودیسم با پرداختن به فعالیتهای اقتصادی و قبول مشاغل سخت در جامعه به رواج آن کمک کردند. آنها اصول اخلاقی، وجدان کار، و نظم و انضباط در امور را سرلوحه آموزشهای خود قرار دادند. بزرگترین سهم و ارمغان آنها که امروزه در رفتارهای اقتصادی و مدیریت ژاپنیها مورد توجه خاص می باشد سنت جمع گرایی در مقابل گرایشات فردی است.

بدین ترتیب بودیسم در تکمیل شینتوئیسم ویژگی و خصوصیاتی را در جهت وحدت فکری و فرهنگی و پویا نمودن جامعه شکل داده و تثبیت می نماید. ص. 74

کنفسیوس: با تاثیر از فرهنگ و اعتقادات سنتی ژاپن مذاهب وارداتیبر محوریت تقدس سرزمین و امپراطور تعدیل شدند. اعتقاد به این تقدس عامل موثری در وحدت مردم و برقراری ثبات سیاسی ، اجتماعیو پیشرفت اقتصادی بوده است.

عامل مهم دیگر، توجه به جایگاه تفکر و تعقل در حل مشکلات بوده است. زیرا خلاقیت و سازندگی ممکن نبود مگر اینکه طرز تفکرتمام جامعه از بند خرافات و جمود فکری آزاد شود.

تعالیم کنفسیوس

 • بشر به جهت بهره مندی بسیار از رحمات و نعمات پروردگار مسئول و متعهد است.

 • سعی و کوشش در شکرگزاری و جبران نعمات خداوند از وظایف و تعهدات انسان است.

 • خودسازی اخلاقی و معنوی یک قدم در راه شکرگزاری و انجام وظیفه است.

 • پاکی باطنی و درونی و نیز نظافت ظاهری منجر به پاکی قلب مردم از تمام کردارهای زشت است.

 • خودپسندی بزرگترین گناه و عظیم ترین سد در راه نیل به اهداف متعالی است.

 • ایثار و از خود گذشتگی، برقراری رابطه با والاترین بخشنده،

 • در نظر گرفتن کارهای روزانه به عنوان خدمت به خداوند و رهبران سیاسی،

 • اطاعت و فرمانبرداری از والدین، اجرای کامل تعهدات و وظایف نسبت به خانواده،

از اصول اساسی تعالیم کنفسیوس است.

از اصول اخلاقی کنفسیوس : اعتقاد به پاکی ذاتی بشر است لذا انسان را به جای تحکیم و تنبیه نیازمند ارشاد و راهنمایی می داند و لذا بهترین ابزار کنترل فردی در جامعه پرورش و توسعه حس شرم و حیای درونی است.

وفاداری به خانواده ، جامعه، رهبران از اصول دیگر آنهاست. البته نه به معنای اطاعت کورکورانه بلکه به معنی حقیقی آن یعنی احترام و تکریم .

تعمیم این مفهوم در معنای واقعی آن نیازمند به پرهیزگاری سخاوت درایت و دوراندیشی دولتمردان و اجرای کامل وظایف آنان است.

کنفسیوس ژاپنی بیشتر به ملی گرایی و حس ناسیونالیستی نظر دارد، برعکس چین که به خیرخواهی و بشردوستی شهرت یافته و نیز کنفسیوس ژاپن تحرک کوشش و پویایی را مورد تمجید قرار می دهد و با اعتکاف و گوشه نشینی در همه اشکالش مخالفت می ورزد.

قانون اساسی ژاپن متاثر از تعالیم کنفسیوس و بودا تاکید بسیاری بر (اولین ماده) توافق، تفاهم و دوستی در کلیه مباحثات و مراودات را دارد. ص. 78

توافق بدون رای گیری از ویژگیهای منحصر به فرد ژاپنیهای گروه گرا در مراحل تصمیم گیری است همین اصل توافق و تفتاهم در امور سیاسی اجتماعی توانسته بسیاری از تنش ها و ناهنجاتریهای اجتماعی را کاهش دهد. ص. 79- 80

تاکید بر سخت کوشی به عنوان نشانه ای از ایثار در راه پروردگار، در نظر گرفتن حرفه و شغل به عنوان ادای دین فرد نسبت به اجتماع و توجه و دقت در مصارف شخصی بخصوص قطع مصارف غیرضروری و لوکس به عنوان یک وظیفه مذهبی از نکات مهم تعالیم ژاپنی در امور اقتصادی است. ص. 89

 دولت توکوگاوا علیرغم ساخت طبقاتی شدید آن علاقه فراوانی به بهسازی رفاه اجتماعی و توسعه بهبود وضعیت اقتصادی دانست. آنها به خوبی درک کرده بودند که رفاه اقتصادی عامهمردم متضمن ثبات سیاسی دراز مدت خواهد بود. ص. 90

دولت کشاورزان را تشویق نمود تا زمینهای زیادی را به زیر کشت برند و بهره وری زمینهای زیر کشت قبلی را افزایش دهند. کوشش های بسیاری در رابطه با آبیاری و زهکشی به عمل آمد گیاهان جدیدی معرفی شدند و آگاهیهای صحیحی در رابطه با توسعه و بهبود کمی و کیفی محصولات قبلی به کشاورزان داده شد. همچنین دولت رسما مسئولیت تاسیس و توسعه بسیاری از صنایع را بر عهده گرفت. جاده های بسیاری را احداث کرد و شبکه های ارتباطی بین روستاها و مراکز شهری را تسهیل نمود و سرانجام مساعی دولت توکوگاوا جهت تمرکز و کنترل بیشتر اقتصادی تاسیس یک نظام تک قیمتی، به استاندارد شدن بسیاری از کالاها انجامید که قدمی بسیار مثبت در راه بهبود و تعالی نظام تجاری سنتی محسوب می شود. ص. 90

انزوای خودخواسته که اکثر دوره توکوگاوا را شامل می شد (بیش از 220 سال) یک واقعه مهم تاریخ ژاپن بود که با تدابیر و روشهای سیاسی موفق، تسلط تعالیم کنفسیوس، حفظ و تقویت نظام ارزشی متمرکز و در عین حال سیاست نسبتا ناموفق اقتصادی مشخص گردید. مشخصه اصلیدوره قبل از توکوگاواعدم اتحاد و جنگ و نزاع ویرانگر بود درحالی که توکوگاوا وحدت و یکپارچگی و ثبات سیاسی به کشور بخشید.

سیاست انزواطلبی دوره توکوگاوا نسبت به کشورهای غربی در مقایسه با کشورهای در حال توسعه که قربانی تجاوزگریها و استعمار مستقیم و غیرمستقیم غرب قرار گرفته بودند یک سیاست موفق محسوب می شد و ملت ژاپن در پرتو این سیاست فرصتی یافت تا اتحاد و انسجام یابد و ارزشهای اخلاقی سنتی فرهنگی خویش را ابقا نماید. ص.91

از بعد اقتصادی سیاست انزوا یک سیاست حمایتی غیرمستقیم از صنایع دستی ژاپن محسوب می شد. سیاست تجارت آزاد برای کشورهای در حال توسعه ویرانی کامل ساختار صنایع دستی این کشورها را در بر داشته است. ص.92

http://ruyeshino.blogfa.com/post/33


 
ایرانیان بیشتر به چه کشورهایی سفر می‌کنند؟
ساعت ٢:۱٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٤/۱٧  کلمات کلیدی: اقتصاد

مدیرکل امور مرزی و پدافند غیرعامل وزارت کشور با اشاره به افزایش ۷درصدی تردد در مرزهای سه گانه کشور در سال ۹۳نسبت به سال ۹۲گفت: عراق، ترکیه، امارات، عربستان و آلمان به ترتیب بیشترین مقصد سفرهای اتباع ایرانی بوده است.

به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، مجید آقابابایی با اعلام آمار ورورد خروج از مرزهای کشور، گفت: در سال۱۳۹۳آمار ورود و خروج از مرزهای سه گانه زمینی، هوایی و دریایی کشور با هفت درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۲ به 24،964،988 نفر رسید، که از این تعداد تردد 9،554،812 نفر (۳۸درصد) مربوط به اتباع خارجی و 15،410،176 نفر (۶۲ درصد) شامل اتباع ایرانی می شود.

وی ادامه داد: کمتراز ۸۰درصد مقصد سفر اتباع ایرانی به ۵کشورعراق 5،099،027نفر (۳۳ درصد)، ترکیه3،224،567 نفر (۲۰.۹ درصد)، امارات 1،963،196نفر (۱۲.۷ درصد)، عربستان 1،730،293 نفر (۱۱.۲۲ درصد) و آلمان 320،852 نفر (۲.۰۸ درصد) بوده است که مجموعا 12،337،935 نفر از سفرها را شامل می شود.

مدیرکل امور مرزی و پدافند غیر عامل وزارت کشور خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۹۳ورود و خروج از مرزهای هوایی به تعداد 11،559،898 نفر معادل ۴۶.۳ درصد با ۱۸درصد افزایش، از مرزهای زمینی به تعداد 12،914،110 نفر معادل ۵۱.۷۳ درصد با ۲درصد کاهش و از مرزهای دریایی به تعداد 490،098 نفر معادل ۱.۹۷ درصد با ۲۰ درصد افزایش به ثبت رسیده است.

آقابابایی اظهار داشت: با عنایت به گشایش سیاسی در مناسبات کشور و بهبود وضعیت ناوگان هوایی و از طرفی بهبود وضعیت اقتصادی استفاده از پروازهای هوایی با استقبال روبرو شده و افزایش سفر با هواپیما را بدنبال داشته است که آمار تردد اتباع خارجی و ایرانی از مرزهای هوایی بترتیب ۲۶و ۱۶درصد و در مجموع ۱۸درصد افزایش داشته و همین امر کاهش ۵درصد تردد اتباع ایرانی در مرزهای زمینی را رقم زده است .

وی افزود: در نوروز سال۱۳۹۴تعداد کل ورود و خروج به کشور با ۱درصد کاهش نسبت به سال۱۳۹۳به 1،400،877 نفر در مجموع رسیده است. در این دوره، تردد اتباع ایرانی به تعداد 1،100،056 نفر با ۵درصد کاهش و تردد اتباع خارجی به تعداد 300،831 نفر با ۲۰ درصد افزایش رو به رو بوده است. از مجموع 1،100،056 نفر ورود و خروج هموطنان در ایام نوروز ۱۳۹۴، تعداد 927،617 نفر ۸۴.۳۲ درصد به ترتیب به ترکیه 354،822 نفر (۳۸.۲۵ درصد)، عراق به تعداد 338،101 نفر (۳۶.۴۴ درصد)، امارات به تعداد 135،550 نفر (۱۴.۶۲ درصد) و عربستان به تعداد99،144 (۱۰.۶۹ درصد) صورت گرفته که در مقایسه با سال ۱۳۹۳ورود به ترکیه ۱درصد افزایش و عراق ۱۵درصد کاهش و عربستان نیز با (۴۱ درصد) کاهش رو به رو بوده است.

آقابابایی گفت: بیشترین تردد در ۵مرز شامل فرودگاه امام خمینی به تعداد 819،484 نفر (۳۴.۶ درصد)، مرز مهران به تعداد ۸۸۳،۱۳۷نفر (۹.۸۴ درصد)مرز بازرگان به تعداد 89،293 نفر(۶.۳۷ درصد)، فرودگاه مشهد به تعداد 75،775 نفر(۵.۴ درصد)و مرز جلفا به تعداد 5،287 نفر(۳.۷۷ درصد)صورت گرفته است.

وی ادامه داد: حدود ۶۰درصد از کل مسافرتهای خارج از کشور در ایام نوروز از این ۵مرز صورت گرفته است.در نوروز ۱۳۹۴تردد اتباع خارجی از مرزهای هوایی و زمینی و دریایی بترتیب ۳۰و ۱۶و ۱درصد افزایش داشته لیکن تردد اتباع ایرانی از مرزهای هوایی و زمینی و دریایی به ترتیب ۴و ۷و ۱۰ درصد کاهش را نشان می دهد و در مجموع تردد اتباع ایرانی با ۵درصد کاهش و اتباع خارجی با ۲۰ درصد افزایش همراه شده است.

مدیرکل امور مرزی و پدافند غیر عامل گفت: در سال ۱۳۹۳، سه میلیون و دویست و هشتاد هزار و هفتصد و سه جلد گذرنامه برای هموطنان مان صادر شده که این رقم نسبت به سال۱۳۹۲با دو درصد افزایش رو به رو بوده است.

http://www.alef.ir/vdcam6num49nau1.k5k4.html?281255


 
ساعت جهان یک ثانیه افزایش می‌یابد
ساعت ۱:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٤/۱  کلمات کلیدی: دانش ، اقتصاد

به گفته دانشمندان روز 30 ژوئن (بامداد 10 تیر)، دقیقا در ساعت 23:59:59 به وقت گرینویچ، یک ثانیه به ساعت‌های سراسر دنیا اضافه می‌شود و این روز، 24 ساعت و یک ثانیه طول خواهد کشید.

گرچه سال استاندارد 365 روز طول می‌کشد، زمین در واقع، گردش خود به دور زمین را در حدود 365.25 روز انجام می‌دهد و این بدین معناست که با گذر زمان تقویم مطابقتش را از دست می‌دهد.

برای جلوگیری از این امر، تقویم مدرن میلادی شامل سال‌های جهشی است و هر چهار سال یک روز به سال افزوده می‌شود. اما برای ثانیه‌های جهشی موضوع کمی پیچیده‌تر از این حرف‌هاست زیرا ثانیه جهشی درباره چگونگی آشتی‌دادن طول روز با طول ثانیه است. در ابتدا این امر مشکل چندانی به نظر نمی‌رسد زیرا یک ثانیه، 1/86400 روز است و این بدان معناست که طول هر روز هر چه باشد، ثانیه مطابق تعریف باید با آن مطابقت داشته باشد.

اما مشکل این جاست که روز زمین دارای طول غیرثابت است و زمین نیز به طور مداوم توسط گرانش ماه به سمت آن کشیده می‌شود و سیارات جذر و مدی را خلق می‌کنند که به تدریج اما قطعا چرخش زمین را کند می‌کنند. بدتر از همه این که زمین جامد نیست و بخش اعظم آن مایع مذاب یا وضعیت ارتجاعی است و تمامی این موضوعات باعث تلوتلوخوردن غیرقابل‌پیش‌بینی زمین می‌شود.

همچنین پوسته زمین ثابت نیست و قاره‌ها حرکت می‌کنند و کلاهک‌های یخی نیز بزرگ و کوچک می‌شوند در حالی که حجم‌های خشکی تحت فشار قرار می‌گیرند و با تغییر سطح دریا و تغییر محل یخ‌ها به جای خود برمی‌گردند. همچنین چنانچه آتشفشان‌ها و زمین‌لرزه‌ها نیز به این فهرست اضافه شوند، اگر روزها ثابت باشند، جای تعجب دارد.

با این حال، روزها تغییر می‌کنند و به گفته دانشمندان ناسا، طول روز به طور متوسط از سال 1820، 2.5 میلی‌ثانیه افزایش یافته است.

این تغییر در طول زندگی روزانه زیاد نیست اما انسان‌ها در دنیایی زندگی می‌کنند که نیازمند زمان‌بندی بی‌نهایت دقیق هستند. راهبری، نجوم، تلفن‌های همراه، ماهواره‌ها، اینترنت، زیردریایی‌ها و بسیاری از حوزه‌های دیگر به ساعت‌های بی‌نهایت دقیقی مانند ساعت‌های اتمی متکی‌اند.

از تاریخ یکم ژانویه 1972، 26 ثانیه جهشی وجود داشته است؛ این ثانیه‌های جهشی مانند سال‌های جهشی نیستند و به جای وقفه‌های منظم، ثانیه‌های جهشی از سال 1999 دارای وقفه‌های هفت، سه‌، سه‌، پنج و سه ساله بوده‌اند.

در طول رخداد این ثانیه‌های جهشی، ساعت‌هایی که زمان قانونی را نشان می‌دهند باید با سیگنال جدید همخوانی داشته باشند یا این که برای یک ثانیه متوقف شوند.

به گزارش ایسنا، گرچه ثانیه جهشی استانداردی تثبیت‌شده است، استفاده از آن به دلیل هزینه‌های مطابقت‌ دادن مستمر دو سیستم زمانی مورد مناقشه است و تصمیمی مبنی بر این که اضافه‌شدن ثانیه جهشی به روز باید ادامه یابد یا خیر، قرار است در ماه نوامبر و در کنفرانس ارتباطات رادیویی متعلق به اتحادیه بین‌المللی ارتباطات از راه دور اتخاذ شود.

http://aftabnews.ir/fa/news/303717/ساعت-جهان-یک-ثانیه-افزایش-می‌یابد


 
چین بزرگترین وارد کننده نفت خام دنیا شد
ساعت ٤:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٢/٢٧  کلمات کلیدی: اقتصاد

 چین با ربودن گوی سبقت از آمریکا به بزرگترین کشور وارد کننده نفت خام در دنیا تبدیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تازه ترین آمارها نشان می دهد چین ماه آوریل سال 2015 ، جایگاه آمریکا را به عنوان بزرگترین کشور وارد کننده نفت دنیا تصاحب کرده است.

آمارهای اداره گمرکات چین نشان می دهد این کشور ماه آوریل، سی میلیون و دویست و نود هزار تن یا رقمی معادل روزانه هفت میلیون و سیصد و هفتاد هزار بشکه نفت خام وارد کرده است.

در حالی که بنا به گزارش روزنامه فایننشال تایمز، واردات نفت آمریکا در همین دوره معادل هفت میلیون و دویست هزار بشکه در روز بوده است.

«لی لی» کارشناس مسائل انرژی روز دوشنبه به پایگاه اینترنتی «ییکای» (Yicai.com) گفت واردات نفت چین در پنج سال اخیر سی درصد افزایش یافته است، اما واردات نفت آمریکا در همین مدت سی درصد کاهش نشان می دهد.

با وجود این، چین قرار نیست در بلند مدت، بزرگترین وارد کننده نفت دنیا باقی بماند و واردات نفت این کشور تنها برای چند ماه از آمریکا بیشتر خواهد بود.

کارشناس اقتصادی دیگری به نام «سانگ شیائو» نیز گفت علت اصلی افزایش واردات نفت چین، ذخیره سازی نفت به علت کاهش قیمت جهانی آن بوده است. وی افزود: آمریکا هنوز هم بزرگترین مصرف کننده انرژی دنیا است و زمانیکه ذخایر نفت آن کاهش یابد، دوباره واردات را از سر می گیرد. دولت چین نیز برای تضمین امنیت در حوزه انرژی، حجم واردات نفت را منطقی و  ز تحقیقات و توسعه در زمینه منابع جدید انرژی حمایت خواهد کرد.

دولت چین در برنامه پنج ساله دوازدهم این کشور در حوزه توسعه انرژی، خواستار آن شد که تنها برای شصت و یک درصد کل مصارف انرژی این کشور از نفت وارداتی استفاده شود. آمار مؤسسه تحقیقاتی وابسته به «پترو چاینا» نشان می دهد این رقم به شصت درصد نزدیک شده است.

چین یکی از بزرگترین مصرف کنندگان نفت در دنیا است؛ این کشور در سال 2013 میلادی، پانصد و ده میلیون تن نفت خام مصرف کرد که این رقم معادل دوازده ممیز یک دهم درصد از کل مصرف نفت خام در دنیا است.

در سه ماه نخست امسال نیز چین هشتاد میلیون و سیصد و چهل هزار تن نفت خام وارد کرد که این رقم در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته، هفت و نیم درصد افزایش یافته است.

متوسط بهای هر بشکه نفت خام وارداتی این کشور نیز در مقایسه با سه ماهه اول سال 2014 میلادی، چهل و شش ممیز هشت دهم درصد کاهش یافته است.

http://www.tabnak.ir/fa/news/500453/چین-بزرگترین-وارد-کننده-نفت-خام-دنیا-شد


 
نیاز خریدار را بشناسیم
ساعت ٧:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٢/٩  کلمات کلیدی: اقتصاد

Description: http://images.hamshahrionline.ir/images/2015/2/position36/15-2-28-9502411-3.jpg

علی نعمتی‌شهاب:

هر ایده‌ کسب‌و‌کار جدیدی بالاخره باید شروع به فروش محصول یا خدمت خود کند.

ایده‌ای که نفروشد، از ابتدا ایده‌ کسب‌و‌کار نبوده! یکی از مشکلات پیش روی هر ایده نوآورانه‌ کسب‌و‌کار (به‌ویژه ایده‌های فناورانه) در همین جا نهفته است: از کجا شروع به فروش کنم؟ به همین دلیل بازارشناسی اصل اساسی موفقیت هر کارآفرین است. منظور از بازار در اینجا داشتن شناخت دقیقی از مشتریان کسب‌و‌کار مورد نظر است. بنابراین در فرایند اجرای یک ایده‌ کسب‌و‌کار هم یکی از گام‌های بسیار مهم، شناخت مشتریان است. اهمیت موضوع «بازارشناسی» در فرایند توسعه‌ کسب‌و‌کار در گام‌های مختلفی خود را به کارآفرین و مدیر کسب‌و‌کار نشان می‌دهد؛ نکته ظریفی که قرار است در موردش صحبت کنیم.

