شش خاصیت قهوه سبز | طریقه مصرف قهوه سبز

شش خاصیت قهوه سبز | طریقه مصرف قهوه سبز

دانشنامه اوماسلامت بانوانتغذیه و برنامه غذایی

قهوه سبز چیست؟

دانه های قهوه سبز دانه های قهوه میوه قهوه هستندکه هنوزسرخ نشده اند. فرآیندسرخ کردن دانه های قهوه باعث کاهش مقداراسیدکلروژنیک شیمیایی می شود. بنابراین، دانه های قهوه سبزنسبت به دانه های قهوه سرخ شده دارای سطح بالاتری ازاسیدکلرژنریک هستند. به نظر می رسد اسیدکلروژنیک درقهوه سبزدارای مزایای زیادی است.

افرادیکه چاق هستند، دیابت، فشارخون بالا، بیماری آلزایمروعفونتهای باکتریایی دارند، قهوه سبزرا بصورت خوراکی مصرف می کنند.

قهوه سبزچقدرموثراست؟

رتبه بندی اثربخشی قهوه سبزدرپایگاه داده داروهای طبیعی به شرح زیراست:

1- فشارخون بالا

تحقیقات اولیه نشان می دهد مصرف عصاره های قهوه سبزحاوی 50 تا 140 میلی گرم اسیدکلروژنیک بصورت روزانه به مدت 4 تا 12 هفته می تواند فشارخون بالارا دربزرگسالان ژاپنی بافشارخون پایین وبدون درمان کاهش دهد. فشارخون سیستولیک (عددبالا) بمیزان 5 میلیگرم تا 10 میلیمترجیوه کاهش می یابد. فشارخون دیاستولیک (عددپایین) بمیزان 3 میلیگرم تا 7 میلیمترجیوه کاهش می یابد.

2- چاقی

تحقیقات اولیه نشان می دهد بزرگسالان مبتلا به چاقی که عصاره قهوه سبزمخصوص (Svetol، Naturex) را پنج بار درروز بمدت 8 هفته تا 12 هفته مصرف می کنند، به تنهایی یاهمراه باقهوه معمولی، بطورمتوسط 2.5 تا 3.7 کیلوگرم بیشتراز افرادی که قهوه معمولی مصرف می کنند، وزن ازدست می دهند.

تحقیقات بیشتری برای رتبه دهی به قهوه سبز نیازاست.

قهوه سبز چگونه عمل می کند؟

دانه های قهوه ای سبزدانه های قهوه ای هستندکه هنوزسرخ نشده اند. این دانه های قهوه حاوی مقداربالایی اسید کلروژنیک شیمیایی است. این ماده شیمیایی مزایای زیادی دارد. برای فشارخون بالا، این ماده می تواند رگهای خونی را تحت تاثیرقراردهد بطوریکه فشارخون کاهش می یابد. برای کاهش وزن، اسیدکلروژنیک درقهوه سبزبرچگونگی فراوری قندخون وسوخت وسازبدن تاثیر می گذارد.

آیا نگرانی هایی درخصوص مصرف قهوه سبزوجوددارد؟

قهوه سبز خوراکی، احتمالا امن است. عصاره قهوه سبزرا می توان بمیزان 480 میلیگرم درروزتاحداکثر 12 هفته بطور ایمن استفاده کرد. همچنین عصاره قهوه سبزمخصوص (Svetol، Naturex، South Hackensack، NJ) دردوزهای تا 200 میلیگرم، پنج باردرروزتا 12 هفته استفاده می شود.

مهم این است که بدانیم قهوه سبزمانندقهوه معمولی حاوی کافئین است. بنابراین، قهوه سبزنیز می تواند مانندقهوه معمولی عوارض ناشی ازکافئین را ایجادکند.

کافئین می تواند منجربه بی خوابی، نگرانی و بی حسی، ناراحتی معده، تهوع واستفراغ، افزایش ضربان قلب وتنفس وسایر عوارض جانبی شود. مصرف مقادیرزیادی قهوه نیزممکن است باعث سردرد (برای رفع سردرد چه بایدکرد؟)، اضطراب، تحریک، زنگ زدن گوش وضربان نامنظم قلب شود.

احتیاطات ویژه وهشدارهادرمورد قهوه سبز:

1- بارداری وشیردهی:

درصورت بارداری یاشیردهی، اطلاعات کافی درموردایمنی مصرف قهوه سبزوجودندارد. بنابراین بهتراست ازمصرف قهوه سبز دربارداری وشیردهی بپرهیزید.

