گاو سریشوک

گاو سریشوک

از ویکی‌پدیا، دانشنامه آزاد

گاو سریشوک یاهذیوشازموجودات افسانه‌ای واسطوره‌ای ایران باستان است که ذکری ازآن دراوستا نیزآمده‌است.[۱].در اساطیرایران باستان که به پیش ازدوران زرتشت بازمیگردندمردمان دردوران کهن قادرنبودندازسرزمینی به سرزمین دیگر بروندمگربرپشت این گاوسوارشوند[۲].برطبق یکی ازاین اساطیر، دردوران تهمورث زمانیکه مردم درحال جابجایی برپشت این گاوبودند آتشدان آنهابراثرتوفان به دریا می ریزد وبجای آن سه آتش بزرگ اساطیرکه همان آتشهای مقدس هستند جای آن را میگیرندوبادرخشش وروشنایی خیره‌کننده راه را برای عبورمردم نمایان می سازند[۳].این گاودرفرشگردیا بازسازی جهان آخرین جانوری است که قربانی می‌شودوتاآن زمان گوپت شاه که موجودی اساطیری به صورت نیم انسان-نیم گاو است ازاو نگهداری می‌کند.گاوسریشوگ بانام هذیوش نیزآمده‌است[۱].

جستارهای وابسته

منبع

1.   فرهنگ وزبانهای باستانی ایران.محبوبه خدایی.تهران.نشر پازینه.1387.چاپ اول.صفحه246

2.   شناخت اساطیرایران.جان هیلنز.نشرچشمه.تهران.1388.صفحه31

3.   زردشتیان باورهاوآداب دینی آنان.مری بویس.ترجمه عسگربهرامی.نشرققنوس.چاپ یازدهم.ویراست دوم.1389.صفحه 117

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%88_%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%88%DA%A9

/ 0 نظر / 22 بازدید