 • آیا خریداری هست؟

فرض کنید من قصد دارم نوع جدیدی از خدمات آموزش الکترونیک را در قالب یک وب‌سایت اینترنتی به بازار عرضه کنم. حال باید دید مشتری حاضر است برای این نوع خدمت پول پرداخت کند؟ کلید اصلی ماجرا همین است. در بسیاری مواقع، ایده نوآورانه، کسب‌و‌کار قبلا در زمینه متفاوتی حساب پس داده و نوآوری من در واقع تنها عوض کردن زمینه عرضه محصول یا خدمت است. بنابراین در این حالت من می‌توانم با پذیرش سطحی از ریسک و با درنظر گرفتن اینکه فروش خدمات الکترونیک درآمدزایی مناسبی در ایران داشته، فرض کنم که چون ایده آموزش الکترونیک من برگرفته از روشی است که در دنیای آفلاین فروش خوبی داشته، می‌تواند در دنیای آنلاین هم فروش خوبی داشته باشد. البته بدیهی است که این تنها یک سرنخ برای بررسی دقیق‌تر بازار است و نباید براساس چنین استدلالی روی اجرای ایده سرمایه‌گذاری کرد. در واقع عوامل مهم دیگری مثل فناوری موجود و منابع مالی مورد نیاز هم در بررسی امکان‌پذیری ایده مهمند که لازم است بررسی شوند. علاوه براین، خیلی وقت‌ها یک ایده کسب‌و‌کار در طول فرایند اجرایی‌سازی آنقدر چکش می‌خورد که ایده نهایی با ایده اولیه‌ تفاوت‌های بسیاری دارد. بنابراین در هر فاز از توسعه‌ و اجرایی‌سازی ایده کسب‌و‌کار لازم است تحقیقات بازار صورت گیرد تا مشخص شود این ایده همچنان مورد پسند بازار است یا خیر؟ اغلب کارآفرینان و افراد صاحب ایده در زمان طراحی مدل کسب‌و‌کار به مشتری به‌عنوان موجودی خیالی فکر می‌کنند به همین دلیل نرخ موفقیت در بازار کسب‌وکار پایین است.

 • چرا ایده ما نمی‌فروشد؟!

وقتی از ایده کسب‌و‌کار صحبت می‌کنیم، 2مفهوم بازار و مشتری هم به‌صورت خود به‌خودی در آن مستتر هستند. «ایده» مفهومی است که در ذهن شماست. این «مفهوم ذهنی» شما باید در دنیای واقعی و مادی هم مابازایی پیدا کند. ایده باید به فروش محصول یا خدمتی در دنیای واقعی ختم شود. اما از کجا بفهم‌ام ایده من در دنیای واقعی مشتری دارد؟ فرض کنید وقتی بازار «خرده‌فروشی» را انتخاب کنید، مثلا فروش پستی کتاب‌های دانشجویی، به‌صورت بالقوه همه مردم جهان می‌توانند مشتری کسب‌و‌کار شما باشند. اما همانطور که در تعریف «ایده کسب‌و‌کار» آمده، این ایده باید درد یک آدم واقعی را درمان کند یا برای او کاری انجام دهد که خودش نمی‌خواهد یا نتوانسته آن را انجام دهد. بنابراین شما باید «مشتری» کسب‌و‌کارتان را جوری تعریف کنید که هر کس که این تعریف را خواند، خودش و یا لااقل یکی از اطرافیانش به ذهنش بیاید. بسیاری از کسب‌و‌کارها در همین‌جا شکست می‌خورند. اینکه ایده آنها به‌نظر خودشان می‌فروشد و اساسا باید بفروشد! پس وقتی نخستین مشتری را پیدا کردند، دیگر وقتشان صرف تبلیغات می‌شود. هدف نهایی در بازاریابی و فروش، ایجاد تطابق حداکثری میان تصویر واقعی با تصویر ایده‌آل مورد نظر ما و کسب‌وکارمان است. در ادبیات بازاریابی امروز، این تصویر را «ارزش ادراکی محصول در ذهن مشتری» می‌نامند.

 • آیا احساس بر منطق برتری دارد؟

وقتی از ارزش محصول یا خدمت سخن به میان می‌آید، معمولا همه به یاد قیمت و ارزش پولی محصول می‌افتند. این درست است که درنهایت همه‌‌چیز با «پول» سنجیده می‌شود اما تمامی ارزش محصول یا خدمت با این نوع نگاه نمایان نمی‌شود. چه بسیارند محصولاتی که حتی با قیمت بسیار پایین خریداری پیدا نمی‌کنند و هستند محصولاتی که هر قیمتی داشته باشند، صفی طولانی برای خرید آنها ایجاد می‌شود. به‌نظر می‌رسد در این میان حلقه مفقوده‌ای وجود دارد. مشتری برای محصول یا خدمت ما جدا از ارزش پولی آن، ارزش‌های دیگری هم قائل است. در حقیقت مشتری برای خرید کردن، تنها براساس قیمت یا ارزش پولی تصمیم نمی‌گیرد؛ اگر چه این عامل، در تصمیم نهایی مشتری بسیار کلیدی است. انسان‌ها دارای ویژگی‌های شخصیتی، تجربیات، اولویت‌ها و نیازهای متفاوتی هستند. این تفاوت‌های فردی، همگی- چه به‌صورت آگاهانه و چه به‌صورت ناآگاهانه- روی تصمیم نهایی مشتری برای خرید تأثیرگذارند اما تصمیم‌گیری تنها براساس اطلاعات درونی صورت نمی‌گیرد و نیازمند داده‌هایی است که از محیط به انسان منتقل می‌شود. به‌دلیل محدودیت‌های حواس ادراکی بشر، هر فردی در مواجهه با یک پدیده که در اینجا یک محصول یا خدمت است، برداشت متفاوتی نسبت به آن پدیده با دیگری خواهد داشت. البته حدود 80درصد این برداشت‌ها با یکدیگر یکسان‌ هستند.

 • ارزش ادراکی چیست؟

ارزش ادراکی از هر دو عامل منطق و احساس تشکیل شده است. بخش منطقی ماجرا همان 80درصد ادراک مشابه میان افراد مختلف در تحلیل ارزش محصول است و بخش احساسی هم 20درصد باقی‌مانده. مثلال بین 2شامپو با کارکرد کاملا مشابه، رنگ و بوی شامپو اهمیت می‌یابد. ماجرا وقتی جالب می‌شود که توجه کنیم در بسیاری موارد احساس بر منطق برتری دارد یعنی در مثال فوق، بسیاری از مشتری‌ها شامپو را بر اساس بو و رنگ انتخاب می‌کنند و نه کارکرد. به‌همین دلیل در چند سال اخیر، «بازاریابی حسی» که براساس تأثیرگذاری روی احساس مشتری متمرکز است، در دنیای کسب‌و‌کار مورد توجه جدی قرار‌گرفته است. برای موفقیت در فروش، باید روی عاملی متمرکز شد که محصول یا خدمت ما را از رقبا متمایز می‌کند. پیش از این، عامل تمایز یا «مزیت رقابتی» تنها روی ویژگی‌های کارکردی متمرکز بود.

 • به تجربه‌ مشتری اهمیت بدهید

به خریدهایی که اخیرا انجام داده‌اید فکر کنید. چه فرایندی برای خریدتان طی کرده‌اید؟ پیش از هر چیز، شما نیازی داشته‌اید که باید به‌شکلی توسط یک عامل بیرونی به آن پاسخ داده می‌شده است؛ بنابراین به‌دنبال راه تحقق آن نیاز گشته‌اید و به یک محصول یا خدمت برخورده‌اید. در مرحله بعد به‌دنبال اطلاعاتی درباره آن محصول یا خدمت گشته‌اید؛ اینکه مزایا و معایب هر گزینه چیست و قیمت‌ هر گزینه چقدر است. البته در بسیاری از خریدها، این مراحل عملا از هم تفکیک‌پذیر نیستند و حتی حالت آگاهانه هم ندارند؛ یعنی من به‌صورت شهودی قانع می‌شوم که به یک محصول یا خدمت نیاز دارم و آن را هم می‌خرم! برای مشخص‌تر شدن بحث بیایید 2مثال را با هم بررسی کنیم.

مثال اول: فرض کنید من قصد دارم یک تلویزیون بخرم. چرا قصد دارم این خرید را انجام دهم؟ نیاز من احتمالا سرگرمی و مطلع شدن از اخبار روز کشور و دنیاست. البته ممکن است حتی بعضی‌ها برای بازی کردن یا برای تکمیل مبلمان منزل هم تلویزیون بخرند! درهرحال برای خرید تلویزیون گزینه‌های موجود در بازار را بررسی می‌کنم؛ اینکه هر نشان تجاری چه نوع تلویزیونی دارد؟ کیفیت کدام بهتر است؟ از بین فناوری‌های مختلف موجود کدام بهتر است؟ کدام نوع لامپ تصویر برای چشم ضرر کمتری دارد؟ چه اندازه‌هایی از هر نوع تلویزیون وجود دارد؟ کدام‌یک با اندازه منزل من و بودجه‌ام سازگاری بیشتری دارد؟ من برای خریدن یک تلویزیون، اینها و سوالات بسیار دیگری را از خودم، دوستان و آشنایان، متخصصان و فروشندگان می‌پرسم تا در نهایت تصمیم بگیرم چه مدل تلویزیونی را از کدام تولید کننده بخرم.

مثال دوم: فرض کنید قرار است یک بستنی بخرم. آیا باز هم همان فرایند نسبتا طولانی و آگاهانه خرید تلویزیون را طی خواهم کرد؟ شاید بله؛ اما اغلب اوقات من صرفا چون «هوس بستنی کرده‌ام» سری به سوپرمارکت یا بستنی‌فروشی محل یا مسیر گذرم می‌زنم!

سوال این است: آیا می‌شود کاری کرد که مردم، تلویزیون را هم مثل بستنی بدون فکر و تحلیل چندان پیچیده بخرند؟ اگر بتوان چنین کاری را انجام داد، آن‌وقت شاید در شرایط رکود هم بتوان خوب فروخت. تبلیغات جدید به دنبال چنین فروشی است. حواستان باشد.

http://www.hamshahrionline.ir/details/288458/Lifeskills/jobs


 
تفکر سیستمی
ساعت ۱٠:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٠/۱٥  کلمات کلیدی: تاریخ ، اقتصاد

 یکی از نکاتی که در تفکر سیستمی به صورت جدی مورد تاکید قرار می گیرد، افزایش افق تحلیل است. از آنجا که این بحث بسیار مهم و گاه بسیار پیچیده است، اجازه بدهید آن را از یک مثال ساده آغاز کنیم.

اثری که می خواهیم به آن بپردازیم اثر کبری یا Effect Cobra نام دارد. سالها پیش وقتی هند مستعمره انگلیسی ها بود، تعداد مارهای کبری در سطح شهر دهلی زیاد شده بود و این یک خطر جدی محسوب می شد.

دولت احساس کرد به تنهایی نمی تواند از عهده مدیریت این وضعیت بر بیاید.

به همین دلیل تصمیم گرفته شد که شهروندان به مشارکت دعوت شوند.

برای هر مار مرده ای که تحویل می شد، جایزه ای نقدی در نظر گرفته شد. این استراتژی ابتدا بسیار موفقیت آمیز بود و مارهای مرده زیادی تحویل شد. به نظر می آمد که در طول زمان باید تعداد مارهای مرده کم و کمتر بشود. اما با  کمال تعجب دیده شد که تعداد  مارهای مرده تحویلی هر روز در حال افزایش است!

 احتمالاً می توانید دلیلش را حدس بزنید. مردم احساس کردند این کار درآمد خوبی دارد و بسیاری از آنها به پرورش مارهای کبرا پرداختند تا درآمد خوبی به دست بیاورند. ماجرا در همین جا تمام نشد. دولت اعلام کرد که دیگر برای مارهای کبرای مرده جایزه نمی دهد! حالا مردم که می دیدند این کسب و کار دیگر رونق ندارد، مارهای خود را در گوشه و کنار شهر رها کردند. هر کس مارهای خود را به دورترین نقطه از خانه اش می برد و رها می کرد! و می توانید حدس بزنید که همزمان که یک نفر در سمت دیگر شهر، مارهایش را رها می کرد، فرد دیگری هم بود که از آن سمت شهر به این طرف آمده بود تا مارهای خود را رها کند!

اجازه بدهید مثال دیگری را هم بررسی کنیم.

در ویتنام، زمانی که مستعمره فرانسوی ها بود، به دلیل زیاد شدن موشها، دولت برنامه ای برای مشارکت شهروندان تدوین کرد. طبق این برنامه، شهروندان موش ها را می کشتند و دفن می کردند و دم موش را می بریدند و برای دولت می آوردند تا پاداش خود را بگیرند.

بعد از مدتی تعداد زیادی موش های دم بریده در شهر دیده می شد! مردم ضمن حمایت  از موشها و کمک به رشد و تکثیر و زندگی  آنها، دم های آنها را می بریدند و به دولت تحویل می دادند و دوباره موش ها را رها می کردند تا موش ها زاد و ولد کنند و درآمد بیشتری را به ارمغان بیاورند.

در هر دو مثالی که دیدیم، یک ویژگی مشترک وجود داشت و آن اینکه فقط به «نخستین تاثیر یک تصمیم» توجه شده بود. در حالی که اگر افق دید خود را گسترش دهیم و عمیق تر کنیم می توان دید که هر  تصمیمی، زنجیره ای از اتفاقات را رقم می زند و بدون در نظر گرفتن این زنجیره نمی توان اثرات ناشی از یک تصمیم را تحلیل کرد.

نوشته زیر مروری است بر اشتباه های  سیستمی محمدرضا شاه پهلوی هنگامی که با قیمت بالای نفت مواجه شد. اگر تا کنون، نوشته «اثر مار کبری» را در سری تفکر سیستمی نخوانده اید، لطفاً حتماً قبل از خواندن این متن آن را بخوانید. بدیهی است اعضای طرح متمم به خاطر دارند که کامنت ها و تحلیل ها در بررسی مطالعات تاریخی، نباید جنبه سیاسی (چه دفاع و چه حمله) داشته باشند و در اینجا همه چیز را صرفاً از لحاظ علمی و سیستمی مورد بررسی قرار می دهیم.

پاره ایی از حکایت ها را هر از گاه باید دوباره شنید. مانند قصه باران ساز، آن مرد چینی که وردی می دانست و باران باریدن می گرفت، نرخش یک یوان بود. تا زمانی که کسی شاگرد جوان او را اغوا کرد و پسرک کنار کلبه باران ساز دکه یی ساخت و بر سردرش نوشت باران سازی با نیم یوان.

در آن سال خشک، چند روزی مشتریان فراوان رسیدند و چینی جوان شادمان، آنان را راه انداخت و روستاییان هم دعاگویان و شادمان رو به مزارع تکیده نهادند، چشم به راه باران. دو روزی گذشت دکه چینی جوان پرمشتری بود هنوز، باران ساز پیر هم مانند همه آن روزها عصایش را زیر چانه نهاده جلوی در کلبه خود، روی چارپایه یی نشسته بود در انتظار که ناگهان ریختند.

روستاییان با نگرانی و فریاد ریختند به دکه باران ساز جوان که به فریادمان برس که زندگی مان رفت. معلوم شد به ورد جوان باران باریده ولی سر ایستادن ندارد و سیلی شده خانمان سوز، چاره چیست.

 جوان نمی دانست! نمی دانست که باران ساز پیر را دو ورد بود؛ با یکی باران می ساخت و با دومی باران را می گفت تا بایستد و جوان این دومی را نیاموخته بود.

و ما بسیاریم که ورد دوم نمی دانیم. و این زندگی است. تکرار هم می شود.

وقتی در سال ۱۳۵۳بهای نفت ناگهانی جهید و سه برابر شد، در میان کشورهای صاحب نفت، ایران تنها کشوری بود که سازمان برنامه یی به آن وسعت و کارشناسان داشت. از همین رو کارشناسانش جلوی ناهماهنگی ها را می گرفتند و جلوی اسراف، سد می گذاشتند.

در آن زمان ایستادند که نباید این همه پول را وارد کشور کرد و خرید، بلکه باید با تاخیر و به تدریج این درآمد را در جاهای مطمئن سرمایه گذاری کرد و کم کمک عوایدش را آورد و صرف زیرساخت ها کرد.

اما شاه از جهش قیمت نفت، صدای سرنوشت شنیده بود و فرمان فرموده بود که ایران ظرف پنج سال در زمره کشورهای صنعتی بزرگ درآید.

گفتند به فرمان دادن نیست و ساختار می خواهد. نپذیرفت. گفته بود و دلالان فرنگی در سرش انداخته بودند که ظرف پنج سال، ۲۰نیروگاه هسته یی داشته باش، بلندترین ساختمان، اول پایگاه کنکورد، اولین  جزیره تفریحی منطقه- چیزی نظیر دوبی امروز و بزرگ ترین ارتش خاورمیانه را زیر فرمان داشته باش و صدها از این قبیل «ترین» ها.

عظمت رویا و دروازه های تمدن بزرگ جسارتش می داد که سخن همه کارشناسان سازمان برنامه را ناشنیده بگذارد، سهل است تهدید کند که درش را گل می گیرم. به شرحی که در خاطرات  دکتر عبدالمجید مجیدی رئیس وقت سازمان برنامه نوشته شده، و خبرنگاران و ناظران آن زمان هم دیده اند که در رامسر چه گذشت، در کنفرانس تجدید نظر در برنامه پنجم، آن نطق معروف را  فرمود که "هواپیما به سر باند رسیده عنقریب پرواز می کند، هر کس دل ندارد پیاده شود که من خود تا به اینجایش آورده ام و از این پس خود می دانم به کجا خواهم برد".

در آن زمان، سکوت و اطاعت بود، فقط یکی با ادب گفت چون عاقبت این کار می دانم نمی مانم تا تماشاگرش باشم، مهندس مجلومیان معاون اقتصادی سازمان برنامه بود. از همان رامسر کار دولتی را ترک گفت و رفت. سه سال بعد از آن تصمیم از سر خودرایی و البته خیرخواهی، ده ها و بل صد ها کشتی که بارهای وارداتی برای ایران آورده بودند در بنادر جنوب صف کشیده بودند. تا چشم می دید بر سطح آب چراغ ها روشن بود و ملوانان و جاشوها شادخواری می کردند با پول ملت ایران، که در یک سال چهارصد میلیون دلار دموراژ جریمه تاخیر در تخلیه بار دادند.

امکانات بنادر، اسکله ها چند برابر شد اما سیمان به اندازه نبود، سیمان رسید، وسیله برای رساندنش به درون کشور نبود، کامیون های وایت سفیدرنگ امریکایی خریداری شد، راننده یی نبود، کنسولگری های ایران در پاکستان و بنگلادش مامور استخدام راننده درجه یک شدند، به رشوه تصدیق های ساختگی در کار آمد و تا ده تایی از کامیون ها در جاده بندرعباس به کرمان چپه نشدند کسی به صرافت فساد در کنسولگری ها نیفتاد.

این کامیون های وایت چندان ماند که چهار سال بعد از خریدشان نصیب لشگر صدام شد که انبارهای بندر خرمشهر را غارت کردند. اما این همه ی حکایت نیست، چندان که کمبود برق، شهرها را در تاریکی برد، کارخانه ها با مشکل تولید رو به رو شدند، کارگران بیکار شدند، تورم سرسام آور شد، قیمت ها گرانی گرفت، هزاران بازرس استخدام شد که گرانفروشان را بگیرند، اصناف و بازرگانان گرفتار بی عدالتی بازرسان شدند و چرخه سقوط به کار افتاد، سیل جاری شد، گمان نرفت که این حاصل همان رخداد تجدید نظر در برنامه پنجم در رامسر است و حاصل دور زدن کارشناسان سازمان برنامه. مفاسد اقتصادی شکل گرفت، مردم دانستند این هیاهو از بهر چیست اما حکومت ندانست و رفت تا مدیران سابق و لاحق را قربان کند.

اقتصاد شکست خورده بود دیگر به دنبال مسببش می گشتند. و چون شکست یتیم است و پیروزی صد پدر دارد، پس جست و جو ادامه یافت و ساواک به ماجرای اقتصادی رنگ سیاسی زد. از اولین کسانی که در آن زمان به حکم بررسی های نخستین، قربانی شدند فریدون مهدوی وزیر بازرگانی وقت و دو معاونش بودند که ساواک کشف کرد اولی عضو قدیمی جبهه ملی و دو دیگر از اعضای کنفدراسیون دانشجویی مخالف بوده اند.

اما کس از کس نپرسید نکند ورد دوم را نمی دانیم. چنان که وقتی دیگر بار سیل به راه افتاد به خود نگفتیم مومن از یک سوراخ نباید دو بار گزیده شود. اما گزیده شدیم نه دو بار که بارها. در اقتصاد شکست خوردیم به پای سیاست نوشتیم، در سیاست کم آوردیم سراغ اقتصاد رفتیم مگر با یارانه اش جبران کنیم. هر بار دشمنی قهار در جیب داشتیم که بیرونش کشیدیم و ناسزا بارانش کردیم. آن بار شاه گفت؛ هر بار ما گفت وگوهای نفتی داریم مملکت شلوغ می شود. نگفتیم این همه از قامت ناساز بی اندام ماست.