2- غلظت بالایی ازهوموسیستئین:

مصرف دوزبالای اسیدکلروژنیک برای مدت کوتاه باعث افزایش سطح هوموسیستئین پلاسما می شودکه ممکن است با بیماری هایی مانندبیماری قلبی همراه باشد.

3- اختلالات اضطراب:

کافئین درقهوه سبزموجب اضطراب (همه چیز در مورد استرس) می شود.

4- اختلالات خونریزی:

بعضی ازنگرانی ها وجوددارد که کافئین در قهوه سبز باعث بدترشدن اختلالات خونریزی می شود.

5- دیابت:

بعضی ازتحقیقات نشان می دهدکافئین موجوددرقهوه سبزممکن است باعث تغییرفراوری قندخون درافرادمبتلابه دیابت شود. گزارش شده است کافئین باعث افزایش وهمچنین کاهش قندخون می شود. اگردچاردیابت هستید، قندخون (قند خون نرمال چنداست؟) خودرا بادقت بررسی کنیدوکافئین را باملاحظه مصرف کنید.

6- اسهال:

قهوه سبزحاوی کافئین است. کافئین درقهوه، بخصوص درمقادیرزیاد، می توانداسهال (22 درمان خانگی اسهال به روش آسان) را بدترکند.

7- گلوکوما:

مصرف کافئینی که درقهوه سبزموجوداست می تواندفشارداخل چشم را افزایش دهد. افزایش فشارپس از 30 دقیقه شروع می شودوحداقل 90 دقیقه طول می کشد.

8- فشار خون بالا:

مصرف کافئین موجوددرقهوه سبزممکن است فشارخون افرادبافشارخون بالا را افزایش دهد (فشارخون | علائم ودرمان فشارخون بالا وفشارخون پایین). بااینحال، این اثرممکن است درافرادیکه بطورمنظم کافئین را ازقهوه یاسایرمنابع مصرف می کنند کمترباشد.

9- کلسترول بالا:

اجزای خاصی ازقهوه نوشیدنی میزان کلسترول را افزایش می دهد. این اجزاء را می توان درقهوه سبزپیداکرد. بااینحال، معلوم نیست قهوه سبزباعث افزایش سطح کلسترول می شودیاخیر.

10- سندرم روده تحریک پذیر (IBS):

قهوه سبزحاوی کافئین است. کافئین درقهوه، بویژه درمقادیرزیاد، می توانداسهال وعلائم IBS را بدترکند.

11- نازک کردن استخوانها (پوکی استخوان):

کافئین ازقهوه سبزوسایرمنابع می تواندمقدارکلسیم را درادرارافزایش دهد. این مسئله باعث ضعیف شدن استخوانها می شود. اگرپوکی استخوان دارید، مصرف کافئین را به کمتراز 300 میلیگرم درروزمحدودکنید (حدود 2-3 فنجان قهوه معمولی). مصرف مکملهای کلسیم ممکن است کلسیم ازدست رفته را جایگزین کند. زنانی که دارای بیماری ارثی هستند و نمی توانند ویتامین D (قرص ویتامین دی 50000 ) را پردازش کنند، بایدپس ازیائسگی درهنگام استفاده ازکافئین بسیارمحتاط باشند.

شش خاصیت قهوه سبز

1- کاهش وزن یاچربی

دانه قهوه سبزاولین بار هنگامی محبوب شدکه توانایی آن برای کاهش وزن (رژیم لاغری | چگونه لاغر شویم؟) ثابت شد. تحقیقات نشان می دهد اسیدکلروژنیک به بدن کمک می کندتاگلوکزرا کاهش دهدوچربی بدن را برای انرژی ذخیره میکند. همچنین ممکن است التهاب (علت ریشه ای ازدیابت وسایرمشکلات متابولیکی) را کاهش دهد، قندورودی به جریان خون را کم کند وآزادسازی انسولین را تنظیم کند.

2- تنظیم قندخون

دانشمندان می گوینداثرات مثبت قهوه سبزبرقندخون، توانایی آن درکاهش التهاب، کمک به دستیابی به وزن مناسبترو کاهش میل به غذاهای التهابی می باشد. درعین حال قهوه سبزبرای کاهش سطح قندخون وافزایش انرژی بالقوه مفید است. درحالیکه کافئین ممکن است تأثیرمثبتی برعملکردمتابولیکی داشته باشد، حتی محصولاتی که قهوه سبزدارند، هنوزهم سودمندهستند.

