سابقه پخت نان توسط بشر به 14 هزار سال قبل رسید

سابقه پخت نان توسط بشر به 14 هزار سال قبل رسید


درحالیکه تاچندی قبل تصور می شد سابقه پخت نان توسط بشربه بیش از 10 هزارسال نمی رسد، حالا مشخص شده اجداد انسانها در 14400 سال قبل نان پخت می کرده اند.

یافته های باستان شناسای در صحرای سیاه اردن نشان می دهد بشر در 14 هزار سال قبل از اجاقهای سنگی برای پختن نان استفاده می کرده است.

تاقبل ازدستیابی بشربه فناوری پخت نان، انسانها برای زنده ماندن وسیرکردن شکم خوداز روشهایی مانند جمع آوری غذا وشکار استفاده می کردند. اما رفته رفته بشرباشیوه های پردازش وپخت غذا آشناشدوبه منابعی امن وپایداربرای رفع گرسنگی خود دست یافت.

کشف دواجاق سنگی دردوساختمان ازبین رفته درمنطقه ای موسوم به Shubayqa 1 دراردن وپیداشدن بقایای دانه های نشاسته پخته تردیدی درزمینه آشنایی بشربافناوری پخت نان در 14400 سال قبل باقی نگذاشته است.

بررسی ها نشان می دهد که پخت نان درآن زمان تنهاباهدف تغذیه صورت نمی گرفته است واحتمالا اینکار اهداف فرهنگی و مذهبی نیزداشته است که تحقیقات برای پی بردن به آن ادامه دارد.

نان یادشده 3500 سال قبل ازتولدکشاورزی پخت شده وشایدبتوان نتیجه گرفت که آغازکشاورزی توسط بشر درزمانی زودترازآنچه قبلا تصور می شد، آغازشده است.

دردوساختمان یادشده علاوه بربقایای مواد غذایی، باقیمانده های موادی مانندگوجه فرنگی، استخوان برخی حیوانات، دانه های خردل وحشی وقطعاتی ازسه نوع پنیرمختلف و .... شناسایی شده است.

https://www.independent.co.uk/news/science/archaeology/bread-history-cooking-stone-age-middle-east-archaeology-discovery-a8450276.html

https://www.farsnews.com/news/13970426000122/نانی-که-بشر-۱۴-هزارسال-قبل-پخت

/ 0 نظر / 22 بازدید