از وبلاگ محمد رضا شعبانعلی


 
اثر آب مغناطیسی بر میزان رسوب در سازندهای نفتی اندازه گیری شد
ساعت ٩:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٠/۱٠  کلمات کلیدی: صنعت ، اقتصاد

پ‍ژوهشگران دانشکده مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر با ساخت دستگاه تولید آب مغناطیسی و شبیه ساز گل حفاری، اثر آب مغناطیسی شده را روی رسوب گذاری در سازند بررسی کردند.

به گزارش ایرنا پژوهشگر این طرح که دانشجوی دکتری مهندسی نفت دانشگاه امیرکبیر است گفت: تزریق آب به مخازن نفتی برای جابه جایی و بازیابی بیشتر در صنعت نفت امری متداول است و آسیب سازند یک چالش اساسی در این فرآیند به شمار می رود چرا که به دلیل ناسازگاری آب تزریقی با آب سازند، رسوبات بسیار ریزی در منافذ سنگ ها تشکیل و نفوذ پذیری در اطراف چاه ها را کاهش می دهند.

'سید آرمان حسینی' افزود: تزریق آب سازگار با سنگ و سیال و همچنین مواد ممانعت کننده از تشکیل رسوب از جمله راهکارهای جلوگیری از این مشکل به شمار می رود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه پژوهشگران نشان داده اند که عبور آب از میدان نسبتا ضعیف مغناطیسی موجب تغییر بسیاری از خواص آب از جمله چگالی، رسانایی برق، توانایی حل نمک ها و سرعت ته نشینی ذرات جامد می شود، این تحقیق برای بررسی این اثر انجام شود.

وی تصریح کرد: در این پژوهش آبی که معمولا برای تزریق استفاده می شود (آب دریا) تحت تاثیر میدان مغناطیسی قرار گرفت و به نمونه های مغزه آزمایشگاهی تزریق شد.

حسینی گفت: بررسی های اولیه آزمایشگاهی نشان داده است که آب مغناطیسی می تواند به شکل معنی داری آسیب به مغزه را کاهش دهد به گونه ای که آسیب 42 درصدی با آب غیرمغناطیسی به 25 و 20 در آزمایش های مختلف کاهش یافت.

وی افزود: برای بررسی اثر آب مغناطیسی دستگاهی در دانشکده نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر و با کمک اساتید و دانشجویان دانشکده برق ساخته شد که در آن با شبیه سازی مغزه و تعبیه پمپ گل، شرایطی شبیه به چاه نفت را ایجاد کردیم.

پروژه دستگاه تولید آب مغناطیسی و شبیه ساز گل حفاری، اثر آب مغناطیسی شده را روی رسوب گذاری در سازند

به راهنمایی دکتر احسان خامه چی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر اجرا شده است.

http://www.irna.ir/fa/News/81445994/


 
کاغذ نورانی لامپ ها را خاموش کرد
ساعت ٩:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٠/۱٠  کلمات کلیدی: صنعت ، اقتصاد

محققان آمریکایی از کاغذ نورانی رونمایی کرده اند که می تواند همه چیز را به یک چراغ تبدیل کند.

Description: http://img7.irna.ir/1393/13931010/81445856/81445856-6172639.jpg

به گزارش ایرنا از ساینس، این کاغذ نورانی می تواند پایان عصر لامپ و تبدیل همه چیز در خانه به چراغ باشد.

محققان شرکت آیداهو در آمریکا که از این کاغذ نورانی پرده برداشتند در واقع روشی را برای چاپ صفحات کاغذ حاوی ال.ای.دی های ارائه داده اند.

به گفته محققان، این کاغذها را می توان بر روی دیوارها و حتی روی وسایل دیگر چاپ کرد تا همه چیز نورانی شود.

کاغذ نورانی از ترکیب جوهر و لامپ های ریز ال.ای.دی و چاپ آنها بر روی یک لایه رسانه ساخته می شود؛ این شی سپس بین دو لایه دیگر قرار می گیرد و مهر و موم می شود.

دیودهای ال.ای.دی موجود در این کاغذ نورانی به اندازه گلبول های قرمز خون هستند.

زمانی که جریان برق در دیودها برقرار می شود آنها نورانی می شوند.

این دستاورد به ظهور چاپ سه بعدی تشبیه شده و شرکت سازنده آن در آیداهو اعتراف کرده که هنوز مطمئن نیست چگونه از آن استفاده خواهد شد.

این شرکت با نمایش کاغذهای دیواری، لگوهای خودرو و حتی اسنوبوردهای مجهز به این کاغذ نورانی اعلام کرده است که روش های نورپردازی امروزی نیازمند افزودن ال .ای. دی به صفحه مدار است و اکنون می توان نور را بر روی هر چه که می خواهید، چاپ کرد.

http://www.irna.ir/fa/News/81445856/


 
ضرورت جذب سرمایه گذار و فراوری معادن خراسان جنوبی
ساعت ۱٠:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٠/۳  کلمات کلیدی: صنعت ، اقتصاد

بیرجند- ایرنا- سرزمین کویری خراسان جنوبی گرچه اکنون خشک و کم آب شده ، اما این خطه دارای نعمت های عظیم و ذخایر معدنی فراوانی است که می تواند موجب توسعه همه جانبه این استان شود .

Description: http://img7.irna.ir/1393/13931003/81437100/81437100-6158742.jpg

به گزارش ایرنا، بهره گیری از ظرفیت ها و معادن غنی خراسان جنوبی در شرایطی که خشکسالی ها رمقی برای رونق کشاورزی و دامداری در خطه طلای سرخ برجا نگذاشته است، می تواند عاملی مهم در زمینه توسعه همه جانبه این استان و محرومیت زدایی در منطقه به شمار رود.

به گفته کارشناسان اقتصادی، هم اکنون میزان ذخیره قطعی معادن خراسان جنوبی شامل حدود یک میلیارد و 500 میلیون تن برآورد شده است.

در همین حال رییس جمهوری در چارچوب سفرهای استانی هیات دولت یازدهم در جمع مردم خراسان جنوبی سخنان نوید بخشی را ارائه کرد و وعده داد که در طول سال های آتی چند پروژه مهم در زمینه توسعه و رشد اقتصادی این استان بویژه در بخش صنایع معدنی اجرایی خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با بیان اینکه ایجاد صنایع معدنی بستر توسعه استان به شمار می رود، گفت: هم اکنون خراسان جنوبی 395 پروانه اکتشاف،122 گواهی کشف و 356 معدن با ذخیره بیش از یک و نیم میلیارد تن را داراست.

'هادی اشراقی' افزود: برخورداری از 40 نوع ماده معدنی از دیگر قابلیت های ذخایر معدنی در خراسان جنوبی بوده و تاکنون 60 نوع ماده معدنی در سطح کشور شناسایی شده است.

وی با بیان اینکه مواد معدنی این استان گاه خام فروش می شود، گفت: برای جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی، استقرار واحدهای فرآوری مواد خام معدنی ، سنگ بری های پیشرفته ، واحدهای پایین دستی صنایع فولاد و مس درخواست می شود.

به گفته وی، تاکنون در زمینه استقرار صنایع معدنی در استان کار خاصی انجام نشده و انتظارات در این زمینه به دلایل عدیده ای برآورده نشده است.

وی تامین زیرساخت های آب و برق و راه و گاز را از الزامات ایجاد صنایع معدنی عنوان کرد و افزود: تامین سرمایه در گردش و ثابت برای واحدهای صنعتی و مشارکت سازمان های توسعه ای 'ایمیدرو' در زمینه استقرار واحدهای صنعتی و معدنی ضروری است.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی تامین زیر ساخت های مورد نیاز سرمایه گذاری را ضروری دانست و گفت: بر اساس مطالعات انجام شده مشخص شده که هر کدام از شهرستان های استان برای استقرار چه صنعتی قابلیت دارد، اما این نقاط نیازمند تامین گاز، افزایش پست برق و غیره هستند.

اشراقی تاکید کرد: تا زمانی که شرایط خراسان جنوبی در اعطای تسهیلات و خدمات با نقاط برخوردار یکسان باشد سرمایه گذارن مناطق توسعه یافته را انتخاب می کنند و تا وقتی همه شهرک های صنعتی کشور با شرایط یکسان دیده شود نمی توان از خراسان جنوبی انتظار خاصی داشت.

* تنوع ذخایر معدنی خراسان جنوبی در سطح کشور بی نظیر است

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با بیان اینکه خراسان جنوبی دربخش معدن از جمله استان های ممتاز کشور است، گفت: تنوع و کیفیت مواد معدنی خراسان جنوبی درکشور بی نظیر است.

'نعمت الله حقیقی' افزود: این استان دارای ذخایر معادن طلا، آهن، سرب، روی و مس به عنوان پنج فلز مهم می باشد و تقویت و ارزیابی درست از ظرفیت بسیار بالای معادن استان خراسان جنوبی طبق نظر کارشناسان تنها راه توسعه صنعتی این استان به شمار می رود.

وی خاطر نشان کرد:هم اکنون بیشترین مواد معدنی استان خراسان جنوبی به ترتیب حجم استحصال شامل ˈبنتونیتˈ با 74 معدن، ˈگرانیتˈ با 69 معدن، ˈمنیزیتˈ با 30 معدن، ˈسنگ لاشهˈ با 24 معدن، ˈخاک نسوزˈ با 21 معدن و ˈزغالسنگˈ با 20 معدن می باشد.

وی در عین حال تاکید کرد: استخراج معدن به تنهایی درخراسان جنوبی کفایت نمی کند بلکه اگر ما به دنبال شکوفایی اقتصادی و اشتغال هستیم باید زمینه فراوری معادن خراسان جنوبی فراهم شود.

وی اضافه کرد: در این زمینه باید برای سرمایه گذاران دربخش معدن معافیت های مالیاتی در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به محدودیت های سرمایه گذاری در خراسان جنوبی و بخصوص حوزه معدن گفت: فاصله زیاد بین تولید کننده و مصرف کننده نهایی، فقدان موسسات هندلینگ یا پشتیبانی سرمایه گذاری، پایین بودن متوسط میزان سرمایه گذاری و فقدان مشوق های قانونی برای جذب سرمایه گذار از جمله چالش ها در این زمینه است .

حقیقی خاطر نشان کرد: از سوی دیگر وجود 460 کیلومتر مرز مشترک و البته بسیار امن و مطمئن با کشور افغانستان از بزرگترین فرصت های سرمایه گذاری می باشد که به ندرت در دیگر استان های شرقی کشور میسر است.

* تمایل به سرمایه گذاری در خراسان جنوبی پایین است

نماینده مردم شهرستان های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت: خراسان جنوبی درحوزه اقتصاد اکنون استانی بحران زده است و انتظار ما از دولت تدبیر و امید این است که توجه ویژه ای به خراسان جنوبی داشته باشد.

حجت الاسلام 'محمدباقر عبادی' افزود: وجود ظرفیت های بسیار و دوری از مرکز و نبود زیر ساخت های سرمایه گذاری موجب شده، سرمایه گذاران تمایلی به سرمایه گذاری در این استان محروم نداشته باشند.

وی تصریح کرد: به دلیل دور بودن خراسان جنوبی از مرکز تهیه مواد اولیه و فروش محصولات راهکار این است که برای جذب سرمایه گذار دراین استان دولت نرخ تسهیلات بانکی را با بهره پایین تری از دیگر استان ها به سرمایه گذاران پرداخت کند.

http://www.irna.ir/fa/News/81437100/


 
سازمان حفظ نباتات کشور استفاده از واکس تاثیری بر سلامت میوه ندارد
ساعت ۱٠:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٠/۳  کلمات کلیدی: دانش ، تندرستی ، صنعت ، اقتصاد

بوشهر- ایرنا - رییس سازمان حفظ نباتات کشور گفت: استفاده از واکس در میوه هایی مثل مثل سیب، تاثیری بر سلامت محصول نداشته و بی مشکل است.

Description: http://img7.irna.ir/1393/13931003/81437218/81437218-6158901.jpg

'محمدعلی باغستانی' روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا در برازجان بوشهر افزود: استفاده از واکس برای نگهداری بیشتر میوه هایی مثل سیب و مرکبات در انبار انجام می شود و وزارت بهداشت و درمان آن را تایید کرده است.

وی بیان کرد: با توجه به شرایط اقلیمی کشور، محصولات کشاورزی به صورت طبیعی واکس تولید می کنند که قابل خوردن است.

باغستانی ادامه داد: در کشورهای دنیا برای افزایش طول دوره انبارداری و نگهداری محصول، از واکس استفاده می کنند.

وی اظهارکرد: واکس ها بیشتر برای میوه های صادراتی با توجه به افزایش طول دوره انبارداری مورد استفاده قرار می گیرد ولی برای تولید و مصرف داخلی استفاده ازآن ضرورتی ندارد.

وی یادآور شد: طبق نمونه برداری های که وزرات بهداشت و درمان از میادین میوه و تره بار تهران انجام داده، مشکل خاصی در میوه هایی که از واکس استفاده کرده اند، وجود ندارد.

باغستانی اظهارکرد: استفاده از واکس روی مرکباتی که پوست آنها جدا می شود، نیز هیچ نگرانی ندارد.

سازمان حفط نباتات وابسته به وزارت جهاد کشاورزی، وظیفه حفظ کشور از ورود، استقرار و پراکنش آفات و بیماریهای گیاهی را بر عهده دارد.

مطالبی در خصوص زیانبار بودن واکس میوه در برخی شبکه های اجتماعی مطرح شده است.

http://www.irna.ir/fa/News/81437218/


 
رویکرد وزارت نیرو/ شیرین سازی آب دریای عمان و خلیج فارس
ساعت ۱٠:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٠/۳  کلمات کلیدی: دانش ، صنعت ، اقتصاد

بیرجند - ایرنا - وزیر نیرو با اشاره به اینکه خراسان جنوبی از جمله استان های خشک و نیازمند انتقال آب از سایر مناطق بوده ، گفت که شیرین سازی آب دریای عمان و خلیج فارس از مهمترین برنامه های این وزارتخانه است.

Description: http://img7.irna.ir/1393/13931003/81437195/81437195-6158950.jpg

به گزارش ایرنا، 'حمید چیت چیان' روز چهارشنبه در آیین افتتاح پست برق 132 کیلو ولت بیرجند با اشاره به اینکه احتمال انتقال آب از دریای خزر به این استان نیز وجود دارد، اظهار کرد: با تمام توان و ظرفیت تلاش می کنیم که آبرسانی به این استان هرچه سریع تر صورت گیرد.

وی از بهره برداری تصفیه خانه های بیرجند و طبس برای آبرسانی شهرستان های فردوس و بیرجند در آینده نزدیک داد و گفت: وزارت نیرو با بهره گیری از ظرفیت های تخصصی آماده خدمت رسانی به مردم آماده است.

چیت چیان، تبدیل نیروگاه برق قاین به نیروگاه سیکل ترکیبی را از اولویت های اصلی این وزارت اعلام کرد و افزود: با استفاده از اعتبارات تبصره بودجه امسال تلاش می کنیم این مهم محقق شود.

وزیر نیرو با اشاره به اینکه تامین برق صنایع در اولویت این مجموعه قرار گرفته، یادآور شد: شرکت های توانیر و تابعه در چارچوب اقتصاد مقاومتی تلاش می کنند آب و برق فعالان تولیدی را فراهم کنند.

وی بر لزوم حمایت و پشتیبانی از سرمایه گذاران تاکید کرد و گفت: کسانی که بخواهند فعالیت های تولیدی را در این زمینه توسعه دهند حمایت کرده و سرمایه گذاران را کمک خواهیم کرد.

چیت چیان اظهار داشت: در حال حاضر سالانه 12 میلیارد کیلووات ساعت برق از ایران به کشورهای همسایه نظیر ترکیه، عراق، افغانستان و پاکستان صادر می شود.

وزیر نیرو با بیان اینکه تولید برق یک استان صرفا مختص همان منطقه نیست، افزود: ظرفیت تولید برق خراسان جنوبی سه برابر حداکثر مصرف برق این استان است.

http://www.irna.ir/fa/News/81437195/


 
مطالعه چگونه ما را تغییر می دهد؟
ساعت ۱٠:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٠/۱  کلمات کلیدی: دانش ، صنعت ، اقتصاد ، تندرستی

تهران ایرنا- علّت اقبال عمومی و رمز ماندگاری اشعار شاعران و آثار نویسندگان مشهور جهان از جمله سؤال هایی است که بسیاری از روانشاسان و زبان شناسان خواهان پاسخی علمی و مستند برای آن هستند.

Description: http://img7.irna.ir/1393/13931001/81434612/81434612-6154617.jpg

شاید برای همه ی ما ایرانیان این مطلب قابل تأمّل بوده است که چگونه اشعار شاعرانی مانند سعدی و یا داستان های شعری مثنوی معنوی مولوی با اقبال جهانی روبرو شده و به بیش از ده ها زبان زنده ی دنیا ترجمه شده اند. آیا هنر مترجمان در این رابطه عامل اصلی بوده است، یا سیاست های فرهنگی ایجاب کرده تا نویسندگان سرشناس ما به غیر فارسی زبانان نیز شناسانده شوند؛ و یا شاید عامل دیگری در این ماندگاری جهانی نقش داشته است ؟ می توان گفت اگر جان کلام و مفهوم اصلی سخنان بزرگانی چون سعدی شیرازی و حضرت مولانا که با شیوه ای استادانه ذهن آدمی را در ژرفای عمیق وجود خویش مستغرق می کنند و آدمی را به تفکر و اندیشیدن بر می انگیزند تا در نتیجه به درک حقیقت نزدیکتر سازند، نبود بعید به نظر می رسید که گستره ی تأثیرگذاری سخن آنان به فرا روی مرزهای ایران زمین برسد.

* 'کیث آتلی'، استاد ممتاز رشته ی روانشناسی شناختی، و 'ماجا دیجیکیک' کارشناس ارشد پژوهش، از دانشگاه تورنتو هستند، که با روشی علمی و بر اساس پژوهشی که آزمون های استاندارد روانشناختی را بر روی افراد مورد مطالعه آزموده است، توانسته اند به نتایج جدیدی درباره ی تأثیرپذیری درک و ذهن انسان ها بر اساس مطالعه ی آثار مکتوب بدست آورند و آن را مرتبط با میزان ذوق و نبوغ هنری نویسندگان تلقی کنند. صفحه ی نظرها و اندیشه های روزنامه ی نیویورک تایمز نیز در روز جمعه 19 دسامبر 2014 طی مقاله ای به قلم مجریان این مطالعه ی پژوهشی، گزارشی مختصر از آن چه به شیوه ای نوین و علمی توانسته است رابطه ی ادبیّات زیبا، خلّاقانه و هنری بهمراه تأثیرگذاری غیر مستقیمی که ذهن خواننده را برای برداشت معنا آزاد می گذارد، نشان دهد که در ادامه ترجمه ی آن را می خوانید.

بسیاری از نوشته ها به دنبال این هستند که شما را تحت تأثیر قرار دهند تا بیاندیشید یا احساس کنید که چگونه نویسنده ی آن می خواهد شما بیاندیشید یا احساس کنید. مقاله ای که شما هم اکنون در حال خواندن آن هستید نیز از این قاعده مستثنی نیست. ما می خواهیم که شما به صورت خاصی درباره ی مسائلی مشخص قوه ی تفکر خود را بکار بگیرید.

امّا نوع دیگری از تأثیرگذاری وجود دارد که به شیوه ی دیگری به کار گرفته می شود و معمولاَ با نویسندگی همراهی ندارد. در این شیوه شما تلاش نمی کنید تا مردم مجبور باشند به روشی خاص درباره ی موضوعی فکر کنند یا آن را درک نمایند.

برای مثال ما به عنوان والدین، در ترغیب فرزندانمان نسبت به کشف آن چه می تواند آن ها را به شغلی حرفه ای یا در یک رابطه ی زناشویی مرتبط سازد اصرار می ورزیم. ما همچنین می دانیم که بهترین نوع عشق یک فرد را قادر می سازد تا به خود حقیقی خویش تبدیل شود، اگرچه ممکن است خواستمان این باشد که خصوصیات یک همسر شبیه تر را روشن کنیم.

حال سؤال اینجاست که آیا یک نویسنده نیز می تواند چنین تأثیرگذاری غیر مستقیمی بر روی خواننده خود داشته باشد و آن ها را به شیوه ی نوینی به فکر وادارد؟ باور ما بر این است که بلی ! یک نویسنده نیز می تواند. بر اساس تحقیقات متعددی که در چند سال اخیر انجام گرفته اند ما شواهدی پیدا کرده ایم که در واقع نشان می دهند این گونه از تأثیرگذاری ها در شاخص هایی از 'هنر ادبی' می گنجد.

در تحقیقی که سال 2009 توسط نشریه ی پژوهش خلاقیت (Creativity Research Journal) منتشر شد، ما به همراه دو روانشناس دیگر به نام سارا زوئترمَن و جوردن بی. پِتِرسون افراد مورد تحقیق را به طور تصادفی در دو گروه قرار دادیم، یکی از گروه ها داستان کوتاهی از آنتوان چخوف با نام 'بانو و سگ ملوس' که موضوع اصلی آن بر خیانت در روابط زناشویی تمرکز داشت را می خواندند و دسته ی دیگر نسخه ی غیر داستانی همان نوشته را به صورت گزارشی که از یک دادگاه خانواده تنظیم شده بود را مطالعه می کردند.