قهوه سبز می تواندبه عادی کردن قندخون کمک کندوباعث کاهش خطرابتلابه دیابت نوع 2 شود. مطالعات انجام شده نشان میدهد عصاره قهوه سبزبدون کافئین سبب کاهش تجمع چربی دررژیم غذایی ومقاومت به انسولین توسط کاهش ژنهای آدرنال والتهاب دربافت چربی می شود.

3- کاهش فشارخون

بسیاری ازمطالعات نشان داده اند عصاره قهوه سبز می توانددرکاهش فشارخون موثرباشد. مطالعه 17 بیمارمبتلابه هیپوگلایسمی نشان دادپس ازمصرف عصاره دانه قهوه ، 13 نفراز 17 نفرکاهش فشارخون را تجربه کردند. شرکت کنندگان 800 میلی گرم عصاره روزانه را دریافت کردند، که دوززیادی است امادرکاهش فشارخون بسیارموثراست. تحقیقات دیگر نشان می دهدکه دوزهای پایین تر، بین حدود 50 تا 140 میلیگرم، همچنین ممکن است باعث کاهش فشارخون در بزرگسالان، هنگام مصرف قهوه سبزبمدت 4 تا 12 هفته، شود.

همچنین شواهدی وجودداردکه اسیدکلروژنیک دارای عوامل هیپو گلیسمی است وممکن است بطورمتناوب برسوخت و سازلیپیدتاثیربگذاردومنجربه کاهش کلسترول وغلظت تری گلیسیرید درخون شود. دریک مطالعه منتشرشده درمجله بیوشیمی تغذیه ای، به موشها بمدت سه هفته عصاره قهوه سبزداده شد واثرات اسیدکلروروژنیک برگلوکزپلاسما، پلاسما وتري گليسرئيدکبد وغلظت کلسترول تست شدند. مشخص شدعصاره چندنشانگررا بهبود می بخشد. براساس گزارش منتشرشده، غلظت کلسترول وتریآیدیل گلیسیرین ناشتابطورمعنی داری به ترتیب 44٪ و 58٪ کاهش یافته است.

4- دارای اثرات ضدپیری به علت آنتی اکسیدانهای موجوددر آن

درمطالعاتی که عصاره دانه های قهوه سبزارزیابی شده است، بسیاری ازخواص آنتی اکسیدانی شناسایی شده اندکه میتواند به کاهش آثارمختلف پیری کمک کند. همانطورکه دربالاذکرشد، اسیدکلروژنیک مسئول بسیاری ازاین خواص آنتی اکسیدانی قهوه سبزهستند. برخی ازکارشناسان براین باورندکه وقتی یک فرد 400 میلیگرم مکمل قهوه سبزروزانه مصرف می کنند، آنتی اکسیدان روزانه را دریافت میکند.

5- بهبود سطح انرژی

قهوه برای کمک به خستگی وافزایش سطح انرژی شناخته شده است، زیراحاوی کافئین محرک است. کافئین درواقع یک ماده مخدر است.

براساس گزارش انجمن روانشناسی آمریکا، کافئین تاثيرقابل توجهی درعملکردروانشناختی وشناختی، رفاه روانشناختی، فشارخون وکاربردهای تشخيصی ودرمانی وهمچنين عملکردورزشی دارد. هنگام مصرف نوشيدنی حاوی کافئين، کافئین به جریان خون جذب می شودوبه داخل مغزمنتقل می شودویک انتقال دهنده عصبی مهارکننده به نام آدنوزین را مسدود میکند. درهمان زمان، سطوح انتقال دهنده های عصبی به نام نوراپی نفرین ودوپامین افزایش می یابدکه منجربه تغییر درشناختی، ازجمله افزایش تمرکز، انگیزه وچشم انداز مثبت می شود.

6- افزایش تمرکزوبهبودخلق وخو

همانطورکه دربالاتوضیح داده شد، محصولات قهوه سبزحاوی مقادیرمناسب کافئین هستند. حجم زیادی ازتحقیقات نشان می دهد مصرف کافئین / قهوه قادربه تغییربسیاری ازجنبه های سلامت روان وعملکردمغز، ازجمله توجه، خلق وخوی، حافظه (راه های تقویت حافظه، 9 گام اساسی)، هوشیاری، انگیزه، آزمون، زمان واکنش، کنترل حرکت / عملکردفیزیکی وغیره می شود.

