چمروش

چمروش

از ویکی‌پدیا، دانشنامه آزاد

چَمروش یا چمروش مرغ، دربندهش مرغی غول آسا است که انیرانی را که سودای گزندبه ایران را دارند، نابودمی‌کند. بدین روایت چمروش مرغی است که چونان مرغان دیگرمیان آسمان وزمین پروازمی‌کندوکاری بزرگ به انجام می‌رساند.

دراین روایت بسیاری ازمردمان انیرانی، هرسه سال برسرالبرزبرای رفتن به سرزمین‌های ایرانی گردآیند، برای زیان رساندن، کندن ونابود کردن جهان، تابُرزایزد، ازدریای ژرف ارنگ برآیدوچمروش مرغ را برفراز آن کوه بلند (البرزکوه) برایستاندو چمروش مرغ، همه مردم سرزمین انیران را، بدانگونه که مرغ دانه را برمی چیند، اززمین برچیند.[۱]

شرح

چمروش، نام پرنده ایست در اساطیرایران، که گفته می‌شودکه درقله البرززندگی می‌کند.

چمروش را بصورت موجودی توصیف کرده‌اندکه بدن او، همچون سگ است ودارای سروبالهایی همانندیک پرنده می‌باشد. گفته می‌شودکه این پرنده برروی زمین، زیردرخت سوماً (همان هوم) سکونت داردکه این محل همان جایی است که سیمرغ نیزشبهارا درآن به سرمی‌برد. وقتی که سیمرغ ازمکانی که شبهادرآن سکنی دارد، فرودمی‌آید وبه پایین می‌رسد، تمامی دانه‌های رسیده برزمین سقوط می‌کنند. این دانه‌هاتوسط چمروش جمع آوری می‌شوند، واوسپس آنهارا در بخشهای دیگرزمین نیز، می‌پراکند.

یک شرح معروف ازچمروش که درروایات فارسی مورداشاره قرارگرفته‌است، شرح ذیل است: «اهورامزدا، خالق وآفرینشگر بزرگ، درسواحل دریای وروکاشایک درخت ودوپرنده می‌آفریندکه جاویدان وبدون مرگ هستند. هرسال هزارشاخه جدید بهاری، ازآن درخت می‌رویندوهمه انواع دانه‌ها برآن شاخه‌هاپدیدمی‌آیندوتمامی آنهابزودی تبدیل به دانه‌های رسیده می‌شوند. سپس پرنده‌ای به نامآمروش می‌آیدوبریکی ازشاخه‌های درخت می‌نشیندوباعث لرزیدن شاخه وپراکنده شدن و برزمین ریختن تمامی دانه‌های آن می‌شود. پرنده‌ای دیگربه نام چمروش می‌آیدوتمامی دانه‌هارا بابالهای خودازهمه طرف جمع آوری می‌کندوهمه آنهارا به دریا می‌ریزد. سپس تمامی دانه‌ها، به ابری پراز باران داخل می‌شوندوهنگامیکه آن ابر، می‌بارددانه‌هابه زمین واردمی‌شوندوسرانجام تمامی دانه‌هااززمین می‌رویندوظاهرمی‌شوند.»

چمروش در واقع نمونه اولیه‌ای ازتمامی پرندگان درزمین است، وگفته می‌شودکه این امربه عنوان قانونی حاکم برهمه پرندگان زمین وبرای حمایت ازتمامی آنان، صورت می‌پذیرد. برطبق گفته اوستا [کذا، صحیحتر: برطبق بندهش]، ایران زمین هرسه سال یکبارتوسط بیگانگان (انیران)، موردهجوم وغارت واقع می‌شودووقتی این اتفاق می‌افتد، فرشته برج[کذا، صحیحتر: ایزدبُرزیابُرزایزد]، چمروش را بروی بالاترین نقطه ازقله کوه می‌فرستدتااوضمن پرواز، بیگانگان(انیران) را به سان پرنده‌ای که به دانه‌های ذرت نوک می‌زند، برمی چیند.

دراساطیریهودی، گاهی چمروش معادل باپرنده‌ای غول آسا به نام زیزتلقی شده‌است.[۲]

پانویس

1.   اساطیرایران، جان راسل هینیلز، ترجمه: محمدحسین باجلان فرخی، چاپ دوم، صفحات: ۴۴۸ و ۴۴۹

2.   مشارکت کنندگان ویکی‌پدیای انگلیسی، بازبینی در ۱۲ اوت ۲۰۱۰

منابع

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B4

/ 0 نظر / 29 بازدید