درازای متن غیر داستانی به همان اندازه ی داستان چخوف بود و سادگی نثر آن نیز با در ردیف متن اصلی داستان قرار داشت. همچنین کلیه اطلاعات متن اصلی و حتی برخی از گفت و گوها در آن قرار گرفته بود. (با همه ی این احوال بایستی عنوان کرد که خوانندگان این متن تلقی هنری کمتری نسبت به خوانندگان متن اصلی داستان 'بانو و سگ ملوس' داشتند و تنها متن گزارش برایشان جذّاب بود.)

از هر یک از افراد مورد مطالعه در این تحقیق نیز قبل از شروع خوانش داستان یک آزمون استاندارد روانشناسی که به آزمون 'پنج ویژگی بارز شخصیتی' (شامل: برون گرایی، روان رنجوری، صداقت، همسازبودن، وظیفه شناسی) معروف است، گرفته شد. شرکت کنندگان همچنین درباره ی ده حس مختلف از عدد یک تا ده به خود نمره دادند. سپس با پایان یافتن خوانش متن اختصاص یافته به آن ها، از آن ها خواسته شد تا با شرکت دوباره در آزمون ارزیابی شخصیت، احساسات خود را مورد ارزیابی قرار داده و به آن ها نمره دهند.

نمره های شخصیتی افرادی که متن غیر داستانی را خوانده بودند بسیار شبیه به همان نمره های اوّلیه ی آزمون باقی مانده بود. امّا نمره های آزمون شخصیتی افرادی که متن داستانی چخوف را خوانده بودند با نوسان همراه بود، هرچند میزان این تغییرات و نوسانات در نمره ها بسیار زیاد نبودند امّا از نظرآماری قابل توجه بشمار می رفتند و با شدّت احساسات این دسته از افراد متناظر شده بودند. گویی داستان چخوف مسبب شروع به فکر کردن خوانندگانش درباره ی شخصیت خود درباره ی خویشتن به شیوه ای نو شده است.

در مطالعه ی پژوهشی دیگری که سال 2012 در نشریه ی مطالعات علمی ادبیات (Journal of Scientific Study of Literature) انتشار یافت، ما به همراه یک دانشجوی تحصیلات تکمیلی رشته ی روانشناسی به نام ماتئو کَرلَند دامنه ی داستان های مورد مطالعه را گسترده تر کردیم و این بار با انتخاب هشت داستان کوتاه شامل داستان های «عقده ی ادیپ من» نوشته ی فرانک اوکانر، «کلوبِ شبانه» نوشته ی جین استفورد، «چرا ما می خندیم؟» نوشته ی هنری برگسون، و «شرق و غرب» رابیندرانات تاگور، به همراه نوشتن متن های غیر داستانی آن ها که از نظر سادگی نثر، جذّابیت، و اطلاعات داستانی در ردیف متن اوّلیه قرار می گرفتند، از خوانندگان خواستیم تا به انتخاب خود یکی از آن داستان ها را بخوانند. همچنین همانند تحقیق پیشین از خوانندگان قبل و بعد از خوانش متن آزمون شخصیت گرفته شد.

براساس آن چه در اوّلین تحقیق خود یافته بودیم، در این مطالعه ی پژوهشی نیز انتظار داشتیم تا نمرات آزمون شخصیتی خوانندگانی که متن داستانی را در دست داشتند پس از خوانش متن با نوسان همراه باشد و متناظر با میزان تأثیرپذیری احساسی آن ها تغییر کرده باشد. امّا این گونه نبود.

درواقع نوع نوشتار داستانی و غیر داستانی اهمیّتی نداشت، بلکه 'میزان درک و ذوق هنری'، آن اصلی است که حائز اهمیّت می باشد.

کسانی که داستان یا مقاله ای را خوانده بودند که از منظر آنان به شیوه ای هنری نوشته شده بود، نمرات آزمون شخصیتشان با تغییرات قابل توجه ای نسبت به آن دسته از افرادی که مقاله ها یا داستان های با بیان هنری کمتر خوانده بودند همراه بود.

اخیراَ نیز در مقاله ای نظری (تئوریک) که ماه گذشته در نشریه ی روانشناسی زیبایی شناسی، خلاقیت، و هنر (Physiology of Aesthetics, Creativity, and Arts) به چاپ رسیدکه نتایج مطالعات پژوهشی گفته شده در بالا را بهمراه تحقیقی مقایسه ای میان دلمشغولی های داستان نویسان معروف و دسته ای از فیزیکدانان مشهور، در دسترس عموم قرار داده است. بر همین اساس توانستیم بطور خلاصه کلیّات یک مفهوم روانشناسانه از ادبیّات هنری را بر اساس یک رابطه ی غیر مستقیم و نه بر اساس رابطه ای ترغیب کننده یا دستورالعمل دهنده (مانند نظریه پردازی های هوراس - از شاعران روم باستان، 8-65 ق. م- در «هنر شاعری») ارائه کنیم.

مقاله های بسیاری درباره ی هنر نوشته شده است، امّا تنها اخیراَ شاهد اجرای پژوهش هایی بوده ایم که بطور جدّی نسبت به آن چه هنگام خواندن ادبیّات در ذهن و مغز آدمی اتفاق می افتد، پرداخته باشد. بطور کلّی، خارج از حوزه ی روابط عشق و عاشقی و برخی از گونه های روان درمانی، در علم روانشناسی به ندرت پیش آمده تا ایده ی ارتباطی یا رابطه ای که دارای تأثیرات غیر ترغیب کننده امّا همراه با قابلیت تغییر می باشد، مورد توجه قرار بگیرد. امیدواریم که مطالعات پژوهشی انجام شده توسط ما، دیگران را ترغیب کند تا بررسی های بیشتری را درباره ی این گونه ی پر اهمیّت از تأثیرگذاری انجام دهند.

* مترجم: علیرضا شیرازی نژاد

منبع: روزنامه ی نیویورک تایمز، 19 دسامبر 2014

http://www.irna.ir/fa/News/81434612/


 
گلوله‌ای که هدف را دنبال می‌کند
ساعت ٩:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٠/۱  کلمات کلیدی: دانش ، صنعت ، اقتصاد

Description: http://images.hamshahrionline.ir/images/2014/12/position36/14-12-19-214442gloleh-451.jpg

نخستین‌ گلوله‌‌ای که می‌تواند به تناسب حرکت هدف مسیرش را تغییر دهد طی پروژه‌ای با نام Exacto (سلاح‌هایی با دقت بی‌نهایت) ساخته شد.

این گلوله‌ کالیبر50 دارای حسگر‌های نوری است که اطلاعات را دریافت و به باله‌های کوچک گلوله آن‌ را منتقل می‌کنند. در نتیجه هدف‌هایی مانند خودرو یا انسان‌ها کمتر راه فراری پیدا می‌کنند.

http://www.hamshahrionline.ir/details/281530/Science/scientific


 
دانشکده های برق دانشگاهها به واحدهای تحقیق و توسعه توانیر تبدیل می شوند
ساعت ۱۱:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٩/۳٠  کلمات کلیدی: صنعت ، اقتصاد ، دانش

تهران-ایرنا-رییس دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت از توافقات اولیه با مدیرعامل توانیر به منظور تبدیل دانشکده های برق دانشگاه های کشور به عنوان واحدهای تحقیق و توسعه (R&D) شرکت ها و زیرمجموعه های مرتبط با صنعت برق خبر داد.

Description: http://img7.irna.ir/1393/13930930/81433922/81433922-6153390.jpg

دکتر شهرام جدید روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا اظهار داشت: تاکنون همکاری دانشگاه و صنعت به این گونه بوده که یا استادان دانشگاه، موضوعاتی را به عنوان نیازهای صنعت شناسایی و پیشنهاد می دادند و صنایع هم نظر آنها را قبول و قرارداد همکاری منعقد می کردند که بعضا این طرح ها، نیاز واقعی صنعت را جواب نمی داد.

وی افزود: در برخی موارد نیز صنایع، اولویت های تحقیقاتی خود را به دانشگاه ها اعلام می کردند و منتظر می مانند تا استادانی که در آن زمینه مشخص، تخصص داشتند طرح های خود را ارائه دهند.

جدید درباره معایب همکاری دانشگاه و صنعت به شیوه های رایج سنتی گفت: از آنجا که در روش های مرسوم، صنعت با شخص (استاد دانشگاه) قرارداد منعقد می کرد در مواقعی مانند بیمار شدن استاد یا اعزام وی به فرصت های مطالعاتی، پروژه عملا متوقف می شد و بعضا نیز انجام کار از عهده استاد دانشگاه، خارج بود که صنعت در این میان دچار ضرر و زیان می شد.

وی از ارائه طرح جدیدی مبنی تبدیل دانشکده های برق دانشگاه ها به واحدهای تحقیق و توسعه زیرمجموعه های صنعت برق از سوی دانشگاه علم و صنعت خبر داد و گفت: در این طرح، طرف قرارداد صنعت به جای شخص استاد، مجموعه دانشگاه است و درصورت بروز مشکل برای هریک از استادان درگیر با پروژه، استادان دیگری جایگزین می شوند و کار ادامه خواهد یافت.

مدیر پژوهشکده سبز (انرژی های پاک) دانشگاه علم و صنعت ایران یادآور شد: از طرف دیگر، بیش از 300 تا 400 زیرمجموعه شرکت توانیر هستند که اغلب آنها واحد توسعه و تحقیق ندارند و با توجه اینکه راه اندازی این مراکز نیازمند سرمایه گذاری های کلان است می توانند از ظرفیت های تحقیقاتی دانشگاه ها در این زمینه استفاده کنند.

وی ادامه داد: در جلساتی که با مدیرعامل توانیر داشتیم توافقات اصلی در این رابطه صورت گرفته و اعضای کمیته متشکل از روسای دانشکده های برق دانشگاه های تهران نیز تعیین شده اند و به زودی جلسه مشترکی به منظور توافق نهایی و تدوین آیین نامه مربوطه تشکیل خواهیم داد.

جدید اظهار داشت: براساس توافقات صورت گرفته، دانشگاه علم و صنعت به عنوان پایلوت تعیین شده و پس از آسیب شناسی و بررسی همه جانبه طرح، به دانشکده های برق تمام دانشگاه های کشور تسری خواهد یافت و این دانشکده ها به واحدهای توسعه و تحقیق شرکت های وابسته به توانیر در سراسر کشور تبدیل خواهند شد.

وی کاهش هزینه های صنعت، استفاده بهینه از امکانات آزمایشگاهی و پژوهشی دانشگاه ها در خدمت صنایع، جلوگیری از موازی کاری و دوباره کاری در طرح های صنعتی را از جمله مزایای این طرح پیشنهادی ذکر کرد.

http://www.irna.ir/fa/News/81433922/


 
لوکس بازها در جهان چقدر پول خرج می کنند؟
ساعت ۱۱:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٩/۳٠  کلمات کلیدی: صنعت ، اقتصاد

پاساژ «ترنج تین» در هانوی، پایتخت ویتنام، جایی است که بسیاری از برندهای مطرح لباس و عطر مثل سالواتوره فراگامو، لوییس وویتون و گوچی، در آن جا شعبه دارند و ویترین مغازه‌هایشان را معمولا با مناظری عظیم از کوه یا دریا می‌پوشانند. در بسیاری از بعد از ظهرها، عروس و دامادها با لباس رسمی جلوی ویترین این مغازه‌ها حاضر می‌شوند و عکس می‌گیرند. آنها به قدری نیز پول ندارند که بتوانند از اجناس داخل پاساژ خرید کنند.

به گزارش صدای اقتصاد؛هفته‌نامه اکونومیست در گزارش ویژه‌ای که از صنعت تجملات منتشر کرده، می‌نویسد که دیدن برندهای لوکس اروپایی در کشورهای فقیر و اسما سوسیالیست اتفاق اصلا عجیبی نیست. در گذشته کالایی مثل ابریشم کشورهای بسیاری را طی می‌کرد تا به مقصد برسد و طی یک قرن گذشته، سازندگان مدرن کالاها و خدمات تجملی نیز به دنبال ثروت در پی جاهای جدید بود‌ه‌اند.

جورجز وویتون، پسر لوییس، سازنده معروفترین چمدانها و کیفهای جهان است و از سال ۱۸۹۳ در نمایشگاه جهانی شیکاگو خود را نشان داد. از دهه ۱۹۶۰ میلادی، مردم پول کشورهای نفتی خاورمیانه از محصولات این شرکت خرید می‌کردند. در دهه ۱۹۷۰ مردم ژاپن شیفته این برند شدند. حالا از هر پنج ژاپنی، دو نفر محصولات وویتون را دارند. در زمان فعلی نیز چینی‌ها مشتریان پر و پا قرض این محصول هستند.

همان طور که کالاهای لوکس به طور جغرافیایی پراکنده شدند، در مقیاس اجتماعی نیز گسترش یافته‌اند. وقتی که کوکو شنل در دهه ۱۹۲۰ میلادی عطر شماره پنج خود را برای بهترین مشتریان خود ساخت، یک دهه بیشتر نگذشت تا این که این عطر در شیشه‌های کوچکتر تولید شود تا خانمهای بیشتری بتوانند از عهده خرید آن برآیند.

جواهر «لس موس» شرکت کارتیه در دهه ۱۹۷۰ برای کسانی تولید شد که فقط گردن بند پانته و ساعت تانک استفاده می‌کردند اما بسیاری از برندهای دیگر، مدل «سورتی» کارتیه را دنبال کردند که دایره مصرف‌کنندگان را بازتر می‌کرد.

بر اساس تحقیقات شرکت مشاوره «بین اند کمپانی» در ۲۰ سال اخیر، تعداد کسانی که مصرف‌کننده کالاهای لوکس هستند، تا ۳۳۰ میلیون نفر رسیده است. مخارج این افراد برای جواهر گران، ساعت گران، لباس گران، کیف دستی گران و نظایر آن، تولید ناخالص داخلی را به حد دو برابر افزایش داده است. بسیاری از کسانی که کالاهای لوکس را می‌خرند، واقع ثروتمند نیستند بلکه درآمدشان به بالای ۱۵۰ هزار یورو در سال می‌رسد که معادل ۱۸۸ هزار دلار در سال است. عملکرد سهام شرکتهای سازنده کالاهای لوکس نیز بسیار بالاتر از دیگر شرکتهاست.

شرکتهای تولید کالاهای لوکس به حدی رشد داشته‌اند و میلیاردرهایی ساخته‌اند که شرکتهای دره سیلیکون در کالیفرنیا که بسیاری از برندهای صنعت فناوری اطلاعاتی در آن جا مستقر هستند، غبطه آنها را می‌خورند. این برندها شامل برنارد امونت، یک غول فرانسوی و شرکت مادر برندهای ال‌وی‌ام‌اچ صاحب شرکت لوییس وویتون، موئت اند چاندون و دیگر برندها است. رقیب این شرکت، فرانکوز- هنری پینات است که صاحب گروه کرینگ است که برند گوچی، تولیدکننده کالاهای چرمی ایتالیایی، را تحت اختیار دارد. نیک هایت، گروه سازنده ساعتهای سواچ و یوهان راپرتز ریچمونت که صاحب شرکت کارتیه است، نیز از دیگر سازندگان غول در دنیای ساعت و جواهر به شمار می‌روند. در میان این شرکتها که برای سرمایه‌گذاران خود، بختهای بسیار عالی به همراه آورده‌اند، در چند سال گذشته شرکت برونلو کوچینلی که تولیدکننده لباسهای اسپورت است نیز حضور داشته است.

کالاهای لوکس شخصی، تنها گوشه‌ای از امپراتوری صنعت تجملات در جهان به شمار می‌رود. خدمات تجملی از حوزه‌هایی است که می‌تواند از بانکداری تا مراقبتهای پزشکی را شامل شود. گروه مشاوران بوستون در تخمینی که برای سال ۲۰۱۲ داشته، گفته است که حدود ۱.۸ هزار میلیارد دلار خرج تجملات شده است. بزرگترین حوزه خدمات تجملی مسافرت است که بعد از آن، خودروهای لوکس قرار دارد و در رده سوم نیز، کالاهای شخصی لوکس دیده می‌شود.

بررسی اقتصاد تجملات در جهان نشان می‌دهد که کالاهایی مثل خودروهای بسیار لوکس یا قایقهای تفریحی، نمی‌تواند توسط افراد خیلی زیادی خریده شود و مثلا در دنیا فقط ۱۴ هزار نفر هستند که می‌توانند از عهده خرید آن برآیند. اما مثلا هتل یا رستورانهای لوکس، دارای مشتریان خیلی بیشتری هستند که می‌توانند برای صاحبان آنها سود تولید کنند.

منطق اقتصادی نیز در کالاها و خدمات لوکس بسیار متفاوت از اقتصاد معمولی است. معمولا هزینه تمام‌شده مشخص‌کننده قیمت کالاها نیست و سرمایه‌گذاری برای تولید نیز مختصر است؛ البته به جز صنعت ساعت‌سازی. با این حال، وقتی که تقاضا برای کالا زیاد می‌شود، قیمت آن بسیار بالا می‌رود و حاشیه سود نیز در تجملات بسیار بالاتر از حاشیه سود کالاها و خدمات معمول در بازار است.

صنعت خدمات و کالاهای لوکس، تلاش می‌کنند که با تبلیغات در مجلات، شوها و به صورت آنلاین، محصولات خود را معرفی کنند و در این راه نوآوریهای زیادی هم نشان می‌دهند. پاتریک آلبالادیجو، معاون مدیر اجرایی در شرکت هرمس که سازنده لباس و لوازم شخصی است، می‌گوید: «ما به سمتی نخواهیم رفت که مردم روی زاویه نگاه به کالاهایمان اثر بگذارند.»

یکی از مهمترین مسایلی که شرکتهای تجملی تلاش می‌کنند به آن برسند، بودن در مرکز توجهات است. مثلا شرکت شانل مدلهای خود را در سال گذشته به یک مغازه خواربارفروشی برد و در آن جا، یک شو برگزار کرد و بسیار نیز مورد توجه قرار گرفت.

از نظر جغرافیایی، هنوز اروپا قدرت مسلط تولید کالاها و لوازم تجملی در جهان است. برندهای اروپایی حدود ۷۰ درصد مصرف تجملات در جهان را شامل می‌شوند. آلمان در تولید خودروهای لوکس و قایقهای تفریحی دست بالا را دارد اما از نظر تولید لوازم شخصی و به خصوص تولید لوازم چرمی، ایتالیا سرچشمه تجملات است و همین طور فرانسه نیز در این زمینه ید طولایی دارد. میشل وارد، مدیر اجرایی موسسه تحقیقاتی بازار هارولز در لندن، می‌گوید: «تجملات یکی از معدود صنایعی است که اروپا توانسته هنوز مزایای رقابتی خود را در آن حفظ کند.» آمریکا کشوری است که با برندهای کوچ، میشل کورس و کیت اسپید، با محصولاتی راحت‌تر، با این فرهنگ که راحت‌تر بودن بهتر از لوکس بودن است، برندهای اروپایی را به چالش کشیده است. چین نیز در این میان، تازه از راه رسیده است و هنوز جایی را در بازار باز نکرده است.

http://www.alef.ir/vdcbwfb5srhbs8p.uiur.html?253185


 
ساخت اولین کارخانه‌ شناور تولید هیدروژن در جهان
ساعت ۸:٠٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٩/٢۸  کلمات کلیدی: دانش ، صنعت ، اقتصاد

مهندسان و کشتی‌سازان ژاپنی از آغاز پروژه‌ای برای ساخت یک کارخانه‌ شناور تولید هیدروژن، جهت تولید انرژی ارزان و با آلایندگی پایین در دریا خبر دادند.

به گزارش سرویس فناوری ایسنا، صنایع سنگین میتسوبیشی قصد دارد با همکاری شرکت چیودا از توسعه‌دهندگان فناوری تولید هیدروژن، کارخانه‌ شناوری برای تولید هیدروژن از گازهای تولیدی در سایت‌های حفاری نفت احداث نماید. البته این شرکت تأییدیه طرح اولیه این کارخانه را از شرکت ناظر تأسیسات دریایی دریافت کرده است. سکوی این کارخانه توسط میتسوبیشی و تجهیزات تولید انرژی آن توسط چیودا ساخته خواهد شد.

طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، این پروژه سال 2020 تکمیل خواهد شد. از آن‌جا که این کارخانه در نزدیکی میادین نفتی واقع در دریا احداث شده، می‌توان هزینه‌های انتقال گاز را به میزان زیادی کاهش داد.

این تصمیم میتسوبیشی بر اساس افزایش احتمالی تقاضای هیدروژن به دنبال برنامه‌های دول ژاپن، امریکا، کره و اتحادیه اروپا مبنی بر احداث بزرگراه‌های هیدروژنی اتخاذ شد.