بااینحال، هرفردنسبت به اثرات کافئین برعملکرد شناختی واکنش مثبت ندارد، بنابراین همیشه نشانه های خودرا بررسی کنیدودرنظر داشته باشیدازابتدادوزمصرف پایین باشد. همچنین برای جلوگیری ازمصرف بیش ازحدکافئین، ازمصرف آن بامکملهای قهوه سبزبپرهیزید.

قهوه سبزولاغری

1- چه مقدارازقهوه سبزاستفاده می شود؟

دوزمناسب قهوه سبزبه چندعامل بستگی داردمانندسن، سلامتی وچندین شرایط دیگر. دراین زمان اطلاعات علمی کافی برای تعیین طیف مناسب دوزبرای قهوه سبز (درکودکان / بزرگسالان) وجودندارد. بیادداشته باشید محصولات طبیعی همیشه لزوماایمن نیستندودوزآنها می تواندمهم باشد. حتمادستورالعملهای نوشته شده برروی های محصول را بخوانیدو قبل ازاستفاده بامتخصص مشورت کنید.

2- طریقه مصرف قهوه سبزبرای لاغری

قهوه سبز

برای تهیه قهوه سبز، یک بسته ازدانه های قهوه سبزرا خریداری کنید. ازآسیاب برای خردکردن دانه های قهوه سبز استفاده کنید. ازشکریاشیرین کننده مصنوعی استفاده نکنید. اگرازاین نوشیدنی لذت می برید، می توانیدسایرمواددیگر برای کاهش وزن سریع را اضافه کنید.

قهوه سبزبابرگ نعناع

برگ نعناع را به فنجان قهوه سبزاضافه کنید. اجازه دهیدبمدت 5 دقیقه بجوشد، وسپس آن را بنوشید. نعناع دارای خواص کاهش وزن است وبه سم زدایی سموم کمک می کند.

قهوه سبزبادارچین

یک اینچ دارچین (دارچین | 10 خواص درمانی دارچین) را به یک فنجان آب اضافه کنید. بگذاریک شب بماند. صبح روز بعدازاین آب برای تهیه قهوه سبزاستفاده کنید. دارچین به تنظیم قندخون کمک می کند، حساسیت انسولین را بهبود می بخشد، LDL کلسترول را کاهش می دهد وخواص ضدالتهابی دارد.

قهوه سبز با زنجبیل

درحالیکه قهوه سبزخودرا دم کرده اید، یک قاشق چایخوری زنجبیل خردشده اضافه کنید. آن را فورافشارندهید. اجازه دهیدبمدت 5 دقیقه بجوشدوسپس آن را بنوشید. زنجبیل حاوی gingerol است که تاثیرگرمایی برروی بدن دارد. همچنین باعث افزایش حساسیت به انسولین میشود.

قهوه سبزبازردچوبه

اگرچه این ترکیب ممکن است به نظرکمی عجیب وغریب باشد، اماتاثیرفوق العادی دارد. ½ قاشق چایخوری ریشه زردچوبه را به قهوه اضافه کنیدوآن را بمدت 3 دقیقه بجوشانید. زردچوبه باعث کاهش وزن باافزایش متابولیسم چربی، افزایش حساسیت به انسولین وکاهش التهاب می شود.

3- بهترین زمان مصرف قهوه برای لاغری:

 • صبح، قبل یابعدازورزش.
 • صبح باصبحانه.
 • بعدازظهر، قبل ازنهار.
 • عصربامیان وعده ای سالم.

4- دوزمصرفی قهوه سبز:

دوزتوصیه شده اسیدکلروژنیک برای کاهش وزن 200 تا 400 میلیگرم درروز می باشد.

5- چه تعدادفنجان قهوه سبزبایدبرای کاهش وزن مصرف کرد؟

هرچیزی بیش ازحدخطرناک است. بنابراین روزی 3 فنجان قهوه سبزبخورید. مصرف بیش ازحدنتایج بهتری نخواهد داشت. نکته این که قهوه سبزرا بلافاصله بعدازغذا مصرف نکنید.

