ویژگی ها و مراحل تحول در آمریکای باستان

ویژگیهای مهم :

1- شکل گیری سه گونه سازمان فرهنگی- اجتماعی اساسی که تا قبل ازآمدن اروپاییان درقاره ی امریکا تکامل ناهمگون پیدا کرد:

الف) گروه شکارچی- خوشه چین

ب) گروه کشاورز روستایی

ج) تمدن های پیچیده وپیشرفته

2- ارتباط این سه گروه با یکدیگر داد و ستد

3- حفظ خاطرات، داستانها، ترانه ها، اشعار و مراسمی که از منظر آنها از اهمیت بیشتری برخوردار بود برعهده سالخوردگان جوامع بومی بود.

4- همساز کردن تاریخ با معانی روحانی و معنوی:

الف) پیوند دادن تاریخ فرمانروایان گذشته با خدایان و وقایع ماوراء الطبیعه

ب) تاریخمند کردن قدرت روحانی به مانند انسانها

مناطق جغرافیایی:

1.آمریکای شمالی

2.آمریکای مرکزی

3.آمریکای جنوبی

4.جزایر دریای کارائیب

5.ناحیه آند

6.ناحیه آمازون

مراحل تحولی:

1- ( 30000 تا 12000 پ م ) نخستین انسانها از آسیا به آمریکای شمالی آمدند.

2- (30000 تا 9000 پ م ) نخستین انسانها از آسیا به آمریکای شمالی آمدند و در حاشیه ساحلی آمریکای جنوبی ساکن شدند.

3- ( 7000 پ م ) کشاورزی در کوهستانهای آند و آمریکای مرکزی آغاز شد.

4- ( 5500 تا 2000پ م ) نخستین آثار سفالی در ناحیه آمازون پدید آمد.

5- ( 2000 پ م ) نخستین مراکز آیینی در نواحی آند ساخته شدند.

6- ( 1000 پ م ) تیر و کمان در قاره آمریکا ظاهر شد وتا 1500 بعد از میلاد در سراسر دو قاره کاربرد دارد.

7- ( 900 تا 250 پ م ) تمدن کلاسیک مایا به اوج خود رسید.

8- ( سال اول میلادی) ریاست قبیله ای در ناحیه آمازونشکل گرفت در این دوره معاش قبیله از راه ماهیگیری و کشاورزی تامین میشد.

9- (1-800 م ) تمدن قبایل موچه بر سواحل شمالی نواحی آند حاکم شد.

10- (1050 تا 1250 م ) شهر چاهوکیا بزرگترین شهرآمریکای شمالی در کنار رود می سی سی پی به اوج شکوفایی رسید.

11- ( 1350م تا 1428 م) تمدن آزتک ها شکل گرفت وامپراطوری آزتک ها با اتحاد سه گانه تشکیل شد.

12- ( 1438 م ) امپراطوری اینکا بنیان گذاری شد.

13- ( 1492-1533 م ) کریستف کلمب در جزیره هیسپانیولاپیاده شد و درگیریها بین اروپاییان و بومیها ادامه پیدا کرد.

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c+%d9%87%d8%a7+%d9%88+%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84+%d8%aa%d8%ad%d9%88%d9%84+%d8%af%d8%b1+%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7%db%8c+%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86&SSOReturnPage=Check&Rand=0

Date: Friday June 4th 2010 13:24

/ 0 نظر / 40 بازدید