گفتنی است، اتحادیه اروپا در حال حاضر از پروژه‌ تحقیقاتی تولید هیدروژن در دریا با نام H2Ocean ،در حوزه‌ استحفاظی خود حمایت می‌کند که هدف آن تبدیل توان باد و امواج دریا به هیدروژن و سپس انتقال آن به ساحل، به‌عنوان انرژی سبز است

http://new.irexpert.ir/pages/News/News.jsf?EvID=190737


 
تولید روکشهای نانو و آنتی باکتریال در صنعت سنگ و چوب
ساعت ۱:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٩/٢٢  کلمات کلیدی: دانش ، صنعت ، اقتصاد

محققان یک شرکت دانش بنیان موفق به ساخت روکش های نانو وآنتی باکتریالی شدند که درصنعت سنگ، کاشی، سرامیک، چوب وصنایعی که نیاز به روکش دارد، مورد استفاده قرار می گیرد.

Description: http://img7.irna.ir/1393/13930922/81424293/81424293-6137887.jpg

محمد علی کوچک زاده، از محققان شرکت دانش بنیان تولید کننده این محصول درخصوص طراحی و ساخت این محصول فناورانه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: روکش های نانو و آنتی باکتریالی شامل یک کاغذ دکور است که بر روی سنگ طرح می دهد ونیز یک لایه لاکی که بر روی مواد قرار گرفته و آنتی باکتریال است.

وی بیان کرد: با استفاده از این فناوری هر طرحی که بخواهیم با هر برجستگی مثل برجستگی گل، پارچه، تنه درخت و چرم می توان برروی هر سطحی بیندازیم.

کوچک زاده اظهارکرد: با استفاده از این روکش نانویی، سنگ هایی که در کشور امکان تولید و استخراج آن نیست و تنها آنها به دلیل خورد شدن در زمان برش تنها در سایز های کوچ در بازار وجود دارند استحکام داده می شود .

وی یادآور شد: ما با استفاده از این فناوری به این سنگ ها جوری استحکام داده ایم که حین برش، بتوانند در سایزهای بزرگ این سنگ ها رو استخراج کنند و به عبارتی احیاء معدن های داخل کشور است.

این محقق افزود: سنگ های رسوبی (سنگهایی که استحکام بالایی ندارد در استخراج) بسیار زیاد است اما سنگهای مرمری، گرانیت امثال آن ها، نیز استحکام ندارند وبا استفاده از این فناری استحکام آن ها را نیز بالا برده ایم، و آن ها را روکش کرده ایم.

وی گفت: با استفاده از این فناوری می توانیم علاوه بر افزایش استحکام سنگها، طرح روی سنگ را نیز با استفاده از این روکش تغییر دهیم یعنی اینکه بدنه اصلی سنگ چیز دیگری باشد اما سطح رویی سنگ نمایی از سنگ دیگر باشد.

کوچک زاده با اشاره به اینکه مواد را روی سطح جوری قرار می دهیم که شفاف و براق است و درخشندگی و زیبایی به سنگ می دهد افزود: حتی می توان این مواد را روی کاشی و سرامیک نیز استفاده کرد.

وی گفت: با افراد بسیار در این صنعت کار کرده ایم و از تجربیات آنها بهره مند شده ایم تا توانستیم به این محصول دست یابیم، این محصول نمونه خارجی بسیار دارد اما مزیت این روکش این است که استحکام آن بسیار بالا است ودر عین اینکه مثل شیشه براق است نرم هم می باشد.

وی ادامه داد: این نرم بودن می تواند مثل قاب ژله ای عمل کند و اگر ضربه بخورد به سطح سنگ و کاشی می تواند ضربه را جذب کند و نیرو را آزاد کند، این جذب و آزادی نیرو باعث می شود تردی محصول کم شود و کسی تا به حال وارد این بخش از این صنعت نشده است.

وی یادآورشد: مزیت دیگر این فناوری همانطور که پیش از این نیز گفتم قابلیت دکور انداختن بر روی سطح سنگ وجود نداشت، اما می توانیم با این محصول یک سنگ معمولی را به یک سنگ مرمری فوق العاده گران قیمت تبدیل کنیم، به لحاظ مغزی یک سنگ معمولی است اما به لحاظ شکل ظاهر سنگ گران قیمتی است.

این محصول درنخستین نمایشگاه دستاوردها وظرفیت های معاونت علمی وفناوری در دانشگاه ها که در دانشگاه امیرکبیر در روزهای 10تا 12 آذرماه برگزارشد در معرض دید بازدید کنندگان قرار گرفت.

http://www.irna.ir/fa/News/81424293/


 
آسیا رهبر نوآوری در جهان شد
ساعت ۱٠:٠٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٩/٢۱  کلمات کلیدی: دانش ، صنعت ، اقتصاد

بر اساس آخرین رتبه‌بندی «تامسون رویترز» امسال، برای نخستین بار از شروع این رتبه‌بندی، آسیا با پیشی گرفتن از آمریکای شمالی، رهبری نوآوری در جهان را به دست گرفت.

به گزارش خبرنگار فناوری ایسنا به اذعان تمام صاحبنظران عرصه علم، فناوری و نوآوری، امروزه نوآوری به عنوان پیشران اصلی اقتصاد شناخته می‌شود و سیاستگذاران کشورهای مختلف پیکان سیاست‌های خود را به سوی نوآوری قرار داده‌اند. نوآوری در زمینه اقتصادی به تبدیل ایده‌های خوب به دارایی ملموس و به عبارتی ایجاد شغل و رفاه از تفکر خلاق اشاره دارد. محافظت افکار و ایده‌ها که معمولا توسط پروانه‌های ثبت اختراع صورت می‌گیرد، با فراهم آوردن فضایی مناسب در این مسیر، برای این منظور عنصری اساسی محسوب می‌شود.

کرامت‌فر، کارشناس ارشد علم‌سنجی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی در گفت‌و‌گو با خبرنگار فناوری ایسنا، با اشاره به این که «تامسون رویترز» بیش از چند دهه است که به نمایه‌سازی انواع منابع علمی می‌پردازد، گفت: پروانه‌های ثبت اختراع یکی از انواع منابع علمی است که این شرکت تحت عنوان پایگاه دی‌دبلیوپی‌آی نمایه می‌کند. با استفاده از همین نمایه و چندین معیار مبتنی بر آن، تامسون رویترز از سال 2011 به رتبه‌بندی 100 شرکت نوآور برتر دنیا می‌پردازد. وی در ادامه به پنج شرکت برتر در زمینه نوآوری در دنیا بر مبنای رتبه‌بندی 2014 تامسون رویترز اشاره کرد که سهم ایالات متحده از این تعداد، سه شرکت، سوئیس یک شرکت و ژاپن یک شرکت است. پنج شرکت‌ برتر نوآوری در دنیا ویترز2014 شرکت حوزه کشور 3M Company شیمی ایالات متحده آمریکا ABB صنعت سوییس Abbott Laboratories داروسازی ایالات متحده آمریکا Advanced Micro Bevices الکترونیک و نیمه هادی ایالات متحده آمریکا Aisin Seiki اتومبیل ژاپن وی افزود: نگاهی به نتایج این رتبه‌بندی تامسون رویترز همچنین حاکیست که ژاپن با 11 درصد رشد در نوآوری از سهم 28 درصدی در سال 2013 به 39 درصد در سال 2014 ارتقا یافته و کره جنوبی و تایوان نیز حضور خود را بهبود داده‌اند. در مقابل آمریکا و فرانسه به ترتیب از 45 به 35 و 12 به 7 افت داشته‌اند.

کرامت‌فر تاکید کرد: رشد ژاپن و کل آسیا برخاسته از استراتژی‌های نوآوری در این کشورها و درصد تولید ناخالص داخلی است که به تحقیق و توسعه اختصاص داده‌اند. این مقادیر برای ژاپن و کره‌جنوبی به ترتیب 3.6 و 3.4 بوده است. چین اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه خود را برای شرکت‌هایی که در زمینه‌های کلیدی فناوری (زیست‌فناوری، فناوری اطلاعات و ارتباطات و دیگر فناوری‌های برتر) و نیز سایر حوزه‌های فناوری فعالیت می‌کنند توسعه داده‌ است. توزیع جغرافیای شرکتهای نوآور برتر دنیا به گفته وی 100 شرکت برتر نوآور جهانی بر اساس شاخص تامسون عملکردی بهتر از شرکت‌های S&P و نزدک داشته‌اند. بر اساس شاخص سرمایه بازاری موزون، رشد درآمدهای این شرکت‌ها به میزان 84 درصد بهتر از نزدک و S&P بوده است. بر مبنای هزینه در تحقیق و توسعه نیز این شرکت‌ها دو برابر بیش از رقبای خود در نزدک سرمایه‌گذاری کرده‌اند. توزیع صنایع مختلف از 100 شرکت برتر کرامت‌فر به نکات قابل توجه در همین زمینه و از آن جمله به هزینه در تحقیق و توسعه اشاره کرد و گفت: آمارهای موجود نشان می‌دهد 100 شرکت نوآور در سال 2013، 208.7 میلیارد دلار در تحقیق و توسعه هزینه کرده‌اند که 12.9 درصد بیش‌تر از شرکت‌های S&P بوده است.

این کارشناس ارشد علم‌سنجی افزود: همچنین توزیع جغرافیایی رتبه‌بندی نشان می‌دهد برای نخستین بار آسیا با 46 شرکت شامل 39 شرکت از ژاپن، 4 شرکت از کره جنوبی، دو شرکت تایوانی و یک شرکت از چین در رتبه اول قرار گرفته است. آمریکای شمالی با 36 شرکت که 35 مورد آن از آمریکا و یک شرکت از کانادا بوده در رتبه دوم قرار دارد و اروپا 18 شرکت متشکل از 7 شرکت فرانسوی، 5 شرکت سوئیسی، 4 شرکت آلمانی و یک شرکت سوئدی و هلندی در این رتبه‌بندی داشته است. نکته قابل توجه عدم حضور انگلستان در میان این کشورهاست.

وی همچین با اشاره به رشد صنعت داروسازی در این رتبه‌بندی ها گفت: این بخش به نسبت سال گذشته یک شرکت بیش‌تر در لیست دارد و از 3 به 4 افزایش یافته است. اما در زمینه نوآورترین بخش‌ها، کرامت‌فر به شرکت‌های پیشتاز در این شاخص اشاره کرد و گفت: شرکت‌های الکترونیکی و نیمه هادی به پیشتازی در سال 2014 ادامه دادند. تعداد این شرکت‌ها در سال 2014، 9 درصد افول داشته و تعداد آن 21 بوده که در مقابل 23 در سال 2013 قرار دارد.

به گفته وی، سخت افزار، صنعت پرکار دوم با 13 شرکت بوده و بیش از 18 درصد را به خود اختصاص داده است. بخش صنعت رتبه سوم را داراست که هشت شرکت متعلق به آن هستند که نسبت به سال گذشته یک پله رشد یافته و جای صنعت اتومبیل سازی با 8 شرکت در سال 2013 را گرفته است. وی با اشاره به جایگاه گوشی‌های هوشمند در این رتبه‌بندی گفت: این بخش با حضور بازیگران اصلی شامل، اپل، مایکروسافت، سامسونگ، گوگل و بلک‌بری برقرار شده است. توزیع جغرافیای صنعت سخت‌افزار اما این رتبه‌بندی‌ها حاوی نکات سیاست‌گذارانه مهمی است که کرامت‌فر در گفت‌و‌گو با ایسنا به این نکات پرداخته است: اگر به دنبال شواهد تاثیر سیاست دولت در تسریع و هدایت نوآوری باشیم، چین به تنهایی برای این امر کافی است. ثبت اختراعات این کشور رشد دو رقمی داشته و نسبت ثبت داخلی در این کشور 3 به یک است. غالب نوآوری چین داخلی است و توسط طرح‌های دولتی به منظور بهره‌برداری از خلاقیت شرکت‌های چینی و با هدف جانشینی اقتصاد تولید محور با اقتصاد دانش محور صورت می‌گیرد. حضور اولین شرکت چینی در سال 2014 در این لیست شاهد خوبی بر اهمیت این اقدامات است. با این وجود تنها 10 درصد از ابداعات چین در سطح بین‌المللی محافظت می‌شود که سبب کوچک شدن سهم این شرکت‌ها در مقایسه با حجم ثبت آنهاست. وی افزود: اما ژاپن که امسال در این رتبه‌بندی در صدر رتبه‌بندی قرار دارد، بر خلاف سال‌های رکود اقتصادی، هنوز سومین اقتصاد بزرگ دنیاست که سهم زیادی از صادرات آن، ابداعات فناوری برتر است.

هزینه در تحقیق و توسعه که در سال 2010 کاهش یافته بود مجددا به حالت سابق یعنی 3.4 بازگشته که در مقایسه با آمریکا (2.7) و اروپا (2.0) سرمایه‌گذاری بیش‌تری است. به گفته وی، برای سومین سال، انگلستان غایب بزرگ این فهرست است. دلیل این امر ممکن است مربوط به هزینه کرد این کشور در تحقیق و توسعه باشد. این هزینه‌کرد تحقیق و توسعه برای کشورهای اروپایی از 2.2 برای هلند و تا 3.4 برای سوئد متغیر است؛ در حالی که این مقدار برای انگلستان تنها 1.7 در سال 2012 بوده که آن را پایین‌تر از چین قرار می‌دهد. کرامت‌فر خاطرنشان کرد: فرانسه البته با حضور کمتر، بار دیگر در صدر کشورهای اروپایی قرار دارد؛ میزان سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه این کشور همچنان 54.7 میلیارد از تولید ناخالص داخلی ثابت مانده که بیانگر آنست که اثربخشی خروجی با این مقدار کاهش یافته است. به گفته وی بر مبنای گزارش لامنده، در ده سال گذشته این مقدار تغییر معناداری نداشته است. در مقابل و به عنوان مثال چین سرمایه‌گذاری خود را در این دوره سه برابر کرده است. علاوه بر این فرانسه تعداد کم‌تری PhD در سال در مقایسه با کشورهای OECD پرورده است.

http://new.irexpert.ir/pages/News/News.jsf?EvID=189731


 
نقشه هایی برای تغییر مناسبات امنیتی خلیج فارس
ساعت ٧:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٩/٢٠  کلمات کلیدی: اقتصاد ، تاریخ

نشست امنیتی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و خلیج فارس، همایش «گفت و گوی مدیترانه ای» ناتو، نشست راهبردی «ابوظبی» و حتی آخرین دیدار سران شورای همکاری خلیج فارس از نقشه هایی برای تغییر مناسبات امنیتی منطقه پرده برمی دارد.

Description: http://img7.irna.ir/1393/13930920/81423412/81423412-6136583.jpg

قطر این روزها مکانی برای گردهمایی کشورهایی شده است که دگرگون سازی ترتیبات امنیتی خلیج فارس را دنبال می کنند.

این کشور که هجدهم آذرماه میزبان سی و پنجمین نشست سالیانه سران شورای همکاری خلیج فارس بود، یک روز بعد نشست امنیتی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و خلیج فارس را برگزار کرد که به نوشته هشتم آذرماه خبرگزاری قطر، سه روزه است (1).

این در حالی است که از شانزدهم آذرماه نیز ناتو بیستمین همایش «گفت و گوی مدیترانه ای» را در «امان» پایتخت اردن با حضور 28 نماینده دایم این شورا و سفیران هفت کشور منطقه خلیج فارس در بروکسل، برگزار کرد.

در آن نشست، «ینس استولتنبرگ» دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، گفت ناتو می تواند همکاری های بیشتر دفاعی و امنیتی بیشتری با همپیمانان خود داشته باشد.

وی افزایش توانمندی نیروهای مسلح را خواستار شد و افزود: مشارکت ما قدرتمند است؛ بیاییم آن را قوی تر سازیم (2).

بیست و هشتم مهرماه نیز نشست راهبردی «ابوظبی» با حضور نمایندگانی از ناتو، اتحادیه اروپا، آمریکا، چین، روسیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس برای بررسی موضوع داعش و تهدیدهای منطقه ای برگزار شد.

«الکساندر ورشبو» معاون آمریکایی دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، گفت: تهدیدهای داعش و گروه های تروریستی به همکاری ناتو و کشورهای حاشیه خلیج فارس و خاورمیانه نیاز دارد.

وی سه حوزه همکاری میان ناتو و کشورهای حاشیه خلیج فارس برشمرد:

1- افزایش همکاری های عملی و گفت و گوهای سیاسی ناتو و همپیمانان آن در این منطقه برای از میان برداشتن نگرانی ها و چالش های امنیتی و برنامه ریزی نظامی و یکپارچه سازی ساختار دفاعی

2- تقویت امنیت دریایی در قالب طرح هایی مانند «سپر اقیانوس» به سبب وابستگی کشورهای اروپایی عضو ناتو به منابع انرژی کشورهای خلیج فارس و نیاز کشورهای این منطقه برای صادرات انرژی

3- تقویت زمینه های همکاری میان نیروی زمینی، هوایی و دریایی ناتو و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس مانند مشارکت سه سال پیش امارات و قطر در حمله هوایی به لیبی و عملیات نظامی تازه در منطقه (3).

تلاش برخی کشورهای غربی و عربی برای تغییر مناسبات امنیتی منطقه

قطر پس از ماه ها تنش و درگیری با دیگر کشورهای عرب منطقه به ویژه عربستان و مصر بر سر مسائلی همچون دفاع از گروه اخوان المسلمین، به تعدیل نگاه های خود دست زد تا سران شورای همکاری خلیج فارس را برای برگزاری سی و پنجمین نشست سالیانه به دوحه بکشاند.

به گزارش هجدهم آذرماه شبکه تلویزیونی «فرانس 24»، سران شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه پایانی نشست تاکید کردند «در کنار دولت و ملت مصر برای ثبات و شکوفایی آن خواهند ایستاد».

در این بیانیه آمد: این شورا دوباره بر مواضع اصولی خود در پشتیبانی از جمهوری عربی مصر و برنامه «عبدالفتاح السیسی» رییس جمهوری آن موسوم به «نقشه راه»، تاکید می کند.

با توجه به آنکه امضای قطر نیز پای این بیانیه است، به نظر می رسد این کشور پافشاری سرسختانه خود در دفاع از گروه اخوان المسلمین و دولت سرنگون شده پیشین مصر را دستکم در ظاهر کنار گذاشته و از این رو، ممکن است فصل تازه ای در روابط میان دوحه- قاهره آغاز شود (4).

اما گذشته از تغییر دیدگاه قطر برای همسویی با دیگر اعضای شورای همکاری خلیج فارس، مهمترین تصمیم در نشست سی و پنجم به تشکیل نیروی دریایی مشترک بازمی گردد که پایگاه آن در بحرین خواهد بود.

این، در حالی است که خبرگزاری انگلیسی «رویترز» چهاردهم آذرماه گزارش کرد بحرین و انگلیس توافقنامه ایجاد پایگاه دریایی انگلیس در بحرین را در حاشیه «نشست امنیتی منامه» امضا کردند (5).

به نظر می رسد تصمیم بحرین برای واگذاری امتیاز ساخت پایگاه نظامی در بندر «سلمان» همسو با افزایش تحرکات کشورهای غربی و ناتو برای نفوذ در منطقه خاورمیانه بوده است.

این موضوع به ویژه برای آمریکا و اروپا که طی سال های گذشته با وجود پایان جنگ سرد با روسیه، باز هم رقابت های منطقه ای خود را کنار نگذاشته بودند و در موضوع استقرار سپر دفاع موشکی و سپس ناآرامی های اوکراین اختلاف های آنان از پرده برون افتاد، اهمیت فراوانی دارد.

غرب می کوشد حوزه های احتمالی نفوذ روسیه را تا حد ممکن محدود سازد که آسیای جنوب شرقی، خلیج فارس و کشورهای تازه استقلال یافته آسیای مرکزی از جمله مناطق مورد توجه آمریکا و اروپا برای گسترش دامنه فعالیت های خود بوده است.

با توجه به گرایش آمریکا به شرق آسیا، ناتو کوشیده است سایه خود را بیش از گذشته در آسیای مرکزی و خاورمیانه بگستراند.

به نظر می رسد اقدام های تازه ناتو یعنی افزایش همکاری های امنیتی با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس در ادامه برنامه مشارکت برای صلح و گفت و گوی مدیترانه ای برنامه ریزی شده باشد که راهبردی است برای امن سازی محیط های تاییدشده (کشورهای همپیمان) و کنترل فضای پیرامونی به منظور تاثیرگذاری، فرصت طلبی از آشوب های محتمل و حتی ناامن سازی های برنامه ریزی شده.

البته نقطه آغازین همکاری های سازمان پیمان آتلانتیک شمالی و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس به نشست سران ناتو در سال 2004 میلادی (1383 خورشیدی) و تصویب سند «ابتکار همکاری استانبول» برای همکاری های امنیتی- نظامی این 6 کشور با ناتو برمی گردد.

از همان آغاز قطر، کویت، بحرین و امارات با استقبال از این گونه همکاری ها، پیمان های امنیتی یا قراردادهای مبادله اطلاعات نظامی- امنیتی با ناتو امضا کردند.

اهداف و منافع ناتو از این همکاری ها را می توان در چهار شاخص زیر بررسی کرد: رویارویی با تهدیدهای نوین، پیشگیری از تضعیف رژیم منع گسترش سلاح های هسته ای، کمک به ساخت یک الگوی امنیتی مشارکت منطقه ای و تامین امنیت منابع انرژی و خطوط انتقال انرژی (6).