تداخلات دارویی ومکملهاباقهوه سبز

آیاقهوه سبزباداروهاتداخل دارد؟

درحدمتوسط، مراقب این ترکیبها باشید:

1- آدنوزین (Adenocard)

کافئین درقهوه سبز می توانداثرات آدنوزین (Adenocard) را ازبین ببرد. آدنوزین (Adenocard) اغلب توسط پزشکان برای انجام آزمایش برروی قلب استفاده می شود. این آزمون به عنوان یک آزمون استرس قلبی نامیده می شود. حداقل 24 ساعت قبل ازآزمون استرس قلب، قهوه سبزیادیگرمحصولات حاوی کافئین را متوقف کنید.

2- الکل

بدن کافئین موجوددرقهوه سبزرا تجزیه میکند وازآن خلاص می شود. الکل می تواندباعث کاهش سرعت تجزیه کافئین شود. مصرف قهوه سبزهمراه باالکل ممکن است باعث ایجادکافئین بیش ازحددرجریان خون وعوارض جانبی کافئین از جمله خارش، سردردوضربان سریع قلب شود.

3- آلندرونات (Fosamax)

قهوه سبزمی تواندمقدارزیادی از آلندرونات (Fosamax) بدن را جذب کند. مصرف همزمان قهوه وآلندرونات (Fosamax) می تواند اثرآلندرونات (Fosamax) را کاهش دهد. درطول دوساعت مصرف آلندرونات (Fosamax) قهوه سبزرا مصرف نکنید.

4- آنتی بیوتیکها (آنتی بیوتیکهای Quinolone)

بدن کافئین موجوددرقهوه سبزوسایرمنابع را تجزیه میکندتاازشرآن خلاص شود. برخی ازآنتی بیوتیکها سرعت تجزیه کافئین را کاهش می دهد. مصرف این آنتی بیوتیکها همراه باقهوه سبزمی تواندخطرعوارض جانبی ازجمله خارش، سردرد، افزایش ضربان قلب وسایرعوارض جانبی را افزایش دهد.

5- برخی ازآنتی بیوتیکها

که باعث کاهش سرعت تجزیه کافئین می شوندعبارتند از: سایپروفلوکساسین (Cipro)، انوکساسین (Penetrex)، نورفلوکساسین (کیبروکسین، نوروکسین)، اسپارفلوکساسین (زاگام)، ترووافلوکساسین (تروفان) و گرپاففلوکساسین (روکش).

6- کلوزاپین (کلروزیل)

بدن کلوزاپین را تجزیه میکندتاازشرآن خلاص شود (Clozaril). کافئین درقهوه سبزممکن است سرعت این تجزیه را کاهش دهد. مصرف قهوه سبزهمراه باکلوزاپین (کلروزیل) می تواندعوارض جانبی کلوزاپین (کلروزیل) را افزایش دهد.

7- دیپیریدامول (Persantine)

کافئین درقهوه سبزمی توانداثرات دیپیریدامول (Persantine) را مسدودکند. دیپیریدامول (Persantine) اغلب توسط پزشکان برای انجام آزمایش درقلب استفاده می شود. این آزمون به عنوان یک آزمون استرس قلبی نامیده می شود. حداقل یک ساعت قبل ازآزمون استرس قلب، قهوه سبزیاسایرمحصولات حاوی کافئین را متوقف کنید.

8- دیسولفیرام (Antabuse)

بدن کافئین موجوددرقهوه سبز را تجزیه می کندوازآن خلاص می شود. دیسولفیرام (Antabuse) می تواندسرعت تجزیه را کاهش دهد. مصرف قهوه سبزهمراه بادیسولفیرام (Antabuse) ممکن است اثرات جانبی قهوه را ازجمله خارش، بیش فعالی (علائم کودک بیش فعال)، تحریک پذیری ودیگرمواردافزایش دهد.

9- افدرین

داروهای تحریک کننده سرعت سیستم عصبی را افزایش می دهند. کافئین درقهوه سبزوافدرین هردوداروهای محرک هستند. مصرف قهوه سبزوافدرین ممکن است موجب تحریک بیش ازحدوگاهی اوقات عوارض جانبی ومشکلات قلبی شود. بصورت همزمان کافئین وافدرین را مصرف نکنید.

10- استروژن

بدن کافئین موجوددرقهوه سبزرا تجزیه می کندوازآن خلاص می شود. استروژن می تواند باعث کاهش سرعت تجزیه کافئین شود. مصرف قرصهای استروژنی وقهوه سبزممکن است موجب خارش، سردرد، ضربان قلب سریع وسایرعوارض جانبی شود. اگرقرصهای استروژن را مصرف می کنید، مصرف کافئین خودرا محدودکنید. برخی ازقرصهای استروژن عبارتنداز:

 • استروژنهای سوسپانسیون کنجوج (Premarin)
 • اتینیل استرادیول
 • استرادیول و دیگران.

11- فلووکسامین (Luvox)

بدن کافئین موجوددرقهوه سبزرا تجزیه میکندوازآن خلاص می شود. فلووکسامین (Luvox) می تواندسرعت تجزیه کافئین را کاهش دهد. مصرف کافئین همراه بافلووکسامین (Luvox) ممکن است باعث ایجادکافئین بیش ازحددربدن و افزایش اثرات جانبی کافئین شود.

12- لیتیم

بدن شمابطورطبیعی لیتیوم را ازبین می برد. کافئین درقهوه سبزمی تواندسرعت تجزیه لیتیوم را افزایش دهد. اگر محصولاتی که حاوی کافئین ولیتیوم هستندمصرف می کنید، به آرامی مصرف کافئین را متوقف کنید. توقف سریع کافئین می تواندعوارض جانبی لیتیوم را افزایش دهد.

13- داروهای آسم (آگونیستهای بتاآدرنرژیک)

قهوه سبز حاوی کافئین است. کافئین می تواندقلب را تحریک کند. بعضی ازداروهابرای آسم همچنین می توانندقلب را تحریک کنند. مصرف کافئین بابعضی ازداروهابرای آسم باعث ایجادتحریک بیش ازحدمی شودوباعث مشکلات قلبی میشود. برخی ازداروهابرای آسم عبارتنداز:

 • آلبوترول (پروینتیل، ونتولین، Volmax)
 • متاپروترنول (آلوپنت)
 • تربتالین (بریکانیل، برتین)
 • ایسوپرتنول (Isuprel).

14- داروهای افسردگی (MAOIs)

کافئین درقهوه سبزبدن را تحریک می کند. برخی داروها برای افسردگی نیزبدن را تحریک می کنند. قهوه سبزومصرف برخی ازداروها برای افسردگی ممکن است موجب تحریک بیش ازحدوعوارض جانبی جدی ازجمله ضربان قلب، فشارخون بالا، عصبی بودن ودیگرمواردشود. برخی ازاین داروهابرای افسردگی عبارتنداز:

 • فنلزین (ناردیل)،
 • ترنسی سپیروم (Parnate) ودیگران.

15- داروهای ضدانعقادخون (داروهای ضدانعقاد / آنتی پلاکت)

کافئین درقهوه سبزممکن است لخته شدن خون را کاهش دهد. مصرف قهوه سبزهمراه باداروهایی که لخته شدن را آهسته می کند، ممکن است موجب کبودی وخونریزی شود. بعضی ازداروهایی که لخته شدن خون را تسریع می کنند شامل:

 • آسپیرین
 •  کلوپیدوگرل (پلویکس)
 • دیکلوفناک (Voltaren، Cataflam، دیگران)
 •  ایبوپروفن (Advil، Motrin، دیگران)
 • ناپروکسن (Anaprox، Naprosyn، دیگران)
 • داکات پاران (Fragmin)
 •  انوکساپارین (Lovenox)
 •  هپارین
 •  وارفارین (Coumadin) و دیگران

16- پنتوباربیتال (Nembutal)

اثرات محرک کافئین درقهوه سبزمی توانداثرات خواب پنتوباربیتال را مسدودکند.

17- فنیل پروپانولامین

کافئین درقهوه سبزبدن را تحریک می کند. فنیل پروپانولامین همچنین بدن را تحریک می کند. مصرف کافئین وفنیل پروپانولامین باهم ممکن است موجب تحریک بیش ازحدوافزایش ضربان قلب، فشارخون وعصبی شدن شود.

18- ریلوزول (ریلوتک)

بدن ریلوزول (Rilutek) را ازبین می برد. قهوه سبزمیتواندباعث کاهش سرعت ریلوزول (Rilutek) شود. درتئوری، استفاده ترکیبی ممکن است اثرات جانبی ریلوزول را افزایش دهد.