به این ترتیب، بازگشت دوباره انگلیس به خلیج فارس پس از چهار دهه، تمرکز شیخ نشین های جنوبی این خلیج و نشست های پیاپی ناتو در خاورمیانه و خلیج فارس را می توان زمینه ای برای شکلگیری همان امری دانست که معاون دبیرکل ناتو از آن با عنوان «یکپارچه سازی ساختار دفاعی برای رویارویی با چالش های منطقه ای و تامین امنیت انرژی» یاد می کند و رسانه ها آن را «نسخه خلیج فارسی ناتو» می خوانند.

البته زمان برگزاری این نشست ها در برهه کنونی به تغییر ساختار امنیتی و تحولات منطقه ای نیز برمی گردد.

در شرایطی که کارکردهای ائتلاف ضد داعش به رهبری آمریکا- به دلیل آسیب رسانی به زیرساخت ها، کشتار بیگناهان و تقدیم مواد غذایی و محموله های تسلیحاتی به گروه تروریستی داعش با ادعای اشتباه بودن محاسبات- با انتقادهای فراوان همراه شده است، جمهوری اسلامی ایران برای مبارزه با تندروهای منطقه ای در راهی ثابت و استوار گام برمی دارد و به جای شعار دادن، آستین همت بالا زده است.

از سوی دیگر، ایران افزون بر برقراری آرامش داخل کشور خود با همراهی برای تامین امنیت زایران حسینی شهرهای کربلا و نجف در عراق که ماه ها دستخوش شیطنت گروه های تندرو و دست پروردگان نظام های غربی- عربی- عبری بوده، قدرت عملیاتی و اطلاعاتی خود را بیش از پیش به رخ کشیده است.

جمهوری اسلامی ایران با دعوت از این کشورها برای پیوستن به ائتلاف ضد خشونت و افراطی گری می کوشد صلح و آرامش را به منطقه بازگرداند تا از کنار آن، همه کشورها بهره مند شوند.

در چنین شرایطی، برخی کشورهای منطقه ای همسو با نگاه های غربی به جای همراهی و همگرایی با تهران برای بازگرداندن ثبات به منطقه، دست به سوی کشورهای فرامنطقه ای دراز کرده اند تا شاید ساختار ترتیبات امنیتی را به سود خود بر هم زنند؛ غافل از اینکه هر گونه بی ثباتی در خاورمیانه، همه کشورهای این منطقه را به دشواری می افکند.

این، امری است که همین کشورهای عربی که پیش از این پشتیبان و زادگاه گروه های تندرو و تکفیری بوده اند، نیز به خوبی از آن آگاهند زیرا طعم تلخ تهدید همان گروه ها را چشیده اند و تنش های حاصل از فعالیت این گروه ها به خاک خود آنها نیز سرریز کرده است.

با وجود این، امروز همین کشورهای عربی با دستاویز قرار دادن فعالیت های دست پروردگان دیروز خود، می کوشند ضعف های خود را در سایه کشورهای غربی پنهان سازند.

منابع:

 1. http://www.irna.ir/fa/News/8140630

 2. http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_115769.htm

 3. http://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_113987.htm

 4. http://irna.ir/fa/News/81420935

 5. http://www.reuters.com/article/2014/12/05/us-britain-bahrain-idUSKCN0JJ2CL20141205

(6) طباطبایی، سیدعلی و محمودی، علی؛ تاثیر قراردادهای همکاری ناتو و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، راهبرد، شماره 55، شهریور 1389، ص59

از مریم مسعود- گروه تحقیق و تفسیر خبر

http://www.irna.ir/fa/News/81423412/


 
مرکز تحقیقات آبزرور از ایران برای نشست بریکس دعوت کرد
ساعت ٧:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٩/٢٠  کلمات کلیدی: اقتصاد ، تاریخ

رییس مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام؛

مرکز تحقیقات آبزرور هند از مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام دعوت کرد تا در نشست مجموعه بریکس که میان کشورهای هند، برزیل، چین، روسیه و آفریقای جنوبی در دهلی برگزار می شود شرکت کند.

Description: http://img7.irna.ir/1393/13930920/81423438/81423438-6136676.jpg

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، علی اکبر ولایتی عصر پنجشنبه پس از دیدار با جوشی همتای هندی خود این مطلب را اعلام کرد.

وی ادامه داد: جوشی ریاست مرکز آبزرور هند را عهده دار است و این مرکز به همراه سایر همتایان خود در کشورهای چین، روسیه، آفریقای جنوبی و برزیل در زمینه های اقتصادی و فرهنگی تحقیق و بررسی می کنند.

رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام به گفت و گوهای میان خود و همتای هندی اش اشاره کرد و افزود: گفت وگوی طرفین در بخش هایی همچون اشتراکات دو کشور و نشست بریکس انجام گرفت.

ولایتی به نشست بریکس که در آینده در دهلی نو برگزار می شود، اشاره کرد و گفت: مجموعه بریکس که شامل 5 کشور است در حوزه های بین الملل و تجارت فعالیت های مثمرثمری دارد و کشوهای عضو این مجموعه نقش جمهوری اسلامی ایران را سازنده و تأثیرگذار می دانند.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: از ما نیز برای حضور در نشست آینده این مجموعه دعوت شده تا نظرات خود را میان 5 کشور هند، برزیل، آفریقای جنوبی، چین و روسیه بیان کنیم.

ولایتی خاطرنشان کرد: هند و ایران از اینکه کشورهای منطقه آسیای غربی، آسیای جنوبی و شمال آفریقا در زمینه مبارزه با تروریسم مقابله می کنند، تقدیر کرد.

وی ادامه داد: مقابله با تروریسم و افراطی گری همیشه مورد تأیید و تقدیر جمهوری اسلامی ایران بوده و در این زمینه نیز با همتای هندی گفت وگو و تبادل نظرهایی داشتیم.

http://www.irna.ir/fa/News/81423438/


 
شورولت و بستنی
ساعت ۱۱:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۸/٢٥  کلمات کلیدی: دانش ، صنعت ، اقتصاد

بخش پونتیاک شرکت خودروسازی جنرال موتورز شکایتی را از یک مشتری با این مضمون دریافت کرد:

این دومین باری است که برایتان می نویسم و برای این که بار قبل پاسخی نداده اید، گلایه ای ندارم؛چراکه موضوع از نظر من نیز احمقانه است! به هرحال، موضوع این است که طبق یک رسم قدیمی، خانواده ما عادت دارد هر شب پس از شام به عنوان دسر بستنی بخورد. سالهاست که ما پس از شام رأی گیری می کنیم و براساس اکثریت آراء نوع بستنی، انتخاب و خریداری می شود. این را هم باید بگویم که من بتازگی یک خودروی شورولت پونتیاک جدید خریده ام و با خرید این خودرو، رفت و آمدم به فروشگاه برای تهیه بستنی دچار مشکل شده است.

لطفاًً دقت بفرمایید! هر دفعه که برای خرید بستنی وانیلی به مغازه می روم و به خودرو بازمی گردم، ماشین روشن نمی شود؛ اما هر بستنی دیگری که بخرم، چنین مشکلی نخواهم داشت. خواهش می کنم درک کنید که این مساله برای من بسیار جدی و دردسرآفرین است و من هرگز قصد شوخی با شما را ندارم. می خواهم بپرسم چطور می شود پونتیاک من وقتی بستنی وانیلی می خرم، روشن نمی شود؛ اما با هر بستنی دیگری راحت استارت می خورد؟

مدیر شرکت به نامه دریافتی از این مشتری عجیب، با شک و تردید برخورد کرد؛ اما از روی وظیفه و تعهد، یک مهندس را مأمور بررسی مساله کرد. مهندس خبره شرکت، شب هنگام پس از شام با مشتری قرار گذاشت. آن دو به اتفاق به بستنی فروشی رفتند. آن شب نوبت بستنی وانیلی بود. پس از خرید بستنی، همان طورکه در نامه شرح داده شد، ماشین روشن نشد! مهندس جوان و جویای راه حل، ٣ شب پیاپی دیگر نیز با صاحب خودرو وعده کرد. یک شب نوبت بستنی شکلاتی بود، ماشین روشن شد. شب بعد بستنی توت فرنگی و خودرو براحتی استارت خورد. شب سوم دوباره نوبت بستنی وانیلی شد و باز ماشین روشن نشد!

نماینده شرکت به جای این که به فکر یافتن دلیل حساسیت داشتن خودرو به بستنی وانیلی باشد، تلاش کرد با موضوع منطقی و متفکرانه برخورد کند. او مشاهداتی را از لحظه ترک منزل مشتری تا خریدن بستنی و بازگشت به ماشین و استارت زدن برای انواع بستنی ثبت کرد. این مشاهده و ثبت اتفاقها و مدت زمان آنها، نکته جالبی را به او نشان داد:

بستنی وانیلی پرطرفدار و پرفروش است و نزدیک درِ مغازه در قفسه ها چیده می شود؛ اما دیگر بستنیها داخل مغازه و دورتر از در قرار می گیرند. پس مدت زمان خروج از خودرو تا خرید بستنی و برگشتن و استارت زدن برای بستنی وانیلی کمتر از دیگر بستنیها است.

این مدت زمان مهندس را به تحلیل علمی موضوع راهنمایی کرد و او دریافت پدیده ای به نام قفل باعث بروز این مشکل می شود. روشن شدن خیلی زود خودرو پس از خاموش شدن، (Vapor Lock) بخار به دلیل تراکم بخار در موتور و پیستونها مساله اصلی شرکت، پونتیاک و مشتری بود.

نتیجه گیری

مشتریان ما به زبانهای مختلفی سخن می گویند. ایشان از ادبیات متفاوتی برای کلام گفتن بهره می گیرند. اگر حرف مشتری را خوب گوش کنیم، می توانیم با توجه به لحن گفتار ایشان درک فراتری از آنچه می خواهند به گوش ما برسانند، داشته باشیم.

 • آیا همه حرفهای مشتریان ما باید منطقی، اصولی و مرتبط با موضوع باشد؟

 • اگر مشتری چیزی می گوید که به نظر مسخره و بی ربط است، یا شکایتی عجیب را طرح می کند، چگونه برخوردی شایسته اوست؟

یک اتفاق نادر برای یک مشتری و پیام بظاهر احمقانه او می تواند روشنگر مسیر بهترین و زبده ترین مهندسان جنرال موتورز باشد. مثال ساده ای که نقل شد، تاکید بر این موضوع دارد که مشتری بهترین راهنما و کمک ما در بهتر شدن محصول و خدمات بنگاه ماست. اگر در پی نوآوری هستیم، باید به طور جدی، ساز و صدای مشتری را طراحی کنیم.

 • شما مشتریان خود را می شناسید؟

 • « شنیدن » و « خوب گوش دادن » کار صدایشان به گوشتان می رسد؟

بی ربط و با ربط، حرف مشتری گوهر است.

http://margemoosh.blogfa.com/post-26.aspx


 
ایشی کاوا Kaoru Ishikawa
ساعت ۱۱:٢٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۸/٢٥  کلمات کلیدی: دانش ، صنعت ، اقتصاد

ایشی‌ کاوا در سال 1915 در ژاپن‌ متولد و در سال 1939 از دانشکده‌ مهندسی‌ دانشگاه‌ توکیو فارغ‌ التحصیل‌شد. پروفسور ایشی‌ کاوا طلایه‌ دار نهضت‌ هسته‌ های‌ کنترل‌ کیفیت‌ در ژاپن‌ در اوایل‌ دهة 50 است‌، این‌نهضت‌ بعدها به‌ غرب‌ صادر شد. او در سخنرانی‌ خود در هزارمین‌ کنوانسیون‌ هسته‌ های‌ کنترل‌ کیفیت‌ در ژاپن‌(1981) چگونگی‌ قرار گرفتن‌ خود در این‌ مسیر را اینگونه‌ بیان‌ داشت‌ : ابتدا سعی‌ کردم‌ کارگران‌ وجین‌ کن‌،کنترل‌ کیفیت‌ را بفهمند و به‌ آن‌ عمل‌ کنند، اندیشه‌ من‌ این‌ بود که‌ تمام‌ کارکنان‌ کارخانه‌ های‌ سراسر کشور را آموزش‌ بدهم‌، البته‌ این‌ موضوع‌ کار زیادی‌ می‌ طلبید در نتیجه‌، فکر کردم‌ اول‌ سرپرستان‌ یا آنهایی‌ را که‌مستقیما" با مسئله‌ سرو کار دارند، آموزش‌ بدهم.

هسته‌ های‌ کنترل‌ کیفیت‌ با اهداف‌ و فعالیتهای‌ ذیل‌ بوجود آمده‌اند:

- مشارکت‌ در ارتقا و توسعه‌.

- احترام‌ به‌ روابط‌ انسانی‌ و ایجاد محیط‌ شاداب‌ برای‌ بوجود آوردن‌ رضایت‌ شغلی‌.

- استفاده‌ از تمام‌ توانایی‌ها و ظرفیتهای‌ کارکنان‌.

ایشی‌ کاوا به‌ عنوان‌ پدر حلقه‌ های‌ کنترل‌ کیفیت‌ و رهبر جنبش‌ کیفیت‌ ژاپن‌ و تدوین‌ کننده‌ استراتژی‌ کیفیت‌ ژاپن‌ شناخته‌ شده‌ است‌. در نظر ایشی‌ کاوا به‌ لحاظ‌ حلقه‌ ای‌ بودن‌ کنترل‌ کیفیت‌، مفهوم‌ کیفیت‌ در سازمان‌موضوعی‌ سراسری‌ است‌ که‌ همگان‌ در آن‌ مشارکت‌ دارند.

مفهوم‌ کیفیت‌ سراسری‌ شامل‌ همکاریهای‌ افقی‌ و عمودی‌ است‌. در همکاریهای‌ عمودی‌ موضوع‌ کیفیت‌ به‌روابط‌ درون‌ سازمانی‌ از کارکنان‌ جزء تا مدیران‌ ارشد را شامل‌ می‌ شود. در همکاریهای‌ افقی‌ روابط‌ و مناسبات‌برون‌ سازمانی‌ مورد نظر ایشی‌ کاوا است‌.

بزرگترین‌ نقش‌ ایشی‌کاوا در امر کیفیت‌، ساده‌ کردن‌ فنون‌ آماری‌ برای‌ کنترل‌ کیفیت‌ در صنعت‌ است‌. او درساده‌ ترین‌ سطح‌ فنی‌، بر گردآوری‌ اطلاعات‌ و عرضة‌ آنها تأکید داشت‌ و کاربرد نمودار پارتو را برای‌ اولویت‌گذاری‌ آنچه‌ باید بهبود یابد و نمودار ایشی‌ کاوا ( علت‌ و معلول‌ ) را برای‌ تشخیص‌ دلایل‌ ممکن‌ تجویز کرد.ایشی‌ کاوا نمودار علت‌ و معلول‌ را مشابه‌ سایر ابزارهای‌ کیفی‌، وسیله‌ ای‌ برای‌ کمک‌ به‌ گروهها یا هسته‌ های‌کنترل‌ کیفیت‌ در نهضت‌ کیفیت‌ می‌ داند، به‌ این‌ ترتیب‌ وی‌، ارتباطات‌ باز کاری‌ را برای‌ درست‌ کردن‌ این‌نمودارها امری‌ حیاتی‌ می‌ شمرد. نمودار ایشی‌ کاوا ابزار سیستماتیک‌ مناسبی‌ برای‌ پیداکردن‌،دسته‌ بندی‌ و مستند سازی‌ دلایل‌ تغییرات‌ کیفیت‌ در تولید و سازمان‌ دهی‌ روابط‌ بین‌ آنهاست‌. سایر فنونی‌ که‌ ایشی‌ کاوا برآن‌ تاکید دارد، هفت‌ ابزار کنترل‌ کیفیت‌ است.

هفت‌ ابزار کنترل‌ کیفیت‌ از نظر ایشی‌ کاوا:

1- ورقه‌ جمع‌ آوری‌ داده‌ ها.

2- نمودار جریان‌ فرایند.

3- نمودار کنترل‌.

4- نمودار پارتو.

5- نمودار علت‌ و معلول‌.

6- نمودار هیستوگرام‌.

7- نمودار پراکندگی‌.

آقای‌ کاآروایشی‌کاوا روشهای‌ دگرگونی‌ در سازمان‌ ها و حرکت‌ به‌ سوی‌ مدیریت‌ جامع‌ کیفیت‌ را در موارد ذیل‌خلاصه‌ می‌ کند.

1- اول‌ کیفیت‌، نه‌ سود کوتاه‌ مدت‌.

2- مشتری‌ مداری‌ و نه‌ تولید مداری‌.

3- صاحبان‌ فرایند بعدی‌ کار، مشتری‌ شماست.‌

4- استفاده‌ از روشهای‌ آماری‌.

5- احترام‌ به‌ شخصیت‌ انسان‌ به‌ عنوان‌ فلسفه‌ مدیریت‌.

6- تشکیل‌ تیمهای‌ با وظیفه‌ متقابل.‌

او اظهار می‌ دارد که‌ مدیریت‌ عمودی‌ تارهایی‌ ایجاد نموده‌ است‌ که‌ به‌ خودی‌ خود جز رشته‌ های‌ نخ‌ نیستند و تنها هنگامی‌ که‌ پودها به‌ آنها اضافه‌ شده‌ و درهم‌ تنیده‌ شوند، سازمان‌ مستحکم‌ ایجاد میشود. با تشکیل‌ تیم‌های‌ با وظیفه‌ متقابل‌ در میان‌ تارهای‌ عمودی‌ مدیریت‌، پودهایی‌ پیدا شده‌ و به‌ تحرک‌ عرضی‌ سازمان‌ کمک‌می‌ کند. آقای‌ ایشی‌ کاوا اظهار می‌ نماید که‌ کنترل‌ کیفیت‌ با آموزش‌ آغاز می‌ شود و با آموزش‌ پایان‌ می‌ پذیرد.در مدیریت‌ جامع‌ کیفیت‌ باید به‌ همه‌ کارکنان‌ از مدیر عامل‌ گرفته‌ تا کارکنان‌ صف‌ آموزش‌ داده‌ شود. باید نحوة‌نگرش‌ همه‌ کارکنان‌ تغییر یابد. برای‌ انجام‌ این‌ کار می‌ بایست‌ آموزش‌ ها تکرار و تکرار شوند.

آقای‌ ایشی‌ کاوا اعتقاد دارد که‌ کار یک‌ مدیر میانی‌ در درون‌ سازمان‌ به‌ یک‌ معنا بسیار شبیه‌ به‌ پلیس‌ راهنمایی‌است‌. او در نقاطی‌ ایستاده‌ که‌ مسیرهای‌ افقی‌ و عمودی‌ همدیگر را قطع‌ می‌ کنند و باید بعنوان‌ کانال‌ اطلاعاتی‌برای‌ بالایی‌ ها و پایینی‌ ها و نیز کسانی‌ که‌ در دیگر واحدها مشغول‌ به‌ کارند عمل‌ نمایند.

از نظر ایشی‌ کاوا کنترل‌ کیفیت‌ فراگیر شرکتی‌ به‌ این‌ معنی‌ است‌ که‌ کیفیت‌ فقط‌ به‌ محصول‌ مربوط‌ نمی‌ شود،بلکه‌ خدمات‌ بعد از فروش‌، کیفیت‌ مدیریت‌، کیفیت‌ خود شرکت‌ و کیفیت‌ زندگی‌ نیروی‌ انسانی‌ را نیز شامل‌می‌گردد. در نظر ایشی‌ کاوا ارتقای‌ کیفیت‌ به‌ ویژه‌ در مناسبات‌ درون‌ سازمانی‌ بر مشارکت‌ کارکنان‌ در مسئله‌یابی‌ و حل‌ آن‌ تأکید دارد. در این‌ باره‌ وی‌ با استفاده‌ از نمودارهای‌ علت‌ و معلول‌ و به‌ ویژه‌ نمودار استخوان‌ ماهی‌، به‌ دنبال‌ شناسایی‌ عوامل‌ مؤثر بر دگرگونی های‌ کیفیتی‌ است‌.

وی‌ برای‌ ارتقای‌ کیفیت‌ دو ابزار اساسی‌ معرفی‌ می‌کند:

1- استاندارد.

2- کنترل‌ کیفیت‌.

این‌ دو ابزار محصول‌ اطلاعات‌ علمی‌ و روشهای‌ علمی‌ است‌. وی‌ می‌ گوید " یک‌ تن‌ علاقه‌،بدون‌ نتیجه‌ است‌ مگر با یک‌اونس‌ اطلاعات‌ علمی‌ آمیخته‌ شود "، به‌ عبارت‌ دیگر ایشان‌ برای‌ موفقیت‌ واقعی‌ در امر کیفیت‌، داشتن‌اطلاعات‌ علمی‌، فنی‌ و تخصصی‌ را اجتناب‌ ناپذیر می‌ داند.

از نظر ایشی‌ کاوا به‌ منظور دستیابی‌ به‌ کیفیت‌ لازم‌ است 10 اصل‌ ذیل‌ را که‌ جنبه‌ ها و روشهای‌ دستیابی‌ به‌کیفیت‌ را فراهم‌ می‌ کند رعایت‌ نمود:

1- بررسی‌ بهبود کیفیت‌ قبل‌ از هر چیز دیگر.

2- تدوین‌ سیاستهای‌ ارتقای‌ کیفیت‌.

3- شناسایی‌ اولویت‌ها در ارتقای‌ کیفیت.‌

4- مشخص‌ کردن‌ رهبری‌ فرایند کیفیت.‌

5- دادن‌ آموزش.‌

6- بازنگری‌ فرایند بهبود.

7- مشخص‌ کردن‌ مسئولیت‌ مدیریت‌ ارشد.

8- طراحی‌ سیستم‌ مدیریت‌ چند وظیفه‌ای‌.

9- توجه‌ به‌ این‌ اصل‌ که‌ ستاده‌ سیستم‌ شما، داده‌ مشتری‌ شماست‌.

10- رهبری‌ کل‌ فرایند.

او همچنین مفاهیم ارائه شده توسط پیشگامان کیفیت را بسط داده است. به عنوان مثال او چرخه چهار مرحله ای دمنیک را به 6 مرحله گسترش داده است:

1- تعیین‌ اهداف‌.

2- تعیین‌ راهکارها.

3- درگیر شدن‌ در آموزش‌.

4- برنامه‌ اجرایی‌.

5- ارزیابی‌ اجرا.

6- اقدام‌ مناسب.

http://margemoosh.blogfa.com/post-25.aspx


 
دکتر دبلیوادوارد دمینگ
ساعت ۱۱:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۸/٢٥  کلمات کلیدی: دانش ، صنعت ، اقتصاد

 پایه اولیه مدیریت کیفیت توسط دکتر دبلیوادوارد دمینگ که یک دانشمند آمریکایی است درسالهای پس از جنگ جهانی دوم در ژاپن پی ریزی شد.

دمینگ کنترل کیفیت آماری فرایند (اس پی سیSPC)را به ژاپنی ها آموخت و همیشه این نظر را حفظ کرد، که مدیریت باید درکی از انحراف آماری داشته باشد او نظریه را طی جنگ جهانی دوم با موفقیت در ایالات متحده پیاده کرد وتوانست طراحان، مهندسان و بازرسانی را برای فعالیتهای جنگ آموزش بدهد، آموزش او به کاهش بسیار در ضایعات و دوباره کاری منجر شد و به بهبود بهره وری انجامید. دمینگ اصرار دارد که تغییر سیستم و فرایندها با مسئولیت مدیران است و آنها باید انحرافات درسیستم ها و فرایندها را با استفاده ازنمودارهای کنترل بشناسد و کنترل کنند. او آموزش می دهد که تمام سیستم ها، حاوی مقدار معین انحراف هستند یعنی عملکرد آنها حول مقدار متوسطی گاه بیشتر از حد متوسط و گاه کمتر از آن تغییر می کند ازجمله مثالهای گوناگونی عملکرد عبارتند از:

- مدت زمانی که طول می کشد تا هیئت تحقیق به وسیله تلفن پاسخ گویند؛

- مدت زمان پرداخت صورتحساب؛

- تعداد خطا در پرداخت؛

- تعداد شکایات از مشتریان درون سازمانی درمورد دریافت اطلاعات غلط؛

- تعداد ساعات کار تلف شده در اثر تاخیر شروع گردهمایی؛

- مدت انتظار مشتری در صف؛

- درصد قطارهایی که به موقع وارد می شوند؛

- امتیازها در بازنگری عملکرد مدیران.

درواقع دو نوع گوناگون وجود دارد. آنها که حاصل علل هستند و آنها که در نتیجه علل خاص ایجاد می شوند. انحراف با علل عام نتیجه رویدادها یا حوادث غیرعادی است که به خارج از کارکردهای معمول این سیستم مربوط می شود. مدیریت امروز دکتر ادوارد دمینگ را به عنوان «پدر مدیریت کیفیت» درنظر می گیرد. اولین کلید ارتقای کیفیت فراگیری روشهای آماری کنترل فرایندهاست. دومین کلید دستیابی به ارتقای مستمر کیفیت این است که مدیریت و ارتقای کیفیت یک مسئولیت همگانی است و سوم اینکه هر کاری جزئی از یک سیستم است که می توان به روش مختلف سازماندهی کرد تا پاسخگوی نیازها و انتظارات مشتریها باشد.

شهرت دمینگ نتیجه نظریه های او و به خصوص ٍ«برنامه 14 نکته ای»، «چرخه دمینگ» و نظریه بیماریهای مرگبار» اوست. 14 نکته او فلسفه ای برای مدیریت ارائه می کند:

1- ایجاد ثبات، در هدف بهبود فرآورده و خدمت؛

2- پذیرش فلسفه نوین؛

3- خودداری ازمتکی بودن به بازرسیهای گسترده؛

4- اجتناب از روشهای کسب و کار تنها برپایه عامل قیمت؛

5- بهبود مداوم سیستم های تولید و خدمات؛

6- نهادینه کردن آموزش؛

7- نهادینه کردن رهبری؛

8- برطرف کردن ترس در کارکنان؛

9- فروپاشی سدهای میان وظایف ستادی؛

10- زدودن شعارهای تهی و تعیین هدفهای تولیدی برای کارکنان؛

11- زدودن سهمیه های کمکی؛

12- زدودن سدهای موجود در راه احساس غرور و استادی کارکنان؛

13- نهادینه کردن برنامه های منسجم تحصیلی و آموزش؛

14- اقدام و عمل در به ثمر رساندن دگرگونی سازمان.

این چهارده نکته، اساس کار دمینگ برای تغییر صنایع آمریکا در همه جا، در شرکتهای بزرگ و کوچک فعال در زمینه ساخت صنعتی محصولات یا خدمات هستند.

«بیماریهای مرگبار» کیفیت به تعبیری که دمینگ از آنها دارد در مسیر تحول وجود دارد و این بیماریها عبارتند از:

 • فقدان انسجام هدف در برنامه ریزی محصول یا خدمات؛

 • تاکید بر سود کوتاه مدت؛

 • سیستم رتبه بندی و بازنگریهای سالانه که به نتایج نهایی تاکید دارد. افراد به خاطر خوب کارکردن درسیستم پاداش می گیرند نه به خاطر بهبود آن؛

 • تحرک مدیریت به شکل «جهش شغلی»؛

 • تکیه صرف مدیریت به ارقام مشهود، درست به اندازه این ارقام مشهود اعداد ناشناخته یا حتی غیرقابل شناخت مثلاً تاثیر عدم رضایت مشتری درفروش آتی اهمیت دارد.

دمینگ برای تحقق ارتقای مستمر کیفیت روشی سیستماتیک برای حل مسئله و بهبود ارائه کرده است که به چرخه دمینگ معروف است. در بهبود سیستم عمل کردن به شیوه ای است آگاهانه و منطقی، در غیر این صورت به آنچه می رسیم که دراصطلاح تحریف سیستم نامیده می شود و تنها به بدتر شدن امور می انجامد، چرخه دمینگ به چرخه شورات نیز شهرت دارد که مبنای خوبی برای بهبود سیستم است.

http://margemoosh.blogfa.com/post-21.aspx


 
دکتر جوزف جوران
ساعت ۱۱:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۸/٢٥  کلمات کلیدی: دانش ، صنعت ، اقتصاد

 دکتر جوزف جوران همچون دمینگ به دلیل توصیه هایش به ژاپنی ها شهرت یافت. تاکید او بیشتر بر مشتری بود، از دیگر نقطه نظرات او این است که سازمانها باید هزینه کیفیت را کاهش دهند. این با رویکرد دمینگ که هزینه کیفیت را نادیده می گیرد کاملاً متفاوت است. جوران کیفیت را «مناسب برای استفاده» تعریف می کند و یک رویکرد 10 ماده ای به کیفیت دارد

توصیه های دهگانه جوران:

1- از نیاز به ارتقا آگاه شده و برای آن فرصتی فراهم کنید؛

2- برای ارتقا هدف تعیین کنید؛

3- برای دستیابی به هدف سازماندهی کنید؛

4- آموزش دهید؛

5- برای حل مشکل، پروژه اجرا کنید؛

6- پیشرفت را گزارش دهید؛

7- تقدیر کنید؛

8- نتایج را منتقل کنید؛

9- موفقیت را حفظ کنید؛

10- برنامه ریزی سالانه حرکت را حفظ کنید.

شهرت جوران نتیجه مفهومهای «نقاط ضعف»، «مشتری درون سازمانی» و «وجوه سه گانه کیفیت» است که ارائه کرده است. او همچنین به خاطر «تحلیل پارتو» در حل مسئله هزینه کیفیت به عنوان ابزار اولویت بندی و نمایش فعالیت بهبود و شورای کیفیت به عنوان پشتیبانی اجرای کیفیت در شرکتها اعتبار دارد.

وجوه سه گانه کیفیت او عبارتند از:

 • برنامه ریزی کیفیت؛

 • کنترل کیفیت؛

 • بهبود کیفیت.

این سه را می توان بخش یکپارچه ازاقدامات کیفی دید که برای حصول کنترل در سطح عملکردی، باید برنامه ریزی شوند. برنامه ریزی بیشتر برای بهبود به صورت پروژه، تا مرحله ای پیش می رود که سیستم به نقطه عطفی در سطح بهبود عملکرد دست یابند.

این سازماندهی روشمند اقدامات کیفیت را نهادی موسوم به شورای کیفیت که برقرار کننده هدفهای کیفی و تعیین کننده ابزار اجرای بهبودها است، هماهنگ می کند. این گروه، مدیران شرکت را از جریان کار بهبود کیفیت مطّلع کرده و آنها را درگیر این کار نگه می دارد.

جوران معتقد است که به اندازه گیری و حل مشکلات و مسائل کیفیت، می توان صرفه جوئیهای بزرگی در هزینه داشت. پول، زبان اصلی مدیریت است و هزینه های کیفیت ضعیف را می توان به شکل هزینه های بازرسی و هزینه های پیشگیری سنجید. این روال می تواند راهنمای شرکتها دراولویت بندی موضوع برای بهبود کیفیت و استقرار آنها به روالی پروژه به پروژه برای رسیدن به سیستم ها و فرایندهای بهبود یافته باشد.

http://margemoosh.blogfa.com/post-22.aspx


 
فیلیپ کرازبی
ساعت ۱٠:٥٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۸/٢٥  کلمات کلیدی: دانش ، صنعت ، اقتصاد

 فیلیپ کرازبی کار خود را در صنعت به عنوان یک بازرس کیفیت شروع کرد، کرازبی شخصیتی پویاست که ایده های او درمورد کیفیت توجه بسیاری را جلب کرده است. «چهار مطلق» کیفیت کرازبی و برنامه کیفیت جامع او نقش بسیاری در فلسفه کیفیت داشته است. این چهار مطلق به قرار زیرند:

1- تعریف کیفیت از انطباق با خواسته ها است» واضح است که مدیران باید خواسته ها و معیارهای کیفیت را تعیین کنند در غیر این صورت «اپراتورها» تصمیم می گیرند که چه چیزی لازم است؛

2- سیستم کیفیت، مبتنی بر پیشگیری است». پیشگیری از مسائل با درک فرایندها و بهبود آنها، پیش از آنکه محصولات یا خدمات به مشتری برسد؛

3- استاندارد عملکرد، نقص صفر (کار بی نقص) است». این، به معنی آن است که هدف «کیفیت کامل» است. این اصل قویاً متکی بر آناست که آنچه بیش از هر چیز مطرح است رسیدن به خواسته های درست است. به نظر می رسد که هزینه پیشگیری برای رسیدن به کار بی نقص، با کاهش هزینه های شکست جبران می شود؛

4- اندازه گیری کیفیت، قیمت عدم انطباق است». به نظر می رسد که هزینه اندازه گیریهای کیفیت، یک محرک اصلی برای مدیریت باشد، تلاشهایی که برای بهبود کیفیت انجام می شود بیشتر از پرداختی است که ازطریق بهبود بهره وری، کاهش دوباره کاری و رضایت مشتریان، حاصل خواهدشد.

برنامه کیفیت جامع کرازبی، برنامه اقدام خاصی برای اجرای کیفیت جامع است.

پوشش این برنامه به قرار زیر است:

 • تعهد مدیریت و تشکیل تیم؛

 • سنجش کیفیت؛

 • برنامه ریزی کیفیت و آگاهی نسبت به آن؛

 • آموزش نیروی کار؛

 • سرمایه گذاری روی کارکنان؛

 • بازنگری و ارزیابی فعالیتهای بهبود؛

 • نظارت بر کیفیت و پشتیبانی از آن به عنوان فرایندی مستمر، توسط شورای کیفیت.

شهرت کرازبی مدیون ارائه دیدگاه کار بی نقص یا خرابی صفر است. او اعتقاد دارد کیفیت بالا هزینه را کاهش داده و سود را افزایش می دهد. او 14 قدم دارد که بر نحوه تغییر سازمانی متمرکز است.

چهارده قدم رویکرد کرازبی عبارتند از:

1- تعهد مدیریت؛

2- تیم ارتقای کیفیت؛

3- سنجش کیفیت؛

4- هزینه کیفیت؛

5- آگاهی از کیفیت؛

6- اقدامات اصلاحی؛

7- برنامه ریزی نقص صفر؛

8- آموزش سرپرستی؛

9- روز نقص صفر؛

10- تعیین اهداف؛

11- برطرف کردن علل اشتباه؛

12- تقدیر؛

13- شورای کیفیت؛

14- موارد بالا را تکرار کنید.

http://margemoosh.blogfa.com/post-23.aspx


 
افسانه‌ای در مورد افسانه دو دهه برباد رفته ژاپن
ساعت ٦:۳۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۸/٢٥  کلمات کلیدی: دانش ، صنعت ، اقتصاد

مترجم: پیمان شمسیان

 مرجع: فوربس

در خلال بحث‌ها و تحلیل‌های بسیاری که در مورد دهه از دست رفته آمریکا که در نتیجه افت ارزش دلار و هزاران نشانه آن شامل افزایش قیمت سوخت، ترس از تخصیص نادرست سرمایه، اعتدال و جهش بازار مستغلات، ورشکست شدن بانک‌ها و عملکرد بد بازار سهام، صورت گرفته است، بحث‌های جدیدی نیز در مورد دو دهه از دست رفته ژاپن پدید آمده است و در کنار افزایش بحث‌ها در مورد رکود اقتصادی ژاپن، تحلیل‌هایی وجود دارند که ادعا می‌کنند افول اقتصادی ژاپن افسانه‌ای بیش نبوده و نیست.

در واقع افول ژاپن کاملا واقعی است و به‌رغم شباهت‌هایی که بین دهه ازدست رفته ژاپن و آمریکا وجود دارد و در این مقاله به آنها پرداخته خواهد شد، باید در ابتدا ذکر شود که برخلاف دهه از دست رفته آمریکا که با تورم مثبت شروع شد، دهه از دست رفته ژاپن با تورم منفی آغاز شد. برای پرداختن به اتفاقی که در ژاپن افتاد و اینکه این اتفاق به دلیل عملکرد تورم منفی به وجود آمده است، باید در ابتدا نگاهی جزئی‌نگر داشته باشیم؛ زیرا تورم منفی در ژاپن بسیار تاثیرگرفته از طبقه سیاسی ایالات‌متحده بود.

به منظور درک آنچه در ژاپن رخ داد، ما باید به سال 1985 باز گردیم. با بازگشت به آن زمان متوجه می‌شویم که موفقیت اقتصادی ژاپن در آن زمان موی دماغ صنعت اتومبیل‌سازی ایالات‌متحده شده بود (مثال‌هایی در این زمینه وجود دارد)؛ این تفکر به دلیل باور غلطی در این مورد به وجود آمده بود که کم ارزش بودن «ین» دلیل اصلی موفقیت صادرات ژاپن به ایالات‌متحده است (بین سال‌های 1971 تا 1985 ارزش ین از 360/0 دلار به 250/0 دلار رسید)، به همین دلیل تمایلی در میان سیاست‌مداران طرفدار تجارت داخلی پدید آمد که باید ارزش ین ژاپن را افزایش داد.

خصوصا ‌‌می‌توان گفت که قرارداد پلازا در سال 1985 به نوعی فریب اقتصاد ژاپن بود، به این صورت که در این قرارداد آمده بود «افزایش بهای ارزهای اصلی غیردلاری در برابر دلار مطلوب است.» ژاپن به طور خاص این قرارداد را قبول کرد و در نتیجه تورم منفی در این کشور آغاز شد. در

15 سال بعد از آن ارزش ین نسبت به طلا سه برابر شد، سه برابر شدن قیمت در واقع یک تورم منفی واقعی است. به صورت مدرن‌تر، شبه‌کینزین‌هایی که چیزی در مورد چراغ راهنمای اقتصادی آنها نمی‌دانند، تمایل دارند که بگویند تورم منفی در واقع افولی در رشد اقتصادی است؛ اما در واقع، تورم منفی یک افزایش چشمگیر در ارزش واحد پولی است که همزمان با کاهش تمام قیمت‌ها، بدهکاران و سوددهی را نیز از بین می‌برد. بعضی‌ها بدون شک به این نکته اشاره‌ می‌کنند که (همان‌طور که نویسنده این متن بارها به این نکته اشاره کرده است) کاهش قیمت‌ها خوب است و آنها این امر را در اقتصادهای پیشرفته توضیح می‌دهند. این دیدگاه درست است؛ اما تفاوتی وجود دارد بین کاهش قیمتی که در نتیجه تقویت تولید به وجود می‌آید و کاهش قیمتی که به دلیل کاهش ارزش واحد پولی در سطح قیمت‌ها به وجود می‌آید.

شرکت‌های اپل ، دل و مایکروسافت بسیار معروف هستند؛ اما هر سه آنها تلاش می‌کنند که قیمت‌های محصولات خود را پایین بیاورند، اما این کار تورم منفی ایجاد نمی‌کند. اگر قیمت تعدادی کالا کاهش یابد، به آن معنا خواهد بود که قیمت دیگر کالاها و همچنین میزان تقاضای مصرف‌کننده‌‌ها، به دلیل عرضه ارزان‌تر کالای گران قبلی، باید افزایش یابد. به همان میزان که ارزش کم واحد پولی سطح قیمت را بالا می‌برد، تورم منفی باعث پایین آمدن آن می‌شود. تورم منفی به تجارت ضربه می‌زند؛ زیرا قیمت‌های اسمی سرانجام باید در افزایش ارزش واحد پولی محاسبه شوند، اما اگر در زمانی که ارزش واحد پولی پایین است وام گرفته شود، کاهش قیمت‌ها پرداخت اقساط وام را دشوار می‌کند. بگذارید برای ساده‌تر شدن موضوع مثالی بزنم. تصور کنید که یک میلیون دلار وام می‌گیرید که با این پول نفت به قیمت بشکه‌ای 100 دلار بخرید و آن را بشکه‌ای 112 دلار بفروشید. اگر قیمت در همین سطح باقی بماند شما سود خوبی خواهید داشت، اما اگر ارزش دلار بالا برود و قیمت هر بشکه نفت به زیر 100 دلار برود، آن‌گاه تورم منفی، سود اسمی سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد و اگر این افزایش ارزش ادامه پیدا کند، سرمایه‌گذاری ضرر هنگفتی متحمل خواهد شد.

ژاپن از یک تورم منفی واقعی متضرر شد که به موجب آن افزایش ارزش ین قیمت‌ها را پایین آورد. برای آنهایی که زیر بار وام و بدهی نبودند این اتفاق یک هدیه از طرف خدا تلقی می‌شد، اما آنهایی که زیر بار سنگین بدهی و وام بودند، تورم منفی نه تنها باعث شد که هیچ سودی نداشته باشند، بلکه این اتفاق منجر به ورشکست شدن بسیاری از شرکت‌های ژاپنی شد. در بلند مدت، منطق حکم می‌کند که اگر افزایش ارزش واحد پولی باعث افزایش هزینه واقعی وام بشود، کسی به دنبال گرفتن وام‌های کوچک نقدی نباشد. برای درک بیشتر دوباره به مثال نفت بازگردید. بنابراین در مورد ژاپن، افزایش مداوم ارزش ین باعث متضرر شدن بنگاه‌هایی در این کشور می‌شود که وام‌های زیادی گرفته‌اند، به علاوه این اتفاق باعث ترس بیشتر مدیران بنگاه‌ها در گرفتن وام می‌شود، زیرا بدهی آنها روز به روز افزایش پیدا می‌کند.

تورم منفی ژاپن واقعی است و این امر مانعی بر سر راه رشد و پیشرفت این کشور است.

درست مانند تورم مثبت که به معنایی پایین آمدن ارزش پول است که به این منجر می‌شود که مقدار زیادی سرمایه به صورت نادرست به دارایی‌های سخت و کالایی شده که کمتر در مقابل کم ارزش شدن پول آسیب‌پذیر هستند، تخصیص داده شود، تورم منفی به گونه‌ای دیگر منجر به تخصیص نادرست سرمایه می‌شود. اگر در این مورد شبهه‌ای برای شما وجود دارد، پیشنهاد می‌کنم که تمامی بنگاه‌های اینترنتی را در نظر بگیرید ( مانند وب ‌ون، ای توی، و globe.com) که در اواخر دهه 90 میلادی زمانی که ارزش دلار به دلیل خارج کردن اسکناس و طلا از میدان اقتصادی کاهش یافت، سرمایه زیادی دریافت کردند.