19- داروهای محرک

داروهای تحریک کننده سرعت بخشیدن به سیستم عصبی را افزایش می دهند. باسرعت بخشیدن به سیستم عصبی، داروهای محرک میتوانندضربان قلب را افزایش دهند. کافئین درقهوه سبزمی تواندسیستم عصبی را نیزافزایش دهد. قهوه سبزهمراه باداروهای محرک ممکن است باعث مشکلات جدی مانندافزایش ضربان قلب وفشارخون بالامیشود. ازمصرف داروهای محرک همراه باقهوه سبزبپرهیزید. برخی ازداروهای محرک شامل:

 • رژیم پروپیون (Tenuate)
 • اپی نفرین، فنتریم (یونامین)
 • پوسیدو افدرین (سودافد) و بسیاری دیگر است.

20- تئوفیلین

کافئین درقهوه سبزهمانندتئوفیلین کارمیکند. کافئین همچنین میتواندسرعت تجزیه تئوفیلین را کاهش دهد. مصرف قهوه سبزومصرف تئوفیلین ممکن است اثرات وعوارض جانبی تئوفیلین را افزایش دهد.

21- وراپامیل (Calan، Covera، Isoptin، Verelan)

بدن کافئین موجوددرقهوه سبزرا تجزیه میکندوازآن خلاص میشود. وراپامیل (Calan، Covera، Isoptin، Verelan) میتواندسرعت تجزیه این ماده را کاهش دهد. مصرف قهوه ووراپامیل (Calan، Covera، Isoptin، Verelan) میتواند خطرعوارض جانبی را برای قهوه سبز، ازجمله خارش، سردردوافزایش ضربان قلب، افزایش دهد.

جزئی مراقب این ترکیبهاباشید:

1- قرصهای کنترل بارداری (داروهای ضدبارداری)

بدن کافئین موجوددرقهوه سبزرا تجزیه میکندوازآن خلاص می شود. قرصهای کنترل بارداری میتوانندسرعت تجزیه قهوه را کاهش دهند. مصرف قهوه سبزهمراه باقرصهای ضدبارداری میتواندموجب نگرانی، سردرد، ضربان قلب سریع وسایر عوارض جانبی شود. برخی ازقرصهای کنترل زایمان شامل:

 • اتینیل استرادیول
 • لوونورژستر (Triphasil) (قرص لونژیل (اووسیز))
 • اتینیل استرادیول
 • نوریتیدرون (Ortho-Novum 1/35، Ortho Novum 7/7/7)

2- سایمتیدین (Tagamet)

بدن کافئین را درقهوه سبزتجزیه میکندوازآن خلاص میشود. سایمتیدین (Tagamet) میتواندباعث کاهش سرعت تجزیه کافئین شود. مصرف سایمتیدین (Tagamet) همراه باقهوه سبزباعث افزایش احتمال عوارض جانبی کافئین ازجمله ناراحتی، سردرد، ضربان قلب سریع ودیگرمواردمیشود.

3- فلوکونازول (Diflucan)

بدن کافئین موجوددرقهوه سبزرا تجزیه میکندوازآن خلاص می شود. فلوکونازول (Diflucan) ممکن است سرعت تجزیه را کاهش دهد. مصرف فلوکونازول (Diflucan) وقهوه سبزممکن است اثرات جانبی قهوه را ازجمله عصبانیت، اضطراب و بی خوابی افزایش دهد.

4- داروهای دیابتی (داروهای ضددیابت)

کافئین درقهوه سبزممکن است قندخون را افزایش دهد. داروهای دیابتی برای کاهش قندخون استفاده میشود. باافزایش قندخون، قهوه سبزمیتواند اثربخشی داروهای دیابت را کاهش دهد. قندخون خودرا دقیقاکنترل کنید. ممکن است دز داروهای دیابتی شماتغییرکند.

5- داروهابرای فشارخون بالا (داروهای ضدفشارخون)

قهوه سبزمیتواندفشارخون را کاهش دهد. مصرف قهوه سبزهمراه باداروهای فشارخون بالامیتواندباعث کاهش بیش ازحد فشارخون شود. بعضی ازداروهابرای فشارخون بالاشامل:

 • کاپتوپریل (Capoten)
 • انالاپریل (Vasotec)
 •  لوزارتان (کوزار)
 •  والاسارتان (دیووان)،
 • دیلیتازیم (Cardizem)
 •  آملودیپین (نوروز)
 • هیدروکلروتیازید (HydroDIURIL)
 •  فوروزماید (Lasix) وبسیاری دیگر .