تفاوت در اینجاست که بنگاه‌های اینترنتی که به صورت نادرست به تخصیص سرمایه پرداختند، نتوانستند دارایی‌های غیر مادی خود را که به وسیله اشتباهات پولی ضد تورمی پدید آمده‌ بودند از بین ببرند و در نتیجه ورشکست شدند و در هنگام ورشکست شدن، دارایی‌هایی آنها به سرعت به مدیران بهتر با اهداف تعیین شده داده شد تا این دارایی‌ها را بهتر مدیریت نمایند. کوتاه بودن رکود اقتصادی سال

2000 -2001 ایالات‌متحده دلیل داشت و این دلیل مربوط به این بود که به بازارها اجازه داده شد که نظام بازار را به سرعت از مفاهیم مخرب تجاری پاک کنند.

این اتفاق در ژاپن به وقوع نپیوست. در ابتدا باید گفت که در سال 2008 ایالات‌متحده به اقتصاد اجازه داد که خودش را از عمل‌های اقتصادی ضعیف برهاند که این امر منجر به این شد که اقتصاد به صورت مختصر، به زعم ما، در دهه گذشته سیاست کاهش ارزش پول را در پیش بگیرد که البته ما با این امر مخالف هستیم، اما قدرت‌های اقتصادی ژاپن اجازه ندادند که بازار، هزاران بانک‌ و بنگاه تجاری را مجبور کند زیر بار قرض بمانند که البته افزایش بهای ین موجب تمایل سرمایه‌گذاران به این امر شده بود. دهه از دست رفته ژاپن تنها به دلیل اشتباهات گسترده طرفداران تولیدات داخلی ایالات‌متحده رخ داد و سپس تنفری که نسبت به شکست وجود داشت اجازه نداد که سرمایه‌های انسانی، مالی و مکانیکی در رده‌های بالا مورد استفاده قرار بگیرند. درس‌هایی که ایالات‌متحده از این موضوع می‌گیرد بسیار زیاد است و همانطور که ما اشاره کردیم کمک به بنگاه‌های ورشکسته حتی با یک دلار کم ارزش نیز ممکن است.

با در نظر گرفتن میزان تولید، کسانی که از این دیدگاه حمایت می‌کنند که ژاپن چیزی را از دست نداده است، مرتکب این اشتباه شده‌اند که «رشد اقتصادی» در واقع معادل «تولید کالا و خدمات» است. با این استدلال فرار جنرال موتورز از ورشکستگی اتفاق خوبی بود، ولی این منطق به این قضیه اشاره نمی‌کند که تولیدات کالا و خدمات در اقتصاد چین و اتحاد جماهیر شوروی قبل از سال 1997 بسیار زیاد بوده

است. البته مشکل این تعریف از رشد اقتصادی این است که در این تعریف به بازده مالی پولی که صرف تولید کالا و خدمات شده است، توجه نشده است. بدون شک بنگاه‌های تجاری ژاپنی در دهه از دست رفته تولیدات فراوانی داشتند، اما این تولیدات در راستای اثر‌گذاری بر بازار نبود.

در حقیقت بزرگ‌ترین مشکل با این دیدگاه که اتفاقات ژاپن را موهوم و افسانه‌ای می‌داند و به صورت روزافزونی نیز بر طرفداران آن افزوده می‌شود، مربوط به عملکرد نیکی (شاخص بازار سهام توکیو. م) است. بعد از بیشترین شاخص آن در دهه 80 میلادی که به 39000 رسید، این شاخص کاهش یافت و در حال حاضر در حدود 9600 است. ممکن است بحث‌هایی که در مورد بازار سهام در یک دوره زمانی کوتاه انجام می‌گیرند اشتباه باشند، اما آیا این نتایج به دست آمده از بررسی این شاخص‌ها برای حدود دو دهه نیز اشتباه هستند؟ منطق جواب می‌دهد خیر. ژاپن از سیاست بسیار بد تورم منفی و همچنین دیدگاه مخالف دولتی نسبت به ورشکستگی متضرر شد که این دو عامل باعث شدند رشد اقتصادی این کشور عقب‌گردی باورنکردنی را تجربه نماید.

http://www.webcitation.org/6O0BwDFxo


 
دیماتل DEMATEL
ساعت ٦:٠٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۸/٢٥  کلمات کلیدی: دانش ، صنعت ، اقتصاد

 

زمانی که با مسائل پیچیده سروکار داریم کشف روابط متقابل بین شاخصها از اهمیت زیادی برخوردار می شود. در مدلهای مختلف از جمله ANP با شبکه ای از روابط متقابل مواجه می باشیم. الگو سازی روابط متقابل بین شاخصهای مختلف یکی از موضوعات اساسی که محققین با آن مواجه هستند. یکی از روشهای مناسب برای ساختار سازی روش دیماتل [۱]است. این روش از جمله روش های ذهنی ساختار سازی مسائل تصمیم محسوب می شوددر مقابل روشهای عینی مانند SEM

روش دیماتل بر مبنای تئوری گراف می باشد و می توانیم معیارها را به گروه علت و معلول تقسیم کنیم تا شناخت بهتری از روابط متقابل علت و معلولی حاصل شود و شبکه ای از روابط متقابل را ترسیم نماییم. گرافهای دیماتل جهت دار است(دیاگراف) که روابط متقابل جهت دار را به صورت گراف یا ماتریس نشان داد. در زیر نمونه ای از ماتریس جهت دار نشان داده شده است. در ماتریس جهت دار ، جهت دارای اهمیت می باشد و این یکی از مزایای این مدل محسوب می شود. در این مدل گرهک های معیارها و ارتباط یالهای گراف می باشد.

در این مدل اثر معیار سطر بر ستون نشان داده می شود. مثلا شاخص a بر شاخص b و d اثر دارد، شاخص b بر شاخص dوe اثر دارد. شاخص c بر شاخص b اثر دارد، شاخص d بر هیچ شاخصی اثر ندارد.، شاخصe بر شاخصهای bو c اثر دارد

e

d

c

b

a

معیار

۰

۱

۰

۱

۰

a

1

1

0

0

0

b

0

0

0

1

0

c

0

0

0

0

0

d

0

0

1

1

0

e

جهت دار بودن ماتریس به این معنا است که شاخصی مانند aبر b اثر دارد ولی شاخص b اثری بر a ندارد. یا شاخصی مانند d بر

هیچ شاخصی اثر نداشته ولی از شاخصهای a و b اثر می پذیرد.

ماتریس را می توان تبدیل به گراف کرد و اثرات را به صورت دیاگراف نشان داد.

Description: دیاگراف

با توجه به گراف می توان چند نمونه را تشخیص داد.

الگو۱: برخی معیارها فقط تاثیر گذارند، مانند a

الگو ۲:برخی معیارها فقط تاثیر پذیرند مانند d

الگو۳: برخی معیارها هم تاثیرگذارند و هم تاثیر پذیر مانند b، eو c

می توان ماتریس s را به زیر ماتریس و یا زیر مجموعه هایی مانند s1=ab، s2=ac و الی آخر تبدیل کرد. هر یک از این زیر مجموعه های جهت دار می توانند روابط بین شاخصها را به صورت دوتایی نشان دهند. با توجه به اینکه گراف جهت دار می باشد به تعداد عناصر ماتریس (به جز قط ماتریس که مقدار آن برابر با صفر است) زیر مجموعه تعریف کرد.

علاوه برآن می توان شدت و میزان اثرگذاری را از طریق مقایسه زوجی سنجید و به ماتریس داد. مثلا شاخص aبه چه میزان بر شاخص b اثر دارد. به این ترتیب ماتریسی جدید ساخته می شود که میزان اثر گذاری یک شاخص بر شاخص دیگر توسط تصمیم گیرنده/تصمیم گیرندگان تعیین می شود و وارد ماتریس می شود.(ماتریس ۲)

e

d

c

b

a

معیار

۰

۵

۰

۶

۰

a

7

3

0

0

0

b

0

0

0

4

0

c

0

0

0

0

0

d

0

0

8

3

0

e

در این ماتریس مقادیر نشان دهنده میزان اثر گذاری شاخص واقع در سطح بر شاخص واقع در ستون می باشد. به عبارتی a 6 واحد بر b اثر دارد. در اینجا جهت مقایسه سطر با ستون می باشد.

در این ماتریس و نیز دیاگراف ترسیم شده می توان اثرات مستقیم و غیر مستقیم شاخصها بر هم را دید.

پس از تشکیل ماتریس زمان انجام محاسبه روی ماتریس فرا می رسد که مراحل زیر طی می شود.

۱-نرمال سازی ماتریس

برای نرمال سازی از رابطه زیر استفاده می شود.

    رابطه۱ )Description: http://faraji.net/wp-content/uploads/dematel/f1.png

در این رابطه A ماتریس مقایسه زوجی است (ماتریس شماره ۲) و مقدار z با استفاده از رابطه ۲ محاسبه می شود:

رابطه ۲)

Description: http://faraji.net/wp-content/uploads/dematel/f2.png

رباطه ۲

N ماتریس بی مقیاس شده مقایسه زوجی معیارها است.

مرحله ۲- محاسبه ماتریس روابط متقابل بین معیارها T به کمک رابطه زیر

Description: http://faraji.net/wp-content/uploads/dematel/f3.png

یا به صورت خلاصه

Description: http://faraji.net/wp-content/uploads/dematel/f4.png

در این رابطه N ماتریس بی مقیاس شده و I ماتریس واحد است( ماتریسی که تمام سلولهای آن برابر صفر و قطر آن برابر ۱ است) ابعاد ماتریس برابر با ماتریس N می باشد.(ماتریس زیر)

e

d

c

b

a

معیار

۰

۰

۰

۰

۱

a

0

0

0

1

0

b

0

0

1

0

0

c

0

1

0

0

0

d

1

0

0

0

0

e

با استفاد از تابع زیر فرایند محاسباتی انجام می شود

[t,rpc,rmc]=dematel(a)

ماتریس a همان ماتریس ۱ است.

براساس ماتریس t می توان محاسبات را انجام داد(البته خروجی سیستم این را به شما می دهد)

 

a

b

c

d

E

A

0.3684

0.6842

0

0.6316

0

B

0.95790

0.77890

0

0.4421

0

C

0

0

0

0.3077

0

D

0

0

0

0

0

E

0

0

0.6154

0.4201

0

مقدار آستانه = ۰٫۲۰۸۳

ماتریس روابط متقابل

e

d

c

b

a

 

1

1

0

1

0

a

1

1

0

1

0

b

0

0

0

1

0

c

0

0

0

0

0

d

0

0

1

1

0

e

ترسیم دیاگراف

Description: http://faraji.net/wp-content/uploads/dematel/diagraph.jpg

تحلیل شاخصها

بر مبنای خروجی R جمع اثرات هر شاخص در کل مدل می باشد که این شامل اثرات مستقیم و غیر مستقیم هر شاخص می باشد

مقدار C اثر پذیری هر شاخص از سایر شاخص های است.

اگر مقادیر R و C را باهم جمع کنیم(شاخص RPC)   اثرکل هر شاخص که شامل اثر گذاری و اثر پذیری است بدست می آید

اگر مقدار C را از R کم کنیم(شاخص RMC) اثر خالص هر شاخص بر سایر شاخص ها بدست می آید. شاخص با بزرگتری مقدار نشان دهنده بیشترین اثر گذاری است.

کد برنامه در محیط مطلب

function [Tr,RPC,RMC]=dematel(A)

%%DEMATEL Model

%Inputs: A is an n*n matrix obtained by pair-wise comparisons,

%in terms of influences and directions between the criteria,

%in which aij is denoted as the degree to which the ith criteria affects the jth criteria.

%Outputs:T is total relationship matrix

%Programmer: Dr Hassan Ali Faraji Sabokbar,

% University of Tehran, Faculty of Geography

%Email:hfaraji@ut.ac.ir

%Web site:http://faraji.net

%%normalized direct relation/influence matrix ,N

z=1/max(max(sum(A,2)),max(sum(A)));

N=A*z;

%%Calculate total relationship matrix, T

[Row,Col]=size(N);

I=eye(Row);

t1=(I-N)^-1;%inv(I-n)

T= N * t1

%%Direct and Indirect Effect

C=sum(T)’

R=sum(T,2)

RPC=R+C;

RMC=R-C;

%%Diagraph

Threshold=sum(sum(T))/(Row^2)

Tr=(T>Threshold);

%draw_layout(Tr,{‘a’,'b’,'c’,'d’,'e’})

end

________________________________________

[1] Decision Making Trial and Evaluation Laboratory)

http://faraji.net/?page_id=282


 
مکان یابی مواد غذایی وترجیحات رنگی بین زنان و مردان
ساعت ٥:٥۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۸/٢٥  کلمات کلیدی: دانش ، صنعت ، اقتصاد

به راستی زنان از مردان بهتر خرید می‌کنند و به راستی آنها رنگ صورتی یا قرمز را ترجیح می‌دهند و جالب است بدانید که این واقعیت‌ها با هم مرتبطند.

اولین بررسی در این رابطه توسط جاشواینو و همکارانش در دانشگاه ییل به نتیجه رسید. بررسی دوم در این مورد هم توسط آنیاها لبرت و یازولینگ از دانشگاه نیوکسل در انگلستان نتایجی به دست داد. محور ارتباط دهنده این نتایج حاکی از آن است که در تقسیم کار بین زنان و مردان که در مجموع باعث به وجود آمدن جوامع اولیه شکارچی- جمع‌کننده شد این مردان هستند که شکار می‌کنند و زنان هستند که جمع می‌کنند.نسبت به جوامع اولیه بشری که خوی وحشی‌گری را درماهیت خویش داشت، انسان‌های شهرنشین امروزی کمتر به امر جمع کردن مایحتاج اشتغال دارند. به همین دلیل دکتر نیو تصمیم گرفت به دنبال چیزی بگردد که نزدیک‌ترین معادل برای فعالیت جمع کردن مایحتاج باشد. یعنی خرید در بازار محصولات کشاورزی.

شواهد زیادی وجود دارد دال بر اینکه مردان در حل مشکلات خاصی چون به یادآوری موقعیت مکان‌ها بهتر از زنان عمل می‌کنند. بسیاری از محققان بر این باورند که چنین مهارت‌هایی در گذشته مردان شکارچی بسیار مهم بود چون آنها می‌بایست راه خود را در اطراف یک موقعیت مکانی می‌یافتند. اما اگر اینطور باشد زنان جمع‌کننده مایحتاج می‌بایست از مهارت‌های تکمیلی که در مردان مشاهده نمی‌شود برخوردار باشند و این همان چیزی است که دکتر نیو همانطور که در مقاله‌اش نوشت، توانست بیابد.

دکتر نیو از بازار برای به آزمایش گذاشتن دو فرضیه‌اش استفاده کرد. اولین فرضیه این بود که زنان قادرند موقعیت مکانی منابع غذایی را دقیقتر از مردان به خاطر آورند.

دومین فرضیه این بود که هرچه منبع غذایی به لحاظ تغذیه‌ای باارزش‌تر باشد، موقعیت مکانی آن دقیقتر به خاطر می‌آید.

برای به اثبات رساندن این فرضیه‌ها دکتر نیو ۴۱زن و ۴۵مرد را انتخاب کرد و هر یک از آنها را به‌طور جداگانه در اطراف بازار موردنظر راهنمایی کرد. طی این گشت‌وگذار هر یک از شرکت‌کنندگان از شش غرفه از ۹۰غرفه بازار دیدن کردند. در هر یک از این غرفه‌ها به شرکت‌کننده یک تکه از غذای آن داده شده تا بخورد. از آنها سوال شد که چه‌قدر مزه آن را ترجیح می‌دهند، در زندگی عادیشان هر چند وقت یکبار آن غذا را می‌خورند، غرفه را چه‌قدر جذاب یافتند و در گذشته هر چند وقت یکبار از آن غرفه خرید می‌کردند.

پس از بازدید از هر ۶غرفه آنها به مرکز بازار هدایت شدند و از آنها خواسته شد با استفاده از یک فلش جهت آن غرفه‌ها را نشان دهند.

به علاوه از آنها خواسته شد به حس جهت‌شناسی خود رتبه‌ای اختصاص دهند.

در بخش قرمزها به طور میانگین در یادآوری جهت هر غرفه، زنان ۹درجه از مردان دقیق‌تر بودند. این میزان در زمانی که شما بخواهید مسافتی را پیاده بپیمایید تا به مکانی برسید، بسیار حائز اهمیت است.

علت این نبود که زنان تجربه بیشتری در بازدید از بازار نسبت به مردان داشتند.

علت این هم نبود که زنان رتبه بهتری در حس جهت‌شناسی به خود می‌دادند.

در واقع این مردان بودند که به حس جهت‌شناسی خود رتبه بهتری داده بودند.

دکتر نیو معتقد است که این نتایج نشان می‌دهد زنان در برخی زمینه‌های جایابی مجدد منبع غذایی بهتر از مردان عمل می‌کنند. اما این با عقیده دیگری مبنی بر اینکه مردان به طور کلی در جایابی مکان‌ها بهتر عمل می‌‌کنند، در تضاد است. به عبارت دیگر ذهن زنان برای اهدافی که به طور تخصصی گذشتگانشان داشته‌اند یعنی وظیفه جمع‌آوری نوعی از غذاها که قابل گریختن نبودند ورزیده شده است.

پاسخ به فرضیه دوم نشان‌دهنده آن بود که چنین منبع غذایی در طبقه‌بندی ذهنی جداگانه‌ای نسبت به سایر مکان‌های عمومی قرار دارد. هر چه میزان کالری غذایی که در هر غرفه فروخته می‌شد، بیشتر بود، داوطلبان آزمایش دکتر نیو دقیق‌تر به جهت آن اشاره می‌کردند. این نتایج در مورد هر دو جنس، یعنی هم مردان و هم زنان صادق است اگرچه همچنان زنان از مردان بهتر عمل کردند.

میزان علاقه شرکت‌کنندگان به غذاها تاثیری بر دقت جهت‌یابی آنها نداشت. بنابراین هیچ یک از مشخصه‌های ثانوی غذایا غرفه (ترجیح دادن مزه، میزان تکرار یک مورد غذایی در رژیم غذایی روزمره فرد، دیدن غرفه و اینکه چند بار فرد به آن غرفه برای غذای روزانه‌اش مراجعه کرده است) بر دقت یادآوری جایگاه آنها تاثیر ندارد. تنها ارزش کالری آن اقلام مرتبط با میزان دقت در جایابی مجدد آنها است. دکتر هالبرت و دکتر لینگ هم به نوبه خود در مطالعه‌ای از طیف رنگ‌هایی که بر صفحه رایانه وجود داشت برای یافتن ترجیح رنگی داوطلبان مرد و زن استفاده کردند. این داوطلبان مردان و زنانی از انگلستان و چین بودند که در اوایل دهه سوم عمر خود به سر می‌بردند. نتایج این آزمایش حاکی از آن است که افراد از دو جنسیت مختلف و از دو قاره مختلف در ترجیح رنگی‌شان چندان تفاوتی نداشتند. مگر یک استثناء در میان هم انگلیسی‌ها و هم چینی‌ها زنان رنگ‌های دارای طیف قرمز چون صورتی را به رنگ‌های دارای طیف سبز یا آبی ترجیح می‌دهند. اما مردان به عکس.

براساس مطالعاتی که آنها روی مغز انسان‌ها انجام دادند به این نتیجه رسیدند که مغز زنان یا بهتر بگوییم ذهن‌هایی که زنانه‌تر فکر می‌کنند بیشتر به رنگ‌های قرمز و صورتی علاقه‌مندند. این نشاندهنده آن است که تمایزهای بیولوژیکی بیشتر از تمایزهای فرهنگی در ترجیح رنگ‌ها دخیلند.

همه این دانشمندان پیشنهاد داده‌اند که نتایج این دو بررسی ممکن است با این واقعیت در ارتباط باشد که رنگ بسیاری از میوه‌ها در سر قرمز رنگ طیف رنگ‌ها قرار می‌گیرد. علاقه به رنگ‌های قرمزتر به خصوص در مقایسه با رنگ‌های سبز، بر امتیاز کسانی که اقدام به جمع‌آوری چنین غذاهایی مانند میوه‌های درختان می‌کنند می‌افزاید.

به خصوص اگر زنان می‌توانستند به یاد بیاورند که از کدام درخت (یا غرفه) باید دفعه بعد بازدید کنند آنگاه برتری آنها بسیار بیشتر خواهد بود.

مترجم: شادی آذری

روزنامه دنیای اقتصاد

http://bazaryaby.blogsky.com/1389/02/21/post-85/


 
فعالیتهای دپارتمان تحقیقات بازاریابی
ساعت ٥:٥٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۸/٢٥  کلمات کلیدی: دانش ، صنعت ، اقتصاد

طرح مطالعات شناخت بنگاه اقتصادی

 • آیا بازارهایی وجود دارد که مورد توجه قرار نگرفته باشد؟

 • آیا قیمت­هایتان متناسب با بازار است؟