6- تربینافین (لامیسیل)

بدن کافئین را درقهوه سبزتجزیه می کندوازآن خلاص میشود. تربینافین میتواندسرعت تجزیه را کاهش دهدوخطرعوارض جانبی ازجمله ناتوانی، سردرد، افزایش ضربان قلب وسایراثرات را افزایش دهد.

آیاقهوه سبزباگیاهان ومکملها نیزتداخل دارد؟

پرتقال تلخ

پرتقال تلخ درترکیب باکافئین یاگیاهان حاوی کافئین میتواندفشارخون وضربان قلب را دربزرگسالان سالم بافشارخون طبیعی ایجادکند. این ماده ممکن است خطرابتلا به مشکلات قلبی جدی را افزایش دهد. بنابراین ازمصرف این ترکیب بپرهیزید.

گیاهان ومکملهای حاوی کافئین

استفاده ازقهوه سبزهمراه باسایرگیاهان ومکملهای حاوی کافئین، باعث افزایش خطرعوارض جانبی ناشی ازکافئین میشود. سایرداروهای طبیعی که حاوی کافئین هستندعبارتندازچای سیاه، کاکائو، مهره کولا، چای سبز، (17 تا ازمهمترین خواص چای سبز) چای یولونگ، گوارا.

کلسیم

مصرف کافئین زیاددرقهوه سبزباعث افزایش میزان کلسیم درادرارمیشود.

Cyclodextrin

فیبرسیکلوکودکسترین باترکیبات خاصی ازقهوه سبزباعث کاهش فشارخون میشود. ازلحاظ تئوری، مصرف سیکلوکودکسترین وقهوه سبزجذب این مولکول را کاهش میدهدواثرات مفیدآن برفشارخون را کاهش می دهد.

گیاهان ومکملهایی که ممکن است فشارخون را کاهش دهند:

قهوه سبزفشارخون را کاهش می دهد. قهوه سبزباسایرگیاهان ومکملهای غذایی که فشارخون را کاهش میدهند، میتواند اثرات کاهش دهنده فشارخون را افزایش دهد. دیگرداروهای طبیعی بااثرات کاهش دهنده فشارخون شامل اسیدآلفا لینولنیک، پریسیم بور، کلسیم، کاکائو، روغن ماهی کبد، کوآنزیم Q-10، سیر، زیتون، پتاسیم، پیکننژن، نارنجی شیرین، ویتامین C، سبوس گندم ودیگران .

گیاهان ومکملهایی که قندخون را پایین می آورند:

عصاره قهوه سبزمیتواندسطح قندخون را کاهش دهد. استفاده ازآن باسایرگیاهان یامکملهایی که دارای اثرمشابه هستند می تواندسطح قندخون را کاهش دهد. برخی ازگیاهان ومکملهایی که میتوانندقندخون را پایین آورندعبارتندازاسیدآلفا لیپوئیک، کروم، پنجه شیطان، پنبه سیاه، سیر، آدامس گوارشی، شاه بلوط اسب، جینسنگ (جینسینگ | خواص، عوارض ومقدارمصرف جینسینگ)، پیسیلیوم، جینسنگ سیبری ودیگران.

گیاهان ومکملهایی که سرعت لخته شدن خون را کاهش می دهند:

کافئین درقهوه سبزممکن است سرعت لخته شدن خون را کاهش دهد. قهوه سبزواستفاده ازگیاهانی که ممکن است باعث انسدادلخته شدن خون شود، احتمال خونریزی برخی افرادرا افزایش میدهد. برخی ازاین گیاهان عبارتنداز: آنجلیکا، گل میخک، دانسن، سیر، زنجبیل، گینکو، جینسنگ پاناکس و دیگران.

آهن

برخی ازاجزای قهوه سبزمیتوانندمانع جذب آهن (علائم ودرمان کم خونی) ازغذاشوند. ازلحاظ نظری، این ممکن است موجب کاهش سطح آهن دربدن شود.

منیزیم

مصرف مقدارزیادقهوه سبزمیتواندمیزان منیزیم را درادرارافزایش دهد.

آیاقهوه سبزباغذاهاتداخل دارد؟

خیرقهوه سبزهیچ تداخلی باغذاندارد.

تهیه وتنظیم: گروه سلامت اوما

منبع: www.stylecraze.com و medlineplus.gov

https://ooma.ir/post/68893/6-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D9%87%D9%88%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%82%D9%87%D9%88%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%B2/

/ 0 نظر / 104